Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
CiteertitelDelegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-II.

Het Delegatiebesluit waterschap Reest en Wieden 2011 wordt ingetrokken per 1 januari 2016.

Het Delegatiebesluit van Waterschap Groot Salland wordt ingetrokken per 1 januari 2016.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, titel III
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201601-01-201601-01-2016nieuwe regeling

04-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 11-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o. d.d. 16 december 2015;

 

gelet op Titel III van de Waterschapswet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T :

Artikel 1

De bevoegdheden zoals vermeld in onderstaande lijst te delegeren aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, waarbij geldt, dat het dagelijks bestuur

 • 1.

  (potentieel) bestuursgevoelige zaken altijd vooraf aan het algemeen bestuur voorlegt

 • 2.

  Het algemeen bestuur periodiek op de hoogte houdt van de krachtens delegatie genomen besluiten.

Nr.

Bevoegdheid

 

Omgeving

 

 

1.

Het voeren van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen, in alle instanties zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures (conflicthantering).

2

Het uitoefenen van het recht van bezwaar en beroep tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

3.

Het besluiten tot aansprakelijk stellen van personen of rechtspersonen.

4.

Het besluiten tot het toekennen van schadevergoeding of nadeelcompensatie tot een bedrag van € 250.000,- (incl. b.t.w.) per geval.

 

 

 

Financiën

 

 

5.

Het besluiten tot het doen van nieuwe en vervangingsinvesteringen ten behoeve van infrastructuur en bedrijfsvoering, die in de investeringslijst bij de programmabegroting door het Algemeen bestuur zijn aangewezen om te worden afgedaan bij of krachtens het Dagelijks Bestuur.

6.

De bevoegdheid tot het overschrijden van beschikbaar gestelde

Investeringskredieten in relatie tot investeringsprojecten, met de volgende maximale overschrijdingsruimte (MOR):

 

- projecten tot een maximum bedrag van € 1.000.000: 10% (incl. b.t.w.)

 

- projecten vanaf een bedrag van € 1.000.000: 5% (incl. b.t.w.)

7.

Het fiatteren van neerwaartse bijstellingen van beschikbaar gestelde investeringskredieten ter grootte van het aanbestedingsresultaat (groter dan 5% met een ondergrens van € 50.000,- incl. b.t.w.). Het aanbestedingsresultaat wordt hier gedefinieerd als de som van het gunningsresultaat en de aanpassingen in de risicoreservering (voorziene risico’s);

in de bijstelling kunnen geen andere zaken begrepen worden.

8.

Het besluiten tot het gunnen van opdrachten, het aangaan van verplichtingen en het sluiten van contracten.

9.

Overschrijding van de exploitatie van een programma uit de begroting met maximaal 5% mits de middeleninzet past binnen het vastgestelde beleid en het totale exploitatieresultaat niet meer dan € 1 miljoen (incl. b.t.w.) ongunstiger wordt dan begroot.

10.

Aanwending begrotingspost onvoorzien.

11.

Beslissen op subsidieaanvragen van derden.

12.

Het afsluiten van geldleningen.

13.

Het incidenteel gemotiveerd afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

 

 

Personeel

 

 

14.

Het benoemen van personeel van het waterschap (inclusief de leden van het directieteam, met uitzondering van de secretaris-directeur ), het besluiten tot het nemen van disciplinaire maatregelen en het verlenen van ontslag ten aanzien van deze personeelsleden.

15.

Vaststellen van rechtspositionele regelingen en nemen van rechtspositionele besluiten betreffende het personeel van het waterschap, waaronder de bezoldiging en vergoedingen van de directieleden, inclusief de secretaris-directeur.

 

Eigendommen

 

 

16.

Aan- en verkopen en ruilen en huren van onroerende zaken (grondtransacties uitgezonderd) tot een bedrag van € 500.000,-, vestigen en afstand doen van zakelijke rechten, onteigenen en opleggen gedoogplichten op grond van artikel 5.24 Waterwet, voor zover een en ander verband houdt met de aanleg, overneming of liquidatie van waterstaats- c.q. zuiveringstechnische werken, dan wel met de uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgestelde grondbeleid.

17.

Het besluiten tot het verrichten van grondtransacties.

18.

In gebruik geven, verhuren of verpachten van onroerende zaken. Hieronder wordt ook begrepen het aangaan, wijzigen en beëindigen van pacht-, jacht- en visrechtovereenkomsten en de verkoop van rietgewas

19.

Het vestigen dan wel afstand doen van zakelijk rechten ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van andere werken van openbaar nut of de liquidatie daarvan.

 

 

 

Aanleg en beheer van waterstaatswerken

 

 

20.

Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet met uitzondering van:

 

- Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;

 

- Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt 1 .

21.

Het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in de artikelen 78 Waterschapswet en 5.1 Waterwet.

Artikel 2 Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Het Delegatiebesluit waterschap Reest en Wieden 2011 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 september 2011 en het Delegatiebesluit van Waterschap Groot Salland zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2014, worden beide ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de openbare vergadering van 4 januari 2016.

Ir. H.H.G. Dijk, ir. E. de Kruijk,

Interim-dijkgraaf, secretaris-directeur

Toelichting op het Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016:

 

Algemeen

 

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan (delegans) van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander (delegataris) die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht).

 

Door delegatie verkrijgt de delegataris de bevoegdheid besluiten te nemen onder eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid. De delegans is niet langer verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid heeft zowel betrekking op de politieke verantwoordelijkheidsplicht alsook op de eventuele privaatrechtelijke aansprakelijkheid. De delegans kan na delegatie zijn bevoegdheid niet meer zelf uitoefenen (10:17 Awb). De delegans kan het delegatiebesluit wel te alle tijde intrekken (10:18 Awb).

 

Voor waterschappen is de wettelijke basis voor delegatie artikel 83 van de Waterschapswet. Dit artikel bepaalt dat het algemeen bestuur bevoegdheden aan het dagelijks bestuur kan overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet. In het tweede lid van dit artikel is een aantal bevoegdheden genoemd die niet mogen worden gedelegeerd, zoals het vaststellen van peilbesluiten, de begroting, de rekening en verordeningen.

 

Indien een bestuursorgaan zijn bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten overdraagt aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, dan gelden de wettelijke bepalingen over delegatie uit de Awb onverkort (10:21 Awb). In het voorliggende Delegatiebesluit worden ook andere handelingen dan besluiten overgedragen.

 

Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

 

Het motto van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta is “in verbinding met de omgeving”. Samen met inwoners, partners en bedrijven doelen realiseren die ervoor zorgen dat we met het water in onze regio veilig en gezond kunnen wonen, werken en ontspannen tegen aanvaardbare kosten.

 

Dat vraagt om een op dit doel afgestemde wijze van besturen en organiseren. Veel daarvan ligt al verankerd in vastgestelde documenten 2 .

In het fusie document is aangegeven dat de kenmerken (het DNA) van het nieuwe waterschap zijn: Bedrijfszeker, Vakbekwaam, Omgevingsbewust, Samenwerkingsgericht en Maatschappelijk verantwoordelijk. Daadkrachtig en efficiënt in combinatie met deze kenmerken vragen erom dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Het vraagt om een algemeen bestuur dat de beleidskaders en de begroting vaststelt en aangeeft bij welke producten ze zelf nauw betrokken wil zijn en hoe ze wil dat het dagelijks verantwoording aflegt. Het algemeen bestuur zal aan de voorkant richting geven en kaders stellen, niet alleen in de begroting, maar vooral ook bij projecten die onze inwoners en partners rechtstreeks raken. Dus vooral aan de voorkant het vaststellen van de projectopdracht met daarin de kaders.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat het algemeen bestuur de kaders en het beleid vaststelt ten aanzien van de legger (zie artikel 21) en het dagelijks bestuur bevoegdheden heeft die verband houden met de uitvoering.

 

Deze uitgangspunten hebben geleid tot het voorliggende delegatiebesluit. De gedelegeerde financiële bevoegdheden behoren formeel tot de competentie van het algemeen bestuur. Gelet op de uitgangspunten en de praktijk dienen deze bevoegdheden uitgeoefend te worden door en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. In het Treasurystatuut (vastgesteld door het algemeen bestuur) worden bovendien nog specifieke procedures nader beschreven.

 


1

Wanneer een waterstaatswerk (denk aan: sloot, duiker, stuw, bergingsgebied) wordt aangelegd of gewijzigd moet dat door middel van het vaststellen van een projectplan. Een projectplan is in feite een watervergunning die het waterschap aan zichzelf verleent. Punt 20 beoogt te regelen dat dit soort besluiten, indien het onderwerp bijvoorbeeld maatschappelijk gevoelig ligt of grote impact heeft, een bevoegdheid blijven van het algemeen bestuur. Overige besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk worden gedelegeerd naar het dagelijks bestuur en kunnen vervolgens worden gemandateerd. In de praktijk zal het vaststellen van projectplannen, die samenlopen met peilbesluiten en besluiten tot vaststellen van het GGOR (Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime) een bevoegdheid van het algemeen bestuur blijven.

2

Eind rapportage fase 2 fusieverkenning dec. 2014; De Blauwe Schakel, in verbinding met de omgeving… voorjaar 2015; Organisatie- en formatierapport waterschap GSRW 31 aug 2015; treasury statuut mei 2015; Verordening financieel beleid en beheer sept 2015; verordening controle financieel beheer sept 2015