Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zaken, welzijn en onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2010nieuwe regeling

01-03-2010

Postiljon 04-03-2010

100090

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.

 

 

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van; de Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen;

 • 4.

  Klacht: klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ;

 • 6.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer biedt haar ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • a.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • b.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

 • q

  Per post

 • q

  Per e-mail

 • q

  Telefonisch

 • q

  Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van de klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van de klachten;

 • c.

  De registratie van de klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  De meldingen kunnen worden gedaan bij de wijkpost van de wijk waar de ingezetene woont op één van de wijzen als verwoord in artikel 3 onder b.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan, tenzij hierover een referendum wordt begonnen.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.

Toelichting

Algemeen

Artikel 1 van de wet legt het college van burgemeester en wethouders op om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening.

Artikel 2, tweede lid, van de wet schrijft voor dat de gemeenteraad “met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet” bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening, bedoeld in artikel 1, en omtrent de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a.

De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur, vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Ook dit besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

Aangezien veel van de nadere invulling van de wet is geregeld in het Besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2

Zoals al is aangegeven in het algemene deel van deze toelichting, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen dit wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

Artikel 3

Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het Besluit dat luidt:

“Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”.

Ook op de verantwoordelijkheid voor de omgang met gegevens zal worden toegezien. Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingsprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken en moet ook aangeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. Discriminatiebureau Hollands Midden en Haaglanden (BD) dat voor Zoetermeer de antidiscriminatievoorziening uitvoert, beschikt over een opleidingsprotocol en minimaal 2x per jaar nemen de medewerkers deel aan specifieke opleidingen (deskundigheidsbevordering).

De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet-fysiek kan melden. De mogelijkheid om zich fysiek op een locatie te kunnen melden, betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan waar hij of zij terecht kan met meldingen en/of klachten. Onder niet-fysiek wordt verstaan dat burgers via sms, telefoon, brief of mail meldingen en/of klachten kunnen doen. Ook hier geldt de zorgplicht van het college om ervoor te zorgen dat burgers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

Artikel 4

Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het Besluit dat luidt:

“De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.

Daarbij is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

BD beschikt over een helder en eenduidig klachtenprotocol.

Artikel 5

Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar zelf op praktische wijze invulling aan te geven.

In de Zoetermeer is dit goed geregeld. De medewerkers van de wijkposten zijn getraind in het herkennen van discriminatie en het adequaat doorverwijzen van meldingen of naar klachten naar BD. Hiermee is de onafhankelijkheid gewaarborgd. Op verzoek van burgers kunnen de klachten ook worden afgehandeld in de eigen wijkpost, in eigen directe leefomgeving.

Daarnaast kan men bellen met het gratis meldingen- en klachtnummer van de gemeente Zoetermeer (0800-3469000) en is er een online klachtenformulier beschikbaar.

Artikelen 6 en 7

Deze bepalingen behoeven geen toelichting.