Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2012nieuwe regeling

28-11-2012

waterschapsblad

12IT027216

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

 • -

  gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 9 oktober 2012, kenmerk 12IT027230

 • -

  gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van 16 november 2010;

 • -

  gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, Waterschapswet;

   

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

 • 1.

  Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van waterschap Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl.

 • 3.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta besluiten om een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3. Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt elektronisch plaats op de website van waterschap Brabantse Delta, www.brabantsedelta.nl.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen .

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta’

Toelichting bij de Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta

Algemeen

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. De Web regelt voor algemeen verbindende voorschriften (artikel 73 Waterschapswet) en andere besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht) de bevoegdheid tot elektronisch bekendmaken. Deze bevoegdheid zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden omgezet in een verplichting. De Web heeft niet geleid tot een wijziging van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 16 november 2010 besloten tot het elektronisch bekendmaken van besluiten met ingang van 1 juli 2011.

Uit jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat het alleen bij wettelijk voorschrift toegestaan is om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken. Onder een wettelijk voorschrift wordt ook verstaan een verordening. Door het vaststellen van deze verordening wordt hieraan voldaan.

Uit oogpunt van duidelijkheid en transparantie is in deze verordening de elektronische bekendmaking van alle bekendmakingen vastgelegd en niet alleen van ontwerpbesluiten.

Artikelgewijs

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze begripsomschrijving bevat een opsomming van de verschillende soorten bekendmakingen die onder deze verordening vallen.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  In dit lid is een omschrijving van een ontwerpbesluit opgenomen.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Bij waterschap Brabantse Delta vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

1.De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb.

In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau op basis van het Waterschapsbesluit.

 • 2.

  In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad van waterschap Brabantse Delta is te raadplegen is www.brabantsedelta.nl.

 • 3.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 4.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. Een voorbeeld hiervan kan zijn de bekendmaking van de Keur. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Er dient zeer terughoudend om te worden gegaan met het plaatsen van een advertentie.

Artikel 3. Terinzagelegging

In dit artikel is geregeld dat de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit met eventuele bijlage(n) elektronisch plaatsvindt op de website van waterschap Brabantse Delta. Het is ook mogelijk, om in afwijking van de elektronische terinzagelegging, stukken fysiek ter inzage te leggen op het kantoor van waterschap Brabantse Delta.

Artikel 4. Inwerkingtreding

In dit artikel is geregeld dat de verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening heeft als citeertitel: ‘Verordening elektronische bekendmaking waterschap Brabantse Delta’.