Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2015art. 1

05-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 15-10-2015

2015-004616
01-08-201529-10-2015nieuwe regeling

08-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 18-06-2015

2015- 001645

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer

De raad van de gemeente Zoetermeer

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 24 april 2015.

 

gelet op de artikelen 139 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 

de Wet elektronische bekendmakingen het mogelijk maakt om officiële publicaties rechtsgeldig op internet te plaatsen;

 

er conform artikel 2:14 lid 2 Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld dat de ‘kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten’ naast een eventuele elektronische wijze op een andere wijze dienen te geschieden, tenzij een wettelijk voorschrift zoals een verordening anders bepaalt;

 

de gemeenteraad het wenselijk acht een dergelijke verordening vast te stellen;

 

besluit vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet worden gedaan in een dag-, nieuws-of-huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl

 • 3.

  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2015, tenzij binnen twee weken na de bekendmaking ervan over onderdelen een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 8 juni 2015.

Toelichting  

Algemeen

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (artikel 2:14 Awb). Door in een gemeentelijke verordening op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1

Dit artikel gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking treden van besluiten, maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten en aanvragen. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de kennisgeving geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 

Lid 2

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 Gemeentewet). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op onze eigen website hebben we een hyperlink aangebracht naar de daar gepubliceerde regelingen en andere berichten.

Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand de GVOP te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen.

 

Lid 3

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, of die daar niet gemakkelijk hun weg in kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen.

 

Het kan wettelijk onvoldoende zijn om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. In artikel 3:12 Awb wordt de eis gesteld van een geschikte wijze van kennisgeving. Een geschikte wijze van kennisgeving houdt in dat moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Hier geldt voor overheden een verplichting om zich in te spannen om alle mogelijke belanghebbenden te bereiken. Het gaat er niet om dat de bekendmaking belanghebbenden moet bereiken maar de zorgplicht die bestuursorganen hebben. Bestuursorganen moeten namelijk zorg dragen dat berichtgeving over ontwerpbesluiten belanghebbenden kan bereiken.

Als een ontwerpbesluit effect heeft over de gemeentegrens, dan dient een bestuursorgaan ook te zorgen dat eventuele belanghebbenden in de andere gemeente kennis kunnen nemen van de ter inzage legging.

 

 

Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-nieuws-of huis-aan-huisblad’ dan dient de kennisgeving hierin te geschieden. Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn artikel 1.9 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel 78 Onteigeningswet, artikel 7 Wet voorkeursrecht gemeenten, Wabo en Wro. De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.