Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Mandaatregeling heffingsambtenaar 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaatregeling heffingsambtenaar 2012
CiteertitelMandaatregeling heffingsambtenaar 2012
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201231-12-2019nieuwe regeling

13-01-2012

waterschapsblad

12IT000126

Tekst van de regeling

Intitulé

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta, handelend als heffingsambtenaar van waterschap Brabantse Delta;

Gelet op het besluit tot aanwijzing van heffingsambtenaar voor de leges en voor de in onderdeel 2 van dat besluit opgenomen onderdelen van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, welk besluit is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta in de vergadering van 29 november 2011;

Overwegende

dat mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van het waterschap een bijdrage kan leveren aan:

 • -

  een snellere dienstverlening door het verkorten van procedures;

 • -

  het verbeteren van de slagvaardigheid van de ambtelijke organisatie;

 • -

  een duidelijke vastlegging van verantwoordelijkheden;

dat het derhalve wenselijk is om over te gaan tot mandatering van bevoegdheden;

B e s l u i t:

vast te stellen de navolgende mandaatregeling heffingsambtenaar

 

Artikel 1
 • 1.

  De heffingsambtenaar verleent aan de in bijgevoegd register aangegeven ambtenaren mandaat om de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daar genoemde voorwaarden.

 • 2.

  De mandaten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden tevens verleend aan de ambtenaren die leiding geven aan de ambtenaren als bedoeld in lid 1 van dit artikel en aan de plaatsvervanger ingevolge artikel 2a van het besluit primaire mandatering 2010.

Artikel 2

De gemandateerde rapporteert aan de heffingsambtenaar omtrent het gebruik van de bevoegdheden die aan hem/haar op grond van mandaat zijn verleend op een nader af te spreken wijze.

Artikel 3

De krachtens mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

Hoogachtend,

Namens de heffingsambtenaar,

Functieaanduiding mandaatnemer

Naam mandaatnemer

Artikel 4
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na ondertekening van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatregeling heffingsambtenaar 2012’.

 

Register als bedoeld in artikel 1 van de mandaatregeling ambtenaar belast met de heffing, besluit van 11 januari 2012 A. Leges

Nr.

Artikel

Beschikking/activiteit

Gemandateerde(n)

Voorwaarden

1

Legesverordening

Heffing bij schriftelijke nota, teruggave of vermindering legesnota

Hoofd Plantoetsing & Vergunningen

 

2.

Hoofdstuk VIII, afdeling 2 AWR

Opvragen gegevens en inlichtingen heffingsplichtigen

Juridisch beleidsmedewerkers afdeling Juridische Zaken & Vastgoed

 

3.

126a Wsw, Waterschapsbesluit

Opvragen gegevens en inlichtingen informatieplichtigen

Juridisch beleidsmedewerkers afdeling Juridische Zaken & Vastgoed

 

4.

Awb en AWR

Behandeling bezwaarschrift en het doen van uitspraak op bezwaar tegen de legesnota

Hoofd Plantoetsing & Vergunningen

 

5.

Awb en AWR

behandeling (hoger) beroep

Hoofd Juridische Zaken & Vastgoed

 

6.

Hoofdstuk 8 Awb en de AWR

Fiscale procesvertegenwoordiging

Juridisch beleidsmedewerkers afdeling Juridische Zaken & Vastgoed, eventueel bijgestaan door ambtenaren van het waterschap

 

B. Activiteiten afdeling Handhaving

Nr.

Artikel

Beschikking/activiteit

Gemandateerde(n)

Voorwaarden

1.

Hoofdstuk VIII, afdeling 2 AWR

Opvragen gegevens en inlichtingen heffingsplichtigen

(Senior) medewerker van de afdeling Handhaving

 

2.

126a Wsw, Waterschapsbesluit

Opvragen gegevens en inlichtingen informatieplichtigen

(Senior) medewerker van de afdelingen Handhaving

 

3.

128a lid 2, letter a Wsw

Betreden bedrijfsruimte en/of woonruimte ten behoeve van de Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing

(Senior) medewerker van de afdelingen Handhaving

 

4.

128a lid 2, letter b Wsw

Nemen van monsters van afvalwater

(Senior) medewerker Handhaving

 

5.

7, lid 5, 6 en 7 Verontreinigingsheffing en Zuiveringsheffing

Beschikking afwijken van Bijlage 1

Teamleider Handhaving

Beleidsregel afwijking van de NEN-norm uit Bijlage I van de Verontreinigingsheffing en Zuiveringsheffing hanteren. Protocol Dr. Lange methode hanteren. Overige afwijkingen in overleg met hoofd afdeling handhaving

6.

8, Verontreinigingsheffing en Zuiveringsheffing

Meetbeschikking

Teamleider Handhaving

Modelbeschikking/brieven hanteren.

7.

9, Verontreinigingsheffing en Zuiveringsheffing

Beschikking toepassing hoedanigheidscorrectie

Teamleider Handhaving

Model-aanvraag T-correctie hanteren.

8.

10, lid 5 Verontreinigingsheffing en Zuiveringsheffing

Beschikking toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

Teamleider Handhaving

Modelbeschikking/brieven hanteren

9.

4, lid 6 Besluit vervuilingswaarde ingenomen water

Beschikking toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

Teamleider Handhaving

Modelbeschikking/brieven hanteren.

10.

4, lid 1 Besluit vervuilingswaarde ingenomen water

Correspondentie ambtshalve bepaling vervuilingswaarde per m3

Teamleider Handhaving

Modelbrieven hanteren.

11.

13, Zuiveringsheffing

Correspondentie drempel en meetverplichting

Teamleider Handhaving

Modelbrieven hanteren.

12.

Awb en de AWR

Behandeling bezwaarschrift en het doen van uitspraak op bezwaar tegen een beschikking verleend door de teamleiders van Handhaving.

Hoofd afdeling Handhaving

 

13.

Awb en AWR

behandeling (hoger) beroep

Hoofd afdeling Juridische Zaken & Vastgoed

 

14.

Hoofdstuk 8 Awb en de AWR

Procesvertegenwoordiging

Juridisch beleidsmedewerkers afdeling Juridische Zaken & Vastgoed, eventueel bijgestaan door ambtenaren van het waterschap of medewerkers van de Belastingsamenwerking West Brabant

 

Gebruikte afkortingen:

AWR = Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wsw = Waterschapswet

AWB = Algemene wet bestuursrecht

Zuiveringsheffing = Verordening zuiveringsheffing waterschap Brabantse Delta

Verontreinigingsheffing = Verordening verontreinigingsheffing waterschap Brabantse Delta

Watersysteemheffing = Verordening watersysteemheffing Brabantse Delta

Legesverordening = Legesverordening waterschap Brabantse Delta