Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanvullend specifiek beleid bijzondere bijstand Beemster(versie geldend sedert 1 januari 2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullend specifiek beleid bijzondere bijstand Beemster(versie geldend sedert 1 januari 2013)
CiteertitelAanvullend specifiek beleid bijzondere bijstand Beemster
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Wet werk en bijstand is dit beleid van rechtswege vervallen op 01-01-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015nieuwe regeling

06-11-2012

Beemster en Schermer op Zondag d.d. 30 december 2012

BW-12-01006

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend specifiek beleid bijzondere bijstand Beemster(versie geldend sedert 1 januari 2013)

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster

besluiten vast te stellen het navolgend aanvullend specifiek beleid bijzondere bijstand Beemster

Bijdrage regeling deelname sociaal maatschappelijke voorzieningen  

Artikel 1 De bijdrage regeling deelname sociaal maatschappelijke voorzieningen

De gemeente heeft deze regeling ingesteld om mensen met een minimuminkomen een bijdrage te geven in de kosten voor deelname aan sociaal maatschappelijk verkeer. De bijdrage is bedoeld voor:

 • 1.

  contributies voor sport- en sociaal culturele activiteiten;

 • 2.

  abonnement bibliotheek, telefoon, krant of kabel-televisie;

 • 3.

  schoolreisjes en excursies

Artikel 2 Doelgroep

Inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder die:

 • 1.

  Op het moment van aanvraag een netto (gezins)inkomen per maand hebben dat niet hoger is dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  Geen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) hebben dat hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen in het kader van de WWB.

 • 3.

  Geen overwaarde in de eigen woning hebben (dus meer dan het bescheiden vrij te laten vermogen, zonder bijtelling van de extra vrijlating voor de eigen woning).

 • 4.

  Een zelfstandig huishouden voeren.

 • 5.

  Op het moment van de aanvraag langer dan een jaar een inkomen op minimumniveau hebben.

 

Artikel 3 Bijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

 • 1.

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat gezinnen met schoolgaande kinderen de minste bestedingsmogelijkheden hebben. De gemeente wil dan ook de financiële positie van deze groep verbeteren. Vooral het goed doorlopen van het voortgezet onderwijs is van groot belang. Budgettekorten kunnen leiden tot sociaal isolement van kinderen doordat zij niet mee kunnen doen aan excursies, kampen en dergelijke. De tekorten bij deze gezinnen kunnen mogelijk ook voortijdig schooluitval tot gevolg hebben. Met een verhoging van de bijdrage voor gezinnen met schoolgaande kinderen wordt een bijdrage geleverd om bovenstaand probleem te verminderen. Nadere regels zijn vastgesteld in de verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

 • 2.

  Aanvullende criteria voor deze doelgroep

  • a.

   Ouders kunnen een bijdrage aanvragen voor een kind tot en met het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.

  • b.

   De bijdrage is bestemd voor alle kosten die direct of indirect verband houden met school zoals schoolreisje, excursie, schooltas, sportkleding, schrijfartikelen, schriften, materiaal & gereedschap, rekenmachine.

  • c.

   Bij leerplichtigen wordt ervan uit gegaan dat zij ook daadwerkelijk een school bezoeken. Controle vindt wel plaats bij partieel leerplichtigen.

Artikel 4 Hoogte bijdrage

 • 1.

  Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar: € 200,-- per schoolgaand kind p.j.

 • 2.

  Voor alle overigen: € 95,-- per overig gezinslid p.j.

Artikel 5 Overige voorwaarden

 • 1.

  Overleggen van bewijsstukken.

 • 2.

  Een bijdrage kan eenmalig per kalenderjaar worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 december.

Kosten peuterspeelzaal kinderen met een taalachterstand  

Artikel 6  

Voor kinderen met een taalachterstand kunnen de kosten van peuterspeelzaalwerk vergoed worden.

Artikel 7  

Omdat bij kinderen van buitenlandse komaf het risico groter is dat zij starten met een taalachterstand kunnen de kosten van peuterspeelzaal altijd worden vergoed.

Artikel 8  

De werkelijke kosten komen voor maximaal 2 dagdelen per week voor vergoeding in aanmerking.

Aldus vastgesteld in de vergadering 6 november 2012.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris