Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Uitvoeringsregeling subsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad heeft in september 2012 een nieuwe subsidieverordening vastgesteld, de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012’. Het college heeft bij besluit van 9 juli 2013 nadere invulling gegeven aan de subsidieverordening in de vorm van het vaststellen van de Uitvoeringsregeling subsidie voor de uitvoering van de Algemene subsidieverordening. Deze uitvoeringsregels treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 in werking. De uitvoeringsregels zorgen voor structurering en transparantie in de uitvoering van de subsidieverlening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201327-01-2020Nieuwe regeling

09-07-2013

Gemeente Info, 24 juli 2013

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie

Uitvoeringsregeling subsidie Bibliotheekwerk

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten voor de inwoners en toeristen te stimuleren die bijdragen aan het verwerven van kennis, het zich ontwikkelen en het bieden van ontspanning door middel van het uitlenen van boeken en andere informatiedragers

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Bibliotheekwerk

Artikel 1  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

b.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

c.  Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het in stand houden en exploiteren van de bibliotheek in Nes-Ameland en de nevenvestiging in Hollum-Ameland.

2.  De activiteiten dienen geïntegreerd (wat betreft organisatie en huisvesting) met een andere voorziening/instelling te worden uitgevoerd.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting die bibliotheekwerk in de regio, inclusief Ameland, uitvoert en exploiteert.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het exploiteren en uitvoeren van de activiteiten van de bibliotheek.

2.  Het subsidieplafond is bij de verlening van de subsidie leidend.

 

 

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt een bijdrage in de kosten voor het naar het oordeel van het college op normale wijze kunnen exploiteren van het bibliotheekwerk op Ameland tot een maximum van het tekort in de door het college geaccordeerde exploitatie na aftrek van bijdragen van derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over inzet en verantwoording van de subsidie) opleggen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

1.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

2.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

3.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Bibliotheekwerk.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Dorpshuizen

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid van de kleine dorpen.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Dorpshuizen.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

d.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

e.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

f.  Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

3.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het exploiteren van een accommodatie en het opzetten van activiteiten voor het verenigingsleven en vrijetijdsbesteding en ontmoeting voor dorpsbewoners met als doel het vergroten van de leefbaarheid in de kleine dorpen.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan Stichting het Camminghahuus in Ballum en Stichting Dorpshuis ’t Wantij in Buren.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.         De subsidie betreft een waardering voor het structureel uitvoeren van de activiteiten.

2.         De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de stichting.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag per dorpshuis:

•  € 3.150,- dorpshuis Camminghahuus; •  € 3.780,- dorpshuis ’t Wantij.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het betreffende beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over de inzet en verantwoording van de subsidie) opnemen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

4.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

5.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

6.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Dorpshuizen.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Kunstbeoefening dans/muziek/zang/theater

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die bijdragen aan actieve kunstbeoefening (dans, muziek, zang, theater) op amateurniveau;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Kunstbeoefening dans/muziek/zang/theater.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.  In deze regeling wordt verstaan Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

b.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

c.  Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het zonder winstoogmerk c.q. commercieel oogmerk structureel organiseren en uitvoeren van uiteenlopende vormen van amateurkunst op het gebied van dans, muziek, zang en theater.

2.  De activiteiten dienen in georganiseerd verband te worden uitgevoerd in de vorm van repetities en openbare uitvoeringen.

 

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien er minder dan 10 betalende leden zijn per 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan verenigingen die op Ameland actieve kunstbeoefening op amateurniveau mogelijk maken en exploiteren.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  De subsidie betreft een waardering voor het structureel uitvoeren van de activiteiten.

2.  De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de vereniging. 

 

Artikel 6 Berekening van de subsidie

1.  De subsidie bedraagt:

•  Muziekgroep (korps, brassband, etc.):     € 1.000,- vast + € 15,- per betalend lid.

•  Zangkoor:                                                €    200,- vast + € 7,50 per betalend lid.

•  Dansgroep:                                              €    200,- vast + € 7,50 per betalend lid.

•  Theater (toneel, cabaret, etc.):                 €    200,- vast + € 7,50 per betalend lid.

 

Bij de betalende leden gaat het om de betalende leden per 1 januari van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

 

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld.

 

 

Artikel 8 Verplichtingen

1.  Per jaar moet er tenminste één openbare uitvoering worden gegeven.

 2.  Het college kan bij de verlening van de subsidie aanvullende verplichtingen (o.a. over de inzet en verantwoording van de subsidie) opnemen.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1.         Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

2.         Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

3.         De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Kunstbeoefening dans/muziek/zang/theater.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Maatschappelijk Werk

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die mensen tijdelijk ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Maatschappelijk Werk.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

g.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

h.  College: college van burgemeester en wethouders.

i.   Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

4.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor algemene en specifieke ondersteuning aan inwoners (inclusief eilander jeugd, schoolmaatschappelijk werk) met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving.

5.  De hulpverlening aan de inwoners dient tijdelijk van aard te zijn.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting die in de regio, inclusief Ameland, het maatschappelijk werk uitvoert.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  De uren die worden ingezet voor ondersteuning komen voor subsidie in aanmerking.

2.  Gerelateerd aan de subsidie die wordt verleend wordt vooraf bepaald hoeveel uren ondersteuning maximaal in een jaar kunnen worden ingezet.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt een uurtarief maal het aantal uren ondersteuning (verdeeld over de verschillende producten) dat wordt ingezet.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Er wordt aan een stichting die het maatschappelijk werk op Ameland uitvoert subsidie verleend tot een maximum van het subsidieplafond.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over inzet en verantwoording van de subsidie) opleggen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

7.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

8.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

9.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Maatschappelijk Werk.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Museaal werk en Cultureel en Natuurlijk erfgoed

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen en behoud en overdracht van het natuurlijke en culturele erfgoed van Ameland, gericht op het belang van bewoners en bezoekers/toeristen van Ameland.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6 en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Museaal Werk en Cultureel en Natuurlijk erfgoed.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

j.   Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

k.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

l.   Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

6.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het mede in stand houden van musea en de uitvoering van de museale activiteiten op Ameland.

7.  De activiteiten dienen gericht te zijn op beheer en vorming van collecties, presentatie van collecties en tentoonstellingen, educatieve activiteiten en documentaire zaken.

8.  De activiteiten dienen zich met name te richten op het onderwijs en het toerisme.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt een stichting die op Ameland het museale werk (inclusief cultureel en natuurlijk erfgoed) uitvoert en exploiteert.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  De subsidie betreft een bijdrage voor het samen met de inkomsten van derden (entreegelden, andere subsidies, etc.) op normale wijze kunnen exploiteren van de reguliere activiteiten van de musea op Ameland.

2.  De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de stichting.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

1.  De subsidie bedraagt, behoudens het subsidieplafond in de betreffende jaren, een vast bedrag dat iedere vier jaar wordt herzien.

 

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (over o.a. de inzet en verantwoording van de subsidie) opleggen.

 

Artikel 7  Slotbepalingen

10.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

11.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

12.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Museaal Werk en Cultureel en Natuurlijk erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Ontwikkelingssamenwerking

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te ondersteunen in ontwikkelingslanden, die zijn opgezet vanuit de gemeente Ameland of waarbij Amelanders zelf werkzaam zijn;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Ontwikkelingssamenwerking.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

m.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

n.   College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

o.   Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het leveren van daadwerkelijke steun bij projecten of activiteiten en het zorgen van voorlichting en informatie-uitwisseling over ontwikkelingssamenwerking, die bijdraagt aan het bewustzijn van de Amelander bevolking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen in de gemeente Ameland of rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen buiten de gemeente Ameland waarbij Amelanders werkzaam zijn.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.         De subsidie betreft een waardering voor het structureel uitvoeren van de activiteiten.

2.         De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag per instelling van (maximaal) € 1.250,.

 

 

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het betreffende subsidiebudget naar rato verdeeld.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie aanvullende verplichtingen (o.a. over de inzet en verantwoording van de subsidie) opnemen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

13.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

14.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

15.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Ontwikkelingssamenwerking.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Peuterspeelzalen

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die via veelzijdige en passende speelmogelijkheden, waarbij verzorging, opvoeding en ontwikkelstimulering een belangrijke rol spelen, bijdragen aan de ontwikkeling van 2,5 - 4 jarigen ter voorbereiding op de basisschool;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Peuterspeelzaalwerk.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

p.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

q.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het aanbieden van een laagdrempelige opvangvoorziening voor alle kinderen van 2,5 – 4 jaar voor twee of meer dagdelen per week, waarin veelzijdige en passende speelmogelijkheden worden geboden en verzorging, opvoeding en ontwikkelstimulering een belangrijke rol spelen.

2.  De activiteiten dienen door gekwalificeerde medewerkers (mbo-pw3 niveau) te worden uitgevoerd.

3.  Voorschoolse educatie maakt structureel deel uit van de activiteiten.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting c.q. stichtingen die peuterspeelzaalwerk op Ameland uitvoeren en exploiteren.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

3.  De subsidie betreft een bijdrage voor het samen met de inkomsten van derden (ouderbijdragen en eventuele overige subsidies, etc.)  op normale wijze kunnen exploiteren van de reguliere activiteiten zoals opgenomen in artikel 2 van deze uitvoeringsregeling.

4.  De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (personele en materiële kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van het peuterspeelzaalwerk van de stichting(en). 

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 90% van de personele kosten van de gekwalificeerde peuterleidsters, gebaseerd op het aantal dagdelen, de bezetting van de dagdelen door de gekwalificeerde peuterleidsters, het gemiddelde van de bruto salariskosten (schaal 6/1 – schaal 6/13 CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening), inclusief vakantie en eindejaaruitkering (indien van toepassing).

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Er wordt alleen aan stichtingen die op Ameland peuterspeelzaalwerk uitvoeren en exploiteren subsidie verleend.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over inzet en verantwoording subsidie) opleggen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

16.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

17.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

18.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Peuterspeelzaalwerk.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Welzijnswerk

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van het welzijn, de participatie en integratie en het verbeteren van de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van inwoners en groepen inwoners, waarbij de activiteiten gericht zijn op wonen, werken en samenleven.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Welzijnswerk

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

r.   Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

s.  College: college van burgemeester en wethouders.

t.    Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

9.    Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het initiëren, coördineren, stimuleren en uitvoeren van vormende, sociaal-culturele, (re)creatieve, maatschappelijke en samenlevingsopbouwende activiteiten.

10.  Bij het uitvoeren van de activiteiten dient bijzondere aandacht worden geschonken aan individuen en groepen met beperkingen en individuen en groepen in achterstandssituaties.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting die het welzijnswerk op Ameland uitvoert en exploiteert.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.         De subsidie heeft betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (bijdragen activiteiten, verhuur ruimten, drukwerk, omzet bar, etc.) en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het exploiteren en uitvoeren van de activiteiten van het welzijnswerk.

2.         De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de stichting.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

1.         De subsidie bedraagt, behoudens het beschikbare subsidieplafond in de betreffende jaren, een vast bedrag dat iedere vier jaar wordt herzien.

 

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over de inzet en verantwoording van de subsidie) opleggen.

 

 

Artikel 7  Slotbepalingen

1.         Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

2.         Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

3.         De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Welzijnswerk.

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Sport- en culturele evenementen

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is de uitvoering van sport- en culturele evenementen te stimuleren die van waarde zijn voor deelnemers (bij sportevenementen) en toeschouwers/bezoekers en extra toeschouwers/bezoekers trekt;

 

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6 en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Sport- en culturele evenementen.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

u.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

v.   College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

w.  Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

11.  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het eenmaal per jaar organiseren van sport- en culturele evenementen.

12.  De evenementen dienen naast deelnemers (bij sportevenementen) en toeschouwers/bezoekers van het eiland ook deelnemers (bij sportevenementen) en toeschouwers/bezoekers van buiten Ameland te trekken.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisatoren van sport- en culturele evenementen (stichtingen, verenigingen, instellingen).

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  De subsidie betreft een waardering/stimulering voor het organiseren en uitvoeren van sport- en culturele evenementen.

2.  De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten).

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

1.  De subsidie bedraagt voor sport- en culturele evenementen 7% van de subsidiabele kosten (= kosten die naar het oordeel van het college tot de normale exploitatiekosten behoren) met een minimum van € 200,-, een maximum van € 3.000,- voor sportevenementen en een maximum van € 6.000,- voor culturele evenementen.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over de inzet en verantwoording van de subsidie) opnemen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

19.  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

20.  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

21.  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Sport- en Culturele evenementen.

 

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie Sport

 

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten  te stimuleren die bijdragen aan actieve sportbeoefening op amateurniveau;

 

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, derde lid en artikel 10, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012;

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie Sport.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

d.  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012.

e.  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

f.   Subsidieplafond: beschikbare subsidiebudget dat door de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 

Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het zonder winstoogmerk structureel organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten op amateurniveau.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan verenigingen die op Ameland de actieve sportbeoefening op amateurniveau mogelijk maken en exploiteren.

 

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

3.  De subsidie betreft een waardering voor het structureel uitvoeren van de sportactiviteiten.

4.  De subsidie dient te worden ingezet voor de financiële dekking van een deel van de normale exploitatiekosten (kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten) van de vereniging.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

1.  De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 3,50 per betalend/actief lid (exclusief veldvoetbal) per 1 januari van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

2.  De subsidie voor veldvoetballeden bedraagt een vast bedrag van € 7,-- per betalend/actief lid per 1 januari van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het beschikbare subsidiebudget naar rato verdeeld.

 

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van de subsidie in de subsidiebeschikking nadere verplichtingen (o.a. over inzet en verantwoording van de subsidie) opnemen.

 

Artikel 8  Slotbepalingen

1.         Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

2.         Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

3.         De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie Sport.