Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer
CiteertitelSubsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 29 maart 2016 de ‘Subsidieverordening instandhouding van monumenten in Zoetermeer’ ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2016nieuwe regeling

02-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 07-04-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer

Op 2 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer’ vastgesteld. In verband hiermee heeft de raad van de gemeente Zoetermeer op 29 maart 2016 de ‘Subsidieverordening instandhouding van monumenten in Zoetermeer’ ingetrokken.

1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2011 verstaan onder:

 • a.

  onderhoud: werkzaamheden, maatregelen of voorzieningen die erop gericht zijn om monumenten en beeldbepalende panden in goede staat te brengen of te houden, en toekomstige restauraties te voorkomen dan wel te beperken;

 • b.

  monumenten: de historisch waardevolle bebouwing, waartoe behoren de onder lid c, d en e aangegeven objecten;

 • c.

  rijksmonument: onroerende zaak of terrein die ingevolge de Monumentenwet als beschermd rijksmonument is aangewezen;

 • d.

  gemeentelijk monument: onroerende zaak of terrein die ingevolge de Erfgoedverordening Zoetermeer als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen en opgenomen is in het register van onroerende monumenten;

 • e.

  beeldbepalend pand: een gebouw of object dat een kenmerkend onderdeel vormt van een beschermd stadsgezicht en dat is als zodanig is opgenomen in het bestemmingsplan;

 • f.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een monument;

 • g.

  subsidie: een eenmalige subsidie conform artikel 1.e van de Algemene subsidieverordening.

2. Doel

Het doel van de subsidie is het ondersteunen en bevorderen van het onderhoud van monumenten in Zoetermeer.

3. Doelgroep

De subsidie is bestemd voor de eigenaren van monumenten.

4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  Alle werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor het onderhoud aan gevels, bouwmuren, balklagen, kappen, daken, goten, hemelwaterafvoeren, kelders en trappen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • kappen: het repareren en vernieuwen van zink en lood, het onderhoud van dakbedekking, windveren en schoorstenen, en brand- en bliksembeveiliging;

  • goten en hemelwaterafvoeren: het opheffen van verstoppingen, reparaties en schoonmaak;

  • gevels: voegwerk, reparatie natuursteen en baksteen, pleisterwerk, reparatie houtwerk inclusief luiken, balkons, monumentale beglazing, buitenschilderwerk.

 • b.

  De kosten van aannemers, architecten en constructeurs.

 • c.

  Bij zelfwerkzaamheden: de materiaalkosten.

5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Werkzaamheden

 • a.

  die gericht zijn op reconstructie, verandering of uitbreiding, tenzij zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn;

 • b.

  die voortvloeien uit veranderd gebruik;

 • c.

  die gericht zijn op comfortverbetering of verfraaiing.

6. De maximale hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde geraamde kosten, met een maximum van € 5.000.

7. Beperkingen en weigeringsgronden

 • a.

  Een aanvrager kan ten hoogste eenmaal per kalenderjaar aanspraak maken op een subsidie.

 • b.

  Subsidie kan worden geweigerd indien met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen, voordat een besluit tot het verlenen van subsidie is genomen.

 • c.

  Subsidie wordt geweigerd indien de te maken kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt.

 • d.

  Aanvragen voor subsidie kunnen enkel worden gehonoreerd voor zover de benodigde middelen voor het betreffende jaar toereikend zijn (het subsidieplafond).

 • e.

  Een aanvraag om subsidie kan niet eerder worden ingediend dan vijf jaar na de datum van voltooiing van voorgaande werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

 • f.

  De subsidie voor beeldbepalende panden (artikel 1, lid e) is beperkt tot onderhoudswerkzaamheden aan de voorgevel en het dakvlak aan de voorzijde.

8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2016 wordt op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening vastgesteld op € 75.000.

9. Procedurebepalingen

 • a.

  De aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders door middel van een aanvraagformulier met kostenbegroting, waarop de uit te voeren werkzaamheden worden omschreven.

 • b.

  De aanvraagformulieren zijn via de omgevingsbalie in het Stadhuis te verkrijgen of aan te vragen via secretariaat secrstso@zoetermeer.nl.

 • c.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Deze regeling treedt in werking de dag na de openbare bekendmaking daarvan.

Zoetermeer, 2 februari 2016

de secretaris, de burgemeester,

drs H.M.M. Koek Ch.B. Aptroot