Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening Startersleningen Zoetermeer 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Startersleningen Zoetermeer 2013
CiteertitelVerordening Startersleningen Zoetermeer 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2013Nieuwe regeling

14-10-2013

Zoetermeer Dichtbij, 24 oktober 2013

2013-003397

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Startersleningen Zoetermeer 2013

 

De raad van de gemeente Zoetermeer

gelezen het voorstel van het college d.d. 3 september 2013, nummer 2013-000628

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

 

VERORDENING STARTERSLENINGEN ZOETERMEER 2013

 

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

 

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening Zoetermeer: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • f.

  Leningplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van leningen krachtens deze verordening;

 • g.

  Verwervingskosten: kosten voor het in eigendom verkrijgen van een woning; zoals beschreven in de normen van de Nationale Hypotheek Garantie;

 • h.

  Aanvraag om voordracht: een schriftelijk verzoek aan het college om voordracht bij Svn voor een starterslening;

 • i.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft een Gemeenterekening Starterslening Zoetermeer ingericht van waaruit aan in artikel 6, lid 1 van deze verordening bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening Zoetermeer is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Zoetermeer en de SVn van toepassing;

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid van bepalingen uit deze verordening en de uitvoeringsregels, gaan de bepalingen van de verordening voor.

Artikel 4
 • 1.

  Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een gemeentelijke Starterslening Zoetermeer toekennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening Zoetermeer vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • 3.

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4.

  De Starterslening Zoetermeer kan alleen worden verstrekt indien tevens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt;

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van de Starterslening Zoetermeer nadere voorschriften verbinden;

 • 7.

  Het college wijst woning(bouw)projecten aan waarop deze verordening gedurende een bij die aanwijzing te bepalen periode van toepassing zal zijn en maken dit besluit openbaar bekend;

 • 8.

  Voor het jaar waarop deze verordening voor het eerst in werking zal treden, wijst het college de woning(bouw)projecten zo spoedig mogelijk na het inwerking treden van deze verordening aan;

 • 9.

  Buiten de door het college aangewezen projecten is deze verordening niet van toepassing.

Artikel 5 Leningplafond

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening Starterslening Zoetermeer kunnen slechts leningen worden toegekend zolang de Reserve Startersleningen een positief saldo heeft;

 • 2.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst bij de SVn afgehandeld;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 

HOOFDSTUK III TOEPASSINGSBEREIK

 

Artikel 6
  • 1.

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

   • a.

    van in de gemeente Zoetermeer woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar in de gemeente Zoetermeer woonachtig zijn, die zelfstandig een huurwoning bewonen, dan wel inwonend zijn bij eigen (pleeg-)ouders, en geen eigenaar bewoner van een koopwoning zijn geweest; en

   • b.

    voor het verwerven van nieuwe en bestaande woningen in Zoetermeer, waarvan de totale verwervingskosten niet hoger zijn dan € 188.000 in 2013. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende jaar geïndexeerd; en

   • c.

    de financiële mogelijkheden van de aanvrager en de partner zijn onvoldoende om de woning te kunnen kopen zonder starterslening; en

   • d.

    de woning moet liggen binnen een door het college aan te wijzen project, en voldaan dient te worden aan de het college voor project vastgestelde uitvoeringsregels;

  • 2.

   De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening Zoetermeer wordt verstrekt zelf gaan bewonen;

  • 3.

   De Starterslening Zoetermeer bedraagt ten hoogste 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000 per lening;

  • 4.

   De verordening is niet van toepassing op leningaanvragen voor woningen die door een woningcorporatie met korting ten opzichte van de marktwaarde worden verkocht;

  • 5.

   De verordening is niet van toepassing op leningsaanvragen voor woningen die door een woningcorporatie worden verkocht middels een regeling die het zelfde doel dient als de starterslening, zoals vermeld in artikel 1, lid c, eerste deel, namelijk die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen;

 • 6.

  Het college is gerechtigd om voor door hen aan te wijzen nieuwbouwprojecten voor starters af te wijken van de onder artikel 6, lid 1b genoemde maximale verwervingsprijs;

   

HOOFDSTUK IV AANVRAAG EN TOEKENNING
 •  

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid d, in aanmerking komen voor een Starterslening, kunnen bij het college om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken (aanvraag om voordracht);

 • 2.

  Het college kan uitvoeringsregels vaststellen waaraan bij het indienen van een verzoek om een op naam gesteld formulier dient te worden voldaan;

 • 3.

  Het college toetst of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het op naam gestelde aanvraagformulier/de beslissing op het verzoek/een ontvangstbevestiging toe. Bij positief besluit stuurt het college SVn een kopie van het voorblad van het aanvraagformulier;

 • 4.

  De in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn is een termijn van orde en aan de overschrijding daarvan kunnen geen rechten worden ontleend;

 • 5.

  Indien een aanvraag niet voldoet aan de in of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Artikel 8
 • 1.

  Alle verzoeken om een op naam gesteld aanvraagformulier op voet van deze verordening, worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 2.

  De afhandeling van aanvragen vindt voor het overige plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap;

 • 3.

  De toekenning van een Starterslening geschiedt door middel van een beschikking;

 • 4.

  Het College besluit op de voordracht bij de SVn voor een starterslening 13 weken na de ontvangst van het SVn-aanvraagformulier Starterslening door de SVn;

 • 5.

  Het College kan de beslistermijn voor ten hoogste dertien weken verlengen;

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de artikelen 8.4 en 8.5.

 

HOOFDSTUK V INTREKKING EN TERUGVORDERING

 

Artikel 9
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriftenen/of bepalingen;

 • b.

  de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • c.

  als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

  • 3.

   Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

  • 4.

   Ingeval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterweg te laten.

 

HOOFDSTUK VI AFLOSSINGEN EN NADERE REGELGEVING

 

Artikel 10
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Algehele of gedeeltelijke aflossing van de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning moet de restant schuld ineens en volledig worden afgelost.

Artikel 11

Het college is bevoegd om voor de uitvoering van deze verordening en daarbij indien nodig per project uitvoeringsregels vast te stellen en ieder jaar opnieuw te bezien of de in deze verordening genoemde bedragen bijstelling behoeven, waarbij ten opzichte van het basisjaar nooit meer dan 10 % mag worden afgeweken. Zij maken vastgestelde uitvoeringsregels voor de inwerkingtreding daarvan openbaar bekend.

 

HOOFDSTUK VII SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 14 dagen na bekendmaking, tenzij een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan. De Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling van 8 november 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1.

  Beschikkingen genomen krachtens de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling die onherroepelijk waren op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, gelden als genomen besluiten krachtens deze verordening (welke!);

 • 2.

  Op een aanvraag die is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening en waarop op dat tijdstip nog niet is beschikt dan wel op een beschikking die is genomen krachtens de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling maar die nog niet onherroepelijk is, zijn de bepalingen van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling van toepassing.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Startersleningen Zoetermeer 2013”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 oktober 2013

Afgekondigd op 24 oktober 2013

In werking getreden op 8 november 2013

de griffier, de voorzitter,