Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Handhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010
CiteertitelHandhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. WET  INKOMENSVOORZIENING  OUDERE  EN  GEDEELTELIJK  ARBEIDSONGESCHIKTE  GEWEZEN  ZELFSTANDIGEN, aert. 35, lid 1
 2. WET  INKOMENSVOORZIENING  OUDERE  EN  GEDEELTELIJK  ARBEIDSONGESCHIKTE  WERKELOZE  WERKNEMERS, art. 35, lid 1
 3. Gemeentewet, art. 147, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201001-07-2010Onbekend

22-06-2010

Peel en Maas, 1 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010

 

 

Artikel 1 – Opstellen handhavingsplan

Burgemeester en wethouders dragen in het kader van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

Artikel 2 – Vereisten handhavingsplan

Het in artikel 1 genoemde handhavingsplan bevat tenminste:

 • a.

  een gemeentelijke visie op handhaving;

 • b.

  een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen;

 • c.

  een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om niet-naleving van de wet op te sporen en te bestraffen.

Artikel 3 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Handhavingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Venray 2010”.

Artikel 4 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 juni 2010

, voorzitter , raadsgriffier

Toelichting

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de in artikel 35, eerste lid, onderdeel c IOAW en IOAZ gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de bestijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de IOAW en IOAZ in het kader van het financiële beheer. Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken.

In het kader van slagvaardig beleid is er voor gekozen om de verordening als kader te laten dienen en de nadere uitwerking van het beleid op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders. De nadere uitwerking kan plaatsvinden in een handhavingsplan.

In het handhavingsplan moet worden weergegeven hoe de gemeente denkt zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan handhaving van de bestaande wet- en regelgeving.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 – Opstellen handhavingsplan

Hoewel de wettelijke bepaling meer gericht lijkt op fraudebestrijding-sec is in deze toch gekozen voor het ruimere begrip handhaving. De term fraudebestrijding roept teveel het beeld op van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen.

Artikel 2 – Vereisten handhavingsplan

Om het belang van een goede handhaving te onderstrepen, is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in een gemeentelijk handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen.

Artikel 3 – Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 4 – Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.