Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beleidsregels Subsidieverlening Watererfgoed Waterschap Drents Overijssels Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregels Subsidieverlening Watererfgoed Waterschap Drents Overijssels Delta
CiteertitelBeleidsregels Subsidieverlening Watererfgoed Waterschap Drents Overijssels Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen- Rapport Actieplan Watererfgoed Waterschap Reest en Wieden 2008 - Rapport Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

E. bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2016nieuwe regeling

19-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 24-02-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Subsidieverlening Watererfgoed Waterschap Drents Overijssels Delta

 

 

A. Subsidieverlening

Het waterschap beschikt op grond van artikel 78, lid 1 Waterschapswet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht over een Algemene subsidieverordening. Daarin wordt de procedure vermeld voor het aanvragen, verlenen, vaststellen en verantwoorden van subsidies door het waterschap. De Algemene subsidieverordening van het waterschap is procedureel ingericht.

Het dagelijks bestuur heeft eveneens beleidsregels vastgesteld die criteria aangeven voor het eventueel steunen van initiatieven van derden voor behoud van watererfgoedelementen in het werkgebied van het waterschap.

B. Doel beleidsregels subsidieverlening watererfgoed

De beleidsregels geven aan hoe het Waterschap Drents Overijsselse Delta omgaat met zijn subsidieverlenende bevoegdheid ten aanzien van watererfgoedelementen.

Het doel ervan is dat bij potentiële subsidieaanvragers bekend is wat het toepassingsbereik is en welke criteria daarbij een rol spelen.

C. Uitgangspunten en kader

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil zorgvuldig omgaan met het watererfgoed in haar werkgebied om zo cultuurhistorisch erfgoed dat het ‘verhaal’ van het waterschap vertelt, niet verloren te laten gaan. Daarmee wil het waterschap op een zorgvuldige wijze invulling geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbinding met de omgeving bewerkstellingen.

 

Het aanwezige watererfgoed in het werkgebied is door beide rechtsvoorgangers in kaart gebracht. Op 18 december 2008 is het rapport ‘Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland’ vastgesteld en het waterschap Reest en Wieden heeft het Actieplan Watererfgoed vastgesteld op 25 november 2008. Daarin is voor de aanwezige watererfgoedelementen aangegeven in welke categorie ze zijn ingedeeld. De beleidsregels zijn van toepassing op erfgoedelementen die ingedeeld zijn in de categorie ‘Kans’.

De volgende criteria zijn van belang om in aanmerking te komen voor subsidiëring:

 

 • -

  Het watererfgoedelement heeft cultuurhistorische waarde (categorie: Kans).

 • -

  Meerdere partijen investeren mee.

 • -

  Het waterschap kan zich er mee profileren.

 • -

  Het levert goodwill op voor het waterschap.

C1. Financiële aspecten

Het waterschap stelt per kalenderjaar een bedrag beschikbaar voor cofinanciering aan watererfgoedprojecten van derden.

De maximale subsidie per subsidieontvanger per kalenderjaar bedraagt € 20.000.

Het systeem gaat uit van ‘wie het eerst komt’ en ‘op = op’. Er is voor gekozen om gedurende het hele jaar subsidieverzoeken in te kunnen dienen, waardoor het niet mogelijk is een prioriteitsvolgorde naar aard of soort aan te brengen.

 

Om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken vindt -  gezien de relatief beperkte bedragen -  geen betaling in termijnen plaats en verstrekt het dagelijks bestuur geen voorschotten op toegezegde subsidies.

D. Aanvraag

Er is een online aanvraagformulier beschikbaar. De aanvraag dient volledig ingevuld te zijn en in te gaan op de volgende aspecten:

 • -

  Het watererfgoedelement waarop de subsidiabele activiteiten zijn gericht.

 • -

  Een beschrijving van de aard en omvang van de beoogde subsidiabele activiteiten voor het erfgoedelement.

 • -

  Een begroting met een toelichting van de inkomsten en de uitgaven die met de activiteiten gelieerd zijn.

 • -

  Eventuele subsidieaanvragen voor hetzelfde watererfgoedelement bij andere bestuursorganen of instanties dienen ook kenbaar gemaakt te zijn in de aanvraag.

D1. Aanvraag intrekken of wijzigen

Eventuele wijzigingen ten opzichte van de ingediende aanvraag dienen zo snel mogelijk bij het waterschap te worden gemeld.

 

De beschikking tot subsidieverlening kan door het dagelijks bestuur ingetrokken worden als er geen begin is gemaakt met de subsidiabele activiteiten binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie.

De beschikking tot subsidieverlening wordt in ieder geval ingetrokken indien er binnen drie jaar na het verlenen van de beschikking geen verzoek tot subsidievaststelling is ingediend.

Het dagelijks bestuur kan op verzoek hiervoor ontheffing verlenen.

E. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan van deze beleidsregels gemotiveerd afwijken indien de toepassing ervan in een individueel geval leidt tot onevenredige onbillijkheid.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 19 januari 2016

Secretaris, Voorzitter,