Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 januari 2015, houdende de aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 januari 2015, houdende de aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015
CiteertitelAanwijzing van externe toezichthouders vanwege samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De mandaatbesluiten van de provincie Zuid-Holland en van de gemeenten Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht aan de DCMR Milieudienst Rijnmond inzake de uitvoering van taken ten aanzien van inrichtingen waarop het Brzo 1999 van toepassing is en / of die behoren tot categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies
 2. De besluiten tot doormandateren van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake uitvoering van VTH-taken voor provinciale en gemeentelijke Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven
 3. De samenwerkingsafspraken inzake de uitvoering van VTH-taken bij Brzo / RIE-4-bedrijven zoals gemaakt door en met de omgevingsdiensten in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten die bevoegd gezag zijn voor Brzo / RIE-4-bedrijven

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201501-01-2015Nvt

12-01-2015

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2015, 287

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 januari 2015, houdende de aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015

Aanwijzing van externe toezichthouders vanwege samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015

 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 januari 2015, houdende de aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 

- De mandaatbesluiten van de provincie Zuid-Holland en van de gemeenten Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht aan de DCMR Milieudienst Rijnmond inzake de uitvoering van taken ten aanzien van inrichtingen waarop het Brzo 1999 van toepassing is en / of die behoren tot categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies;

 

- De besluiten tot doormandateren van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake uitvoering van VTH-taken voor provinciale en gemeentelijke Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven;

 

- De samenwerkingsafspraken inzake de uitvoering van VTH-taken bij Brzo / RIE-4-bedrijven zoals gemaakt door en met de omgevingsdiensten in Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten die bevoegd gezag zijn voor Brzo / RIE-4-bedrijven;

 

Overwegende:

 

- Dat het ten behoeve van de samenwerking ter uitvoering van VTH-taken bij Brzo / RIE-4-bedrijven gewenst is dat toezichthouders van de betrokken omgevingsdiensten in Zuid-Holland en van de RUD Zeeland bevoegd zijn om werkzaamheden uit te voeren in het werkgebied van een andere omgevingsdienst;

 

- Dat het daarom noodzakelijk is om toezichthouders van de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en van de RUD Zeeland aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving bij de provinciale en gemeentelijke Brzo- en RIE-4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit

 

vast te stellen:

 

Het Besluit aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015.

 

Artikel 1

De ambtenaren van omgevingsdiensten, zoals opgenomen in de bijlage, worden met ingang van 1 januari 2015 belast met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens:

 

a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, alsmede de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ontgrondingenwet, de Provinciewet, het Vuurwerkbesluit, de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de Wet luchtvaart, de Wet veiligheidsregio’s;

 

b. de verordeningen van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling indien en voor zover de bevoegdheid daartoe is opgenomen in het mandaatbesluit van de betreffende gemeente;

 

c. de regelingen die ter vervanging gaan strekken van de wetten, regelingen en verordeningen genoemd onder sub a en b, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 

Artikel 2

Voorzover in regelingen op basis van de in artikel 1 genoemde wetten autonome bepalingen zijn opgenomen, worden de in artikel 1 genoemde personen eveneens aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van die bepalingen. Onder autonome bepalingen worden in dit geval verstaan bepalingen die zelfstandig door de provincie Zuid-Holland of betreffende gemeente zijn opgesteld zonder dat deze dienen ter uitvoering van een bepaalde regeling.

 

Artikel 3

De in de artikelen 1 en 2 genoemde bevoegdheden worden uitsluitend toegepast ter zake van de uitvoering van taken ten aanzien van inrichtingen waarop het Brzo 1999 van toepassing is en / of die behoren tot categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies en voor zover deze bevoegdheden zijn opgenomen in de besluiten tot doormandateren van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake uitvoering van VTH-taken voor provinciale en gemeentelijke Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven.

 

Artikel 4

Aan de in artikel 1 genoemde personen wordt, ten behoeve van de toezichtsuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in de artikelen 1 en 2 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde 'Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb'.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht door het te zenden aan de in artikel 1 genoemde personen, door tussenkomst van de betreffende omgevingsdienst. Tevens wordt dit besluit conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt in het Provinciaal Blad van de provincie Zuid-Holland.

 

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid.  

 

Dordrecht, 12 januari 2015.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser

 

 

BIJLAGE

 

Behorend bij artikel 1.

 

 • Naam

  Omgevingsdienst:

   

  Naam:

  Functie:

  Geboorte-datum:

  Geboorteplaats:

  DCMR

  Bakx M

  technisch beleidsmedewerker

  9-5-1976

  Steenbergen

  DCMR

  Beun A

  sr medewerker toezicht & handhaving

  31-8-1961

  Wolvega

  DCMR

  Bergh PCJ van den

  sr medewerker toezicht & handhaving

  10-4-1977

  Rotterdam

  DCMR

  Croese D.R.

  coordinator

  28-11-1959

  Delft

  DCMR

  Dalen MHJ van

  technisch beleidsmedewerker

  20-7-1950

  Winterswijk

  DCMR

  Graal A.M.

  medewerker veiligheid

  22-9-1957

  Rotterdam

  DCMR

  Heusdens FA

  sr medewerker toezicht & handhaving

  19-5-1960

  Rotterdam

  DCMR

  Hoek ET van der

  technisch beleidsmedewerker

  15-5-1973

  Dordrecht

  DCMR

  Hummel R

  sr medewerker toezicht & handhaving

  17-12-1961

  Meppel

  DCMR

  Jansen JJME

  sr medewerker toezicht & handhaving

  27-2-1965

  Breda

  DCMR

  Jongsma F

  sr medewerker toezicht & handhaving

  19-10-1969

  Almelo

  DCMR

  Karabatak B

  technisch beleidsmedewerker

  30-6-1972

  Rotterdam

  DCMR

  Koudenburg CJ

  technisch beleidsmedewerker

  7-9-1975

  Leiden

  DCMR

  Mol AS

  coordinator

  15-8-1970

  Tholen

  DCMR

  Pigmans ABM

  sr medewerker toezicht & handhaving

  3-5-1979

  Leidschendam

  DCMR

  Ramdhan ev Bholanath JTB

  sr medewerker toezicht & handhaving

  29-1-1975

  Nickerie (Suriname)

  DCMR

  Schiereck WJ

  sr medewerker toezicht & handhaving

  19-7-1954

  Rotterdam

  DCMR

  Unen MA van

  sr medewerker toezicht & handhaving

  6-2-1968

  Opperdoes

  DCMR

  Verhage MIJ

  technisch beleidsmedewerker

  4-3-1965

  Rotterdam

  DCMR

  Verhoof LRCW

  sr medewerker toezicht & handhaving

  22-5-1974

  Tilburg

  DCMR

  Vet C

  coordinator

  26-5-1965

  Spijkenisse

  DCMR

  Wagemaker LM

  technisch beleidsmedewerker

  1-3-1962

  Amsterdam

  Midden Holland

  Windt R. van der

  sr medewerker toezicht & handhaving

  15-5-1964

  Rotterdam

  RUD Zeeland

  den Boer MJK

  specialist

  5-1-1967

  Terneuzen

  RUD Zeeland

  De Booij G

  inspecteur A

  23-8-1979

  Hulst

  RUD Zeeland

  Boterenbrood A

  inspecteur A

  24-5-1955

  Baarn

  RUD Zeeland

  Martijn JE

  inspecteur A

  10-6-1980

  Middelburg

  RUD Zeeland

  Pennings RAMC

  inspecteur A

  24-7-1961

  Nijmegen

  RUD Zeeland

  Nagelkerke AC

  inspecteur A

  26-3-1976

  Vlissingen