Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Tijdelijke regeling fractievolgers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingTijdelijke regeling fractievolgers
CiteertitelTijdelijke regeling fractievolgers
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2016nieuwe regeling

04-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 11-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke regeling fractievolgers

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Tijdelijke regeling fractievolgers

 

 • 1a.

  Fracties kunnen maximaal 2 fractievolgers aanwijzen.

 • b.

  In afwijking van onderdeel a kunnen fracties die onder dezelfde naam mee hebben gedaan aan de verkiezingen, maar niet als één fractie opereren in het algemeen bestuur, 1 fractievolger aanwijzen.

 • 2.

  Als fractievolger kunnen fungeren:

  • a.

   Personen die bij de laatste verkiezingen voor het waterschap Reest en Wieden of het waterschap Groot Salland op de kandidatenlijst hebben gestaan;

  • b.

   Personen die zijn voorgedragen door de Vereniging van bos en natuureigenaren, de Kamer van Koophandel of LTO Noord;

 • 3.

  Fractievolgers worden benoemd door de voorzitter op voordracht van de fractie;

 • 4.

  Fractievolgers dienen de gedragscode van het waterschap te ondertekenen en dienen hun nevenfuncties vooraf te melden;

 • 5.

  Functies als genoemd in artikel 31, eerste lid, van de Waterschapswet, zijn onverenigbaar met het fractievolgerschap. Fractievolgers dienen zich te onthouden van werkzaamheden als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Waterschapswet;

 • 6.

  Een fractievolger mag themabijeenkomsten, workshops en excursies bijwonen. Hierbij mag hij het woord voeren namens zijn fractie;

 • 7.

  Een fractievolger ontvangt een vergoeding van € 91,17 per bijgewoonde themabijeenkomst of workshop. De fractievolger dient hiervoor een declaratie in. Onder een themabijeenkomst wordt verstaan een informatiebijeenkomst van het Algemeen Bestuur, niet zijnde een openbare of besloten vergadering (voor het op de tribune bijwonen van een reguliere algemeen bestuursvergadering wordt geen vergoeding betaald);

 • 8.

  Fractievolgers ontvangen voor elke bijgewoonde themabijeenkomst of workshop een reiskostenvergoeding;

 • 9.

  Ten aanzien van de reis- en verblijfskosten zijn de regelingen zoals deze gelden voor leden van het Algemeen Bestuur van overeenkomstige toepassing op fractievolgers;

 • 10.

  Fractievolgers krijgen een tablet van het waterschap in bruikleen.

 • 11.

  Fractievolgers ondersteunen de fractie en de fractieleden. Zij hebben geen bestuurlijke taken en bevoegdheden. Daarom wordt geen ambtelijke ondersteuning geleverd aan fractievolgers; die ondersteuning kan alleen via de bestuursleden van de fractie lopen. Daarnaast kunnen fractievolgers niet naar buiten treden als waterschapsvertegenwoordiger.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de openbare vergadering van 4 januari 2016.

ir. H.H.G. Dijk, ir. E. de Kruijk,

interim-dijkgraaf, secretaris-directeur