Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
CiteertitelVerordening clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

19-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

RAADSBESLUIT

 

Verordening clientenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van…….;

Gelet op artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 47 van de Participatiewet

 • ·

  Overwegende dat het voor ingezetenen van de gemeente mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op het lokale beleid;

 • ·

  Overwegende dat binnen het sociale domein steeds meer sprake is van vergaande samenwerking;

 • ·

  Overwegende dat blijkt op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de vaststelling, besluitvorming en evaluatie van deze verordening en het op deze verordening gebaseerde beleid.

Besluit:

 • 1)

  de Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel in te trekken.

 • 2)

  de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

  als volgt vast te stellen.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Cliënten: Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet en personen die op grond van de Wmo 2015 gebruik maken van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening is verstrekt, alsmede personen werkzaam binnen een Wsw-verband en jongeren, jeugdigen en opvoeders die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de nieuwe Jeugdwet.

Artikel 2. Cliëntenparticipatie

In deze verordening is geregeld op welke wijze het college ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, betrekt bij het ontwikkelen en vaststellen alsmede de uitvoering en evaluatie van het beleid in het sociaal domein.

Artikel 3. Cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken personen.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad zijn woonachtig in Ouder-Amstel, waarbij naar een gelijkwaardige bezetting Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht wordt gestreefd.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad kan kandidaten voordragen aan het college.

 • 4.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 13 personen.

 • 5.

  De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris voor een termijn van vier jaar.

 • 6.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Artikel 4. Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college voor de periode van vier jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 2.

  Over de benoeming van nieuwe leden pleegt het college overleg met de cliëntenraad.

 • 3.

  Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   Als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt;

  • b.

   na twee termijnen;

  • c.

   bij overlijden van het zittend lid.

Artikel 5. Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorg voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het college vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  stelt het college ter zake kundige ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • c.

  zorgt het college ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • d.

  verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijke invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming;

 • e.

  ziet het college er op toe dat, indien van toepassing, de cliëntenraad geïnformeerd wordt over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • f.

  Het college wijst een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

1.De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college in verband met de door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid op het sociaal domein.

2.De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

Artikel 7. Budget cliëntenraad

1.Ten behoeve van het uitvoeren van de taken van de cliëntenraad stelt het college jaarlijks een budget beschikbaar.

2.Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

3.Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad verslag uit aan het college van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget. De cliëntenraad valt hiermee onder de regels van de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel.

Artikel 8. Overleg college en cliëntenraad

Tussen het college en de cliëntenraad vindt ten minste één maal per jaar overleg plaats. Indien wenselijk of noodzakelijk vindt vaker overleg plaats.

Artikel 9. Evaluatie

Het college en de clientenraad evalueren samen jaarlijks het functioneren van de cliëntenraad.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal

Domein Ouder-Amstel 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van…..

De voorzitter,

De griffier,