Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL
CiteertitelBesluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
 2. Provinciewet
 3. Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201501-05-2015Nieuwe regeling

15-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6243

15012887

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 15 september 2015, nr. 15012887, houdende gewijzigde vaststelling van het besluit van 31 maart 2015, nr. 15004486, tot verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL). 

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15012887;

 • -

  overwegende dat certificaten zoals bedoeld in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);

 • -

  overwegende dat het besluit van 31 maart 2015 tot verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering SNL aanpassing behoeft;

 • -

  overwegende dat het bestuur van de Stichting Certificering SNL heeft ingestemd met het mandaat;

 • -

  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1  

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten niet op rechtsgevolg gerichte informatie te verstrekken die betrekking heeft op de afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016.

Paragraaf 2. Primaire besluiten

Artikel 2  

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL namens Gedeputeerde Staten te besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van stukken, betreffende:

 • a.

  het afgeven van certificaten natuurbeheer en certificaten samenwerkingsverband natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;

 • b.

  het afgeven van certificaten collectief agrarisch natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;

 • c.

  het schorsen van certificaten;

 • d.

  het intrekken van certificaten.

Artikel 3  

Onder de in artikel 2 genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

Paragraaf 3. Audits

Artikel 4  

De medewerkers van de Stichting Certificering SNL zijn bevoegd om namens Gedeputeerde Staten audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

Paragraaf 4. Instructies

Artikel 5  

Niet van toepassing.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 6  

De ondertekening van besluiten op grond van artikel 2 luidt:

‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND’,

gevolgd door

‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’

 

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL.

 

Artikel 8  

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 september 2015.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 18 september 2015

De secretaris, A.W. Smit