Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingKwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
CiteertitelKwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Groot Salland 2008.

Deze regeling vervangt de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Reest en Wieden 2011.

Deze verordening wordt toegepast op verzoeken die betrekking hebben op belasting schulden ontstaan op of na 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 144, lid 3
 2. Waterschapswet, art. 144, lid 4
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding provinciale, gemeentelijke en waterschapbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2016nieuwe regeling

04-01-2016

Elektronisch Waterschapsblad, 11-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o. van 18 december 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 144, derde en vierde lid van de Waterschapswet, en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en nadere regels kwijtschelding provinciale, gemeentelijke en waterschapbelastingen;

 

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016.

Artikel 1 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor:

 • a.

  de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, de watersysteemheffing natuurterreinen en de watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken, bedoeld in de Verordening watersysteemheffing Drents Overijsselse Delta 2016;

 • b.

  de verontreinigingsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

 • c.

  de zuiveringsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

Artikel 2 Kwijtscheldingsnorm

Voor de berekening van de kosten van bestaan worden de in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 genoemde percentages gesteld op 100%.

Artikel 3 Verdelingbetalingscapaciteit

Indien de betalingscapaciteit, als bedoeld in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, onvoldoende is om volledig aan de belastingschuld te voldoen, wordt de aanwezige betalingscapaciteit verhoudingsgewijs verdeeld over de aanslagen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen, voor zover deze betrekking hebben op hetzelfde belastingjaar.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De kwijtscheldingsverordening Waterschap Groot Salland 2008 en de kwijtscheldingsverordening Waterschap Reest en Wieden 2011 worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum, met dien verstande dat deze van toepassing blijven op belastingschulden ontstaan voor 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt toegepast op verzoeken die betrekking hebben op belasting schulden ontstaan op of na 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssels Delta in de openbare vergadering van 4 januari 2016.

ir. H.H.G. Dijk,

interim-dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk,

secretaris-directeur

Toelichting Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Algemeen

 

Artikel 144 van de Waterschapswet bepaalt dat gehele of gedeeltelijke kwijtschelding de regels van toepassing zijn die de Minister van Financiën heeft vastgesteld op basis van de Invorderingswet 1990. Daarbij krijgt het algemeen bestuur van het waterschap de bevoegdheid om in afwijking van die regels:

 

 • -

  te bepalen dat in het geheel geen dan wel gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend,

en

 • -

  regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen, die ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

 

Hierna verruimt artikel 3 de mate van kwijtschelding.

 

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1

 

In dit artikel is ten overvloede bepaald welke belastingplichtigen en welke belastingaanslagen niet voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen

 

Artikel 2

 

Dit artikel biedt de mogelijkheid dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend dan in de Uitvoeringsregeling van de minister van Financiën is geregeld. De ministeriële regeling gaat er namelijk vanuit dat 90% van de bijstandsuitkering moet worden beschouwd als minimale kosten van bestaan (de zogenaamde 90%-norm).

 

Het waterschap verruimt deze norm tot 100%, met als gevolg dat de belastingplichtige eerder voor kwijtschelding in aanmerking komt.

 

Artikel 3

 

In het geval de betalingscapaciteit niet voldoende is om alle belastingschulden aan het waterschap te voldoen, wordt op grond van deze bepaling van alle aanslagen gedeeltelijk kwijtschelding verleend. Deze bepaling heeft voor de belastingplichtige geen extra gevolgen, maar is van belang voor de interne financiële boekhouding van GBLT, en het waterschap.