Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit beleidsregels verlagen subsidie agrarisch natuurbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit beleidsregels verlagen subsidie agrarisch natuurbeheer
CiteertitelBesluit beleidsregels verlagen subsidie agrarisch natuurbeheer
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening (EU) nr. 640/2014
 2. Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland, art. 3.15
 3. Provinciale Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer Zeeland
 4. Provinciewet, art 143, 145, 152 en 158
 5. Decentralisatieakkoord Natuur
 6. Natuurpact
 7. Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2016, nr. WJZ/16027022, houdende beleidsregels omtrent het verlagen van subsidie verleend voor plattelandsontwikkeling in het kader van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en Verordening (EU) nr. 1698/2005 (Beleidsregel verlagen subsidie POP)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2016Nieuwe regeling

26-01-2016

Provinciaal Blad, 2016, 479

16000904

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beleidsregels verlagen subsidie agrarisch natuurbeheer

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 26 januari 2016, nummer 16000904 tot vaststellingvan beleidsregels met betrekking tot de wijze van verlagen van subsidies agrarisch natuurbeheer.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 

 • -

  Gelezen het voorstel van de afdeling WBN 16000904;

 • -

  Gelet op Verordening (EU) nr. 640/2014, artikel 3.15 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016, hoofdstuk 10 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland, de Provinciale Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer Zeeland en de artikelen 143, 145, 152 en 158 van de Provinciewet;

 • -

  Gelet op het decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact;

 • -

  Gelet op het delegatiebesluit van provinciale staten voor regelgevende bevoegdheid van 13 december 2013 (PB 2014 nr. 17);

 • -

  Overwegende dat met betrekking tot de wijze van verlagen van subsidies agrarisch natuurbeheer aansluiting wordt gezocht bij de op rijksniveau vastgestelde beleidsregels met betrekking tot verlagen van plattelandsontwikkelingssubsidies (POP);

Besluiten:

Artikel I  

Bij het verlagen van subsidies als bedoeld in de hoofdstukken 5 en 7 van de Provinciale Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer Zeeland, hoofdstuk 4 en de afdelingen 5.1.3 en 5.1.4 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland, en hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016, handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Beleidsregels verlagen subsidie POP, vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken, tenzij de wijze van verlaging rechtstreeks voortvloeit uit genoemde regelingen of de toepasselijke Europese regelgeving.

Artikel II  

Verwijzingen naar de Beleidsregels verlagen subsidie POP2 in de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland worden gelezen als verwijzingen naar de Beleidsregels verlagen subsidie POP.

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuurbeheer.

Artikel IV  

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de Beleidsregels verlagen subsidie POP worden geplaatst, met dien verstande dat het besluit niet eerder in werking treedt dan de dag na dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 26 januari 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 28 januari 2016

De secretaris, A.W. Smit