Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011
CiteertitelPrivacyreglement BRP 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 3. Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201103-08-2017nieuwe regeling

10-05-2011

Flevopost, 18-05-2011

B11-12707

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011

 

 

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011

(kortweg Privacyreglement BRP 2011)

Toelichting op het Privacyreglement BRP 2011 van de gemeente Lelystad

Dit reglement vervangt het Privacyreglement BRP 2010, en vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010. Het privacyreglement wordt minimaal één keer per jaar (indien nodig) geactualiseerd.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoonsgegevens van personen die in gemeente Lelystad woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Lelystad, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend.

Artikel 2

Het beheer van de basisregistratie personen is belegd bij het afdelingshoofd

Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V.

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "on-line verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals BBL of WIZ, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de lid Wet GBA.

Lid 3 regelt de rechtstreekse toegang tot de GBA-V.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties, mutatierapportages en ad-hoc verstrekkingen.

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie (Key2Datadistributie). Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 7. Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

In principe wordt er geen telefonische informatie verstrekt. In bijzondere omstandigheden kan de beheerder hiervan afwijken.

Artikel 8. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Over het algemeen mogen alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval is een belangenafweging nodig om te bepalen of de gevraagde informatie wel of niet kan worden verstrekt. Beide partijen dienen dan gehoord te worden.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 10).

Artikel 9

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • ·

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Lelystad als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

Artikelen 10 tot en met 13

De wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement.

Artikel 14. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • ·

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • ·

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • ·

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In de gemeente Lelystad zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zijn opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan (GBA en Waardedocumenten).

Artikel 15. Vernietiging

De Archiefwet 1995 is van toepassing op de vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens.

Artikel 16. Slotbepaling

Vanwege het feit dat er (tekstuele) wijzigingen hebben plaatsgevonden in het reglement, de bijlagen en de bijbehorende gegevenssets stellen wij voor om het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 9 februari 2010 in zijn geheel te vervangen door het onderhavige Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011.

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluit

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

verordening:

de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010 vastgesteld door de gemeenteraad op 2 februari 2010;

 

basisadministratie:

de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Lelystad als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Lelystad;

 

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

 

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Lelystad en van wie de verantwoordelijke de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt, omschreven in bijlage 1d bij artikel 58a van het Besluit;

 

aangehaakt gegeven:

in de basisregistratie personen van de ingeschrevene opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

 

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 

bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de basisregistratie personen

  • 1.

   Beheerder van de basisregistratie personen is het afdelingshoofd Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken.

  • 2.

   De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   het verlenen en beëindigen van (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie en de GBA-V;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

 • a.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken (BBL) en de aangewezen medewerkers van het team Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Stadswinkel;

 • b.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Rechtstreekse toegang tot de GBA-V hebben:

 • 1.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken;

 • a.

  de aangewezen medewerkers van het team Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Stadswinkel;

 • 4.

  Binnengemeentelijke afnemers kunnen na schriftelijke toestemming van de beheerder rechtstreekse toegang verkrijgen tot de GBA-V, mits zij deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 5.

  Voor welke gegevens zij geautoriseerd worden is afhankelijk van de wettelijke- of opgedragen taak, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 6.

  Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het reglement toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

 • 7.

  Bovengenoemde binnengemeentelijke afnemers hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement vermelde overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder;

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die bij gerede twijfel mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveilgingsplan (GBA en Waardedocumenten).

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

1.Dit Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2011 treedt in werking op de eerste

dag na die waarop zij is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van het op 9 februari

2010 vastgestelde Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP 2011”.

 • 3.

  Dit reglement ligt ter inzage bij de beheerder.

  BIJLAGE 1

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

  De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Lelystad hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. Rechtstreekse raadpleging van de GBA-V is alleen toegestaan indien voor de wettelijke taak binnen- en buitengemeentelijke personen geraadpleegd mogen worden. Zie laatste kolom.

  De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Lelystad hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie.

  Taak

  Afdeling

  Wettelijke grondslag

  Gegevensset*

  Binnen/Buiten

  Gemeentelijke belastingen

  BBL

  Titel IV, Hoofdstuk XV Gemeentewet

  Gemeentelijke belastingen

  Beide

  Waardering onroerende zaken

  BBL

  Art 22, 38 Wet waardering onroerende zaken

  WOZ

  Beide

  Afvalstoffenheffing

  BBL

  Art 15.33 Wet milieubeheer

  Afvalstoffenheffing

  Beide

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren

  BBL

  Aanwijzingsbesluit Min van Justitie

  Opsporingsambtenaren

  Beide

  Rampenbestrijding

  BBL

  Art 5, lid 5, onder n, van de Wet rampen en zware ongevallen

  CRIB

  Beide

  Rampenbestrijding Geodataviewer

  RD

  Art 5, lid 5, onder n, van de Wet rampen en zware ongevallen

  Geodata

  Binnen

  Kieswet

  BBL

  Kieswet

  Kieswet

  Beide

  Leerplicht

  BBL

  Art 2 en 22 Leerplichtwet,

  Leerplicht

  Beide

  Leerlingenvervoer

  BBL

  Wet Leerlingenvervoer

  Leerplicht

  Binnen

  GBA

  BBL

  Hoofdstuk 2 van de Wet GBA.

  GBA

  Beide

  Dispensatie niet openbare archiefstukken

  FZ

  Art 15, derde lid, Archiefwet 1995

  Dispensatie

  Beide

  Gemeentelijke toezichthouders

  RD

  Art 5:11 Awb

  Opsporingsambtenaren

  Beide

  Winkeltijden

  RD

  Art 2 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening

  Winkeltijden

  Beide

  Drank- en horecabedrijf

  RD

  Art 3 Drank- en Horecawet

  Drank- en horecabedrijf

  Beide

  Kansspelen

  RD

  Art 30b Wet op de kansspelen

  Kansspelen

  Beide

  Omgevingsvergunning

  RD

  Art 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Omgevingsvergunning (WABO)

  Beide

  Vergunningen/ontheffingen/meldingen/ken-nisgevingen op grond van APV

  RD

  Algemene plaatselijke verordening

  APV

  Beide

  Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelplaatsen

  RD

  Art 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelplaatsen

  NAW

  Binnen

  Opmaken proces-verbaal, registratie gestolen documenten

  Regiopolitie Flevoland

  Geen

  Regiopolitie1

  Binnen

  Opsporingsbelang, terreurbestrijding

  Regiopolitie Flevoland

  Geen

  Regiopolitie2

  Binnen

  Begraafplaatsenadministratie / grafrechten

  SB

  Art 28 Wet op de Lijkbezorging; VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

  begraafplaats 2006

  Grafrechten

  Beide

  Gevonden voorwerpen

  STW

  Boek 5 Burgerlijk Wetboek; Besluit gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren

  Beide

  Bijschrijving paspoort

  STW

  Paspoortwet

  Bijschrijving paspoort

  Beide

  Naturalisatie

  STW/BBL

  Art 1, onder d, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

  Naturalisatie

  Beide

  Naamswijziging

  STW

  Art 3, lid 4, onder c. en d. Besluit geslachtsnaamswijziging

  Naamswijziging

  Beide

  Burgerlijke stand

  STW

  Art 13a, 18, 24 en 24a Boek I Burgerlijk Wetboek

  Burgerlijke stand

  Beide

  Meldingen openbare ruimte

  STW

  Geen

  Melddesk

  Binnen

  Gemeentelijke opsporingsambtenaren

  WIZ

  Aanwijzingsbesluit Min van Justitie

  Opsporingsambtenaren

  Beide

  Uitkeringen werk en bijstand

  WIZ

  Art 5, onder a, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i Wet werk en bijstand; Art 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Artikel 9, 20a en 25 Wet inkomensvoorziening oudere en – gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Artikel 22 en 72, eerste lid, onder c Wet kinderopvang, of Artikel 12 en 28 Wet werk en inkomen kunstenaars.

  Werk en bijstand

  Beide

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

  WIZ

  Art 4 en 6 Wmo

  WMO

  Beide

  Gehandicaptenparkeerkaart

  WIZ

  Art 49 en 53 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

  Gehandicaptenparkeerkaart

  Beide

  Sociale werkvoorziening

  WIZ

  Art 10 Wet Sociale Werkvoorziening

  Sociale werkvoorziening

  Beide

  Inburgering Nieuwkomers

  WIZ

  Wet Inburgering Nieuwkomers

  WIN

  Binnen

  Wet Kinderopvang

  WIZ

  Wet Kinderopvang

  WKO

  Binnen

  De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  * De bijbehorende gegevensset is opgenomen in een aparte bijlage.

  BIJLAGE 2

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen.

  Taak

  Afdeling

  Wettelijke grondslag

  Gegevensset

  Binnen/Buiten

  Wijze van verstrekking

  Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

  A&B

  Art 20, 25 en 26 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

  BOPZ

  Beide

  Ad-hoc

  Pensioenen raadsleden en wethouders

  A&B

  Wethouders: art 138, 140, 142 en 143 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de gemeentelijke Uitkerings- en pensioenverordening. Gemeenteraadsleden: art 10 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

  Pensioenen

  Beide

  Ad-hoc

  Wachtgelden gemeentepersoneel

  A&B

  Wachtgelden ambtenaren: artikel 125 van de Ambtenarenwet en de hierop gebaseerde collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (hoofdstukken 10 en 11) alsmede artikel 109 van de Grondwet. Wachtgelden raadsleden en wethouders: artikel 95 Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden en de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Lelystad

  Wachtgelden

  Beide

  Ad-hoc

  Afhandelen bezwaarschriften

  A&B

  AWB

  NAW

  Beide

  Ad-hoc

  Statistiek

  A&B

  Geen

  Statistiek

  Binnen

  Selectie

  Eenpersoonshuishoudens

  BBL

  Geen

  NAW

  Binnen

  Selectie

  Bestrijding infectieziekten

  BBL

  Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken

  NAW

  Binnen

  Selectie

  Veteranendag

  Communicatie

  Geen

  Veteranendag

  Binnen

  Selectie

  4-mei

  Communicatie

  Geen

  4-mei

  Binnen

  Selectie

  Jaarlijkse verenigingenmarkt

  Communicatie

  Geen

  NAW

  Binnen

  Selectie

  Organiseren verkiezingen sportman/-vrouw van het jaar

  Communicatie

  Geen

  NAW

  Binnen

  Selectie

  Koninklijke onderscheidingen

  Concernstaf

  Geen

  Koninklijke onderscheidingen

  Binnen

  Selectie

  Huwelijksjubilea / 100-jarigen

  Concernstaf

  Geen

  Huwelijksjubilea

  Binnen

  Selectie

  Administratie persoonsgegevens raadsleden

  Raadsgriffier

  Geen

  Raadsleden

  Binnen

  Selectie

  Verkeersveiligheidsprojecten 15, 16 en 17 jarigen

  SB

  Geen

  NAW

  Binnen

  Selectie

  Bijhouden administratie team Zorg

  WIZ

  Geen

  NAW + datum/soort mutatie

  Binnen

  Mutatierapportage

  Bijhouden administratie team Werk

  WIZ

  Geen

  NAW + datum/soort mutatie

  Binnen

  Mutatierapportage

  Bijhouden administratie team Bedrijfsondersteuning

  WIZ

  Geen

  NAW + datum/soort mutatie

  Binnen

  Mutatierapportage

  Verwelkomen nieuwe bewoners

  Wijkposten

  Geen

  NAW + datum/soort mutatie

  Binnen

  Mutatierapportage

  Stembureauleden

  BBL

  Geen

  NAW + datum/soort mutatie

  Binnen

  Mutatierapportage

   

   

   

   

   

   

  BIJLAGE 3

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

  Registratie

  Beheerder/Eigenaar

  Doel

  Gegevensset

  Key2Datadistributie

  Datadistributiesysteem

  BBL

  Distribueren van GBA gegevens aan Key2Datadistributie waarna vervolgens op grond van autorisaties binnengemeentelijke afnemers automatisch voorzien worden van voor hem/haar relevante GBA gegevens

  Key2Datadistributie

  GHS4All

  Gemeentelijk Heffingen Systeem

  BBL

  Bijhouden van de OZB- en WOZ-administratie door de ontvangst van relevante GBA gegevens via Key2Datadistributie

  GHS4All

  GWS4All

  Geïntegreerd Welzijn Systeem

  WIZ

  Bijhouden van de GWS4all applicatie door het opvoeren van nieuwe cliënten

  GWS4All

  G4LPA

  BBL

  De gegevens van burgers tot 23 jaar middels een wekelijkse export vanuit de GBA importeren in de G4LPA applicatie

  G4LPA

  Melddesk

  STW

  De gegevens van burgers vanaf 12 jaar teneinde de juiste personalia te gebruiken indien de burger een melding (openbare ruimte) doet. Melddesk wordt dagelijks voorzien vanuit Key2DDS met de naw-gegevens van alle inwoners van Lelystad en alle bestaande straten en adressen.

  Melddesk

  Geodataviewer

  RD

  In het kader van rampenbestrijding kunnen NAW gegevens aan wijken/buurten gekoppeld worden.

  Geodata

  WebNext

  FZ (bewerkersovereen-komst met Inter Access te Hilversum)

  Distribueren van GBA gegevens middels Key2Datadistributie, waarna vervolgens op grond van autorisaties binnengemeentelijke afnemers automatisch voorzien worden van voor hem/haar relevante GBA gegevens ten behoeve van klantcontactregistratie en zaakafhandeling. Prefill bij e-formulieren in het digitaal loket gemeente Lelystad. De gegevens van niet-inwoners worden uit de GBA-V gedistribueerd.

  WebNext

  MyCorsa

  FZ

  Distribueren van GBA gegevens middels Key2Datadistributie. Deze gegevens zijn nodig t.b.v. de correspondentie met de burger.

  MyCorsa

  Begrafenissuite

  SB

  Art 28 Wet op de Lijkbezorging; VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

  begraafplaats 2006.

  Grafrechten

  SUB4All

  RD

  Distribueren van GBA gegevens middels Key2Datadistributie. Deze gegevens zijn nodig voor de wettelijke taken van RD genoemd in bijlage 1.

  SUB4All

  BIJLAGE 4

  Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

  Wie

  Waarvoor

  Welke categorie

  Welke gegevens

  Geheimhouding

  Leges

  Basis

  Bibliotheek

  (geen onderdeel van de gemeente)

  Voor de bijhouding van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Buitenlandse EU-overheden

  Ter uitvoering van de opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

  www.cbpweb.nl

  Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Art. 76 WBP

  Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

  Ter uitvoering van de opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Crematoria, begraafplaatsen

  (niet-gemeentelijke)

  Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Culturele organisaties

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Fondsverwervende organisaties

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Instellingen/organisaties ten behoeve van:

  -Maatschappelijke dienstverlening

  -Algemene/geestelijke gezondheidszorg

  -Kinderopvang

  -Jeugdwelzijnswerk

  -Ouderenzorg

  -Gehandicaptenzorg

  -Werkvoorziening

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte derde)

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Kerken

  (niet zijnde de SILA)

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Kredietbank

  (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

  Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Inburgeringsbureaus

  (niet gemeentelijk)

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Migrantenorganisaties

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Natuurlijke personen

  Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Onderwijsinstellingen/Scholen

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Ouderenorganisaties

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Patiëntenverenigingen

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Pensioenfondsen

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Reclassering/verslaafdenzorg

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Sportorganisaties en -verenigingen

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Thuiszorgorganisaties

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Vakorganisaties

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

  Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Vrouwenorganisaties

  Voor het bijhouden van de ledenadministratie

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

  Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing, het voorkomen van onrechtmatige bewoning, fraudebestrijding en het doen van aangifte van verhuizing

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Nee

  Art. 100 Wet GBA

  Ziekenhuizen

  Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

  Vrije derde

  Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

  Mogelijk

  Ja

  Art. 100 Wet GBA

  BIJLAGE 5

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

  Organisatieonderdeel

  Gegevens

  nvt

   

   

   

   

   

  GEGEVENSSETS PRIVACYREGLEMENT BRP 2011

  Inhoud

  GEGEVENSSET Gemeentelijke belastingen 25

  GEGEVENSSET Waardering onroerende zaken ad-hoc 27

  GEGEVENSSET Afvalstoffenheffing 28

  GEGEVENSSET gemeentelijke opsporingsambtenaar adres 30

  GEGEVENSSET Werk en bijstand ad-hoc-adres 32

  GEGEVENSSET Werk en bijstand 33

  GEGEVENSSET Winkeltijden 35

  GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf 36

  GEGEVENSSET Kansspelen 39

  GEGEVENSSET Huisvesting adres 40

  GEGEVENSSET Omgevingsvergunning 43

  GEGEVENSSET APV 44

  GEGEVENSSET maatschappelijke ondersteuning 46

  GEGEVENSSET Gehandicaptenparkeerkaart 48

  GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 49

  GEGEVENSSET CRIB 51

  GEGEVENSSET Geodataviewer 52

  GEGEVENSSET Kieswet 53

  GEGEVENSSET Inschrijving minderjarige 54

  GEGEVENSSET Naturalisatie 56

  GEGEVENSSET Sociale werkvoorziening 58

  GEGEVENSSET Leerplicht (ouders) 59

  GEGEVENSSET Dispensatie niet openbare archiefstukken 60

  GEGEVENSSET Naamswijziging 61

  GEGEVENSSET Pensioenen gemeentepersoneel 62

  GEGEVENSSET Wachtgelden gemeentepersoneel 64

  GEGEVENSSET GBA 66

  GEGEVENSSET Burgerlijke stand 71

  GEGEVENSSET Koninklijke onderscheidingen 76

  GEGEVENSSET Veteranendag 77

  GEGEVENSSET huwelijksjubilea 78

  GEGEVENSSET 4 mei 79

  GEGEVENSSET Meldingen openbare ruimte 80

  GEGEVENSSET Administratie persoonsgegevens raadsleden 81

  GEGEVENSSET Grafrechten 82

  GEGEVENSSET Wet Inburgering Nieuwkomers 83

  GEGEVENSSET Regiopolitie 1 85

  GEGEVENSSET Regiopolitie 2 86

  GEGEVENSSET Statistiek 88

  GEGEVENSSET NAW 89

  GEGEVENSSET DDS4all 90

  GEGEVENSSET GHS4all 92

  GEGEVENSSET GWS4all 93

  GEGEVENSSET G4LPA 94

  GEGEVENSSET Melddesk 95

  GEGEVENSSET WebNext 96

  GEGEVENSSET WKO 97

  GEGEVENSSET Gemeentelijke belastingen

  01 PERSOON

  • 01.

   01.10 1 A-nummer persoon

  • 01.

   01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de

  erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

  02.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

  03.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

  09.02.40 1 (Geslachts)naam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  GEGEVENSSET Waardering onroerende zaken ad-hoc

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Afvalstoffenheffing

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de

  erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

  02.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

  03.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

  09.02.40 1 (Geslachts)naam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  GEGEVENSSET gemeentelijke opsporingsambtenaar adres

  In het kader van de opsporingstaak van de gemeentelijke opsporingsambtenaar kan het

  voorkomen dat de ambtenaar wel beschikt over het adres, maar niet over de persoonsgegevens

  van een vermoedelijke dader. Met behulp van de ad-hoc-adres-vraag kan de

  opsporingsambtenaar achter deze persoonsgegevens komen.

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET gemeentelijke opsporingsambtenaar

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Werk en bijstand ad-hoc-adres

  Met de gegevens die de gemeentelijke sociale dienst met de ad-hoc-adresvraag mag opvragen

  kan worden bepaald wie er op het adres zijn ingeschreven, en in welke relatie zij tot elkaar staan.

  De gezinssamenstelling is van belang om de hoogte van het bedrag dat kan worden verhaald vast te

  stellen.

  Daarnaast is het voor fraudeonderzoek op het gebied van bijstand van belang om te weten of

  iemand samenwoont, en met wie hij of zij samenwoont.

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.10.10 1 Funktie adres

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  GEGEVENSSET Werk en bijstand

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06 .08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.10 1 Funktie adres

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  Indien de oorspronkelijke schuldenaar van wie een teveel verstrekte uitkering wordt

  teruggevorderd is overleden mogen aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst

  worden opgevraagd:

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

  02.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

  03.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  GEGEVENSSET Winkeltijden

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.03.30 1 Geboorteland persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

  09.02.40 1 (Geslachts)naam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.33.10 1 Indicatie curatelenregister

  GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf ad-hoc minderjarige kinderen

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 (Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  GEGEVENSSET Kansspelen

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Huisvesting adres

  De gemeente kan in verband met de uitvoering van de Huisvestingswet een ad hoc adresvraag

  stellen om de woonsituatie te kunnen vaststellen van degene die een verzoek in verband met

  huisvesting bij de gemeente heeft ingediend.

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  06 OVERLIJDEN

  013.08.10 1 Datum overlijden

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  GEGEVENSSET Huisvesting

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  013.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

  08.10.10 1 Funktie adres

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  GEGEVENSSET Omgevingsvergunning

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 (Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET APV

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 (Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  Indien op het verlenen van de vergunning/ontheffing artikel 8.3, tweede lid, van het

  Vreemdelingenbesluit 2000 van toepassing is, kunnen tevens de volgende gegevens worden

  opgevraagd:

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  verblijfstitel

  GEGEVENSSET maatschappelijke ondersteuning adres

  Inschrijving in de GBA op hetzelfde adres is een indicatie dat er sprake is van samenwoning.

  Deze informatie is noodzakelijk, omdat samenwoning van invloed kan zijn op het inkomen van

  de aanvrager. De vergoeding die wordt verstrekt is afhankelijk van het inkomen. De gegevens

  die in het antwoord op de ad hoc-adresvraag mogen worden opgevraagd zijn:

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerserviceummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET maatschappelijke ondersteuning

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  GEGEVENSSET Gehandicaptenparkeerkaart

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen adres

  De gemeente mag gegevens van personen opvragen die op het adres van de in bewaring

  gestelde staan ingeschreven. Op deze manier kunnen de personen die op de hoogte dienen

  te worden gesteld van de inbewaringstelling worden getraceerd.

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerserviceummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerserviceummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  51.01.20 1 Burgerserviceummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  GEGEVENSSET CRIB

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 (Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijvi

  GEGEVENSSET Geodataviewer

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Kieswet

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  11 GEZAG

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  13 KIESRECHT

  13.38.10 2 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

  13.38.20 2 Einddatum uitsluiting kiesrecht

  GEGEVENSSET Inschrijving minderjarige

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.03.30 1 Geboorteland persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  10.86.10 3 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60.86.10 3 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  12 REISDOCUMENT

  12.35.10 2 Soort Nederlands reisdocument

  12.35.20 2 Nummer Nederlands reisdocument

  12.35.30 2 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

  12.35.40 2 Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

  12.35.50 2 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

  12.35.60 2 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

  12.35.70 2 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

  12.35.80 2 Lengte houder

  12.36.10 2 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

  12.37.10 2 Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

  12.82.10 2 Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

  12.82.20 2 Datum van opname in het paspoortdossier

  12.82.30 2 Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

  GEGEVENSSET Naturalisatie

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.03.30 1 Geboorteland persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

  02.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

  03.02.40 1 (Geslachts)naam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  Verblijfstitel

  10.86.10 3 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie

  Verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60.86.10 3 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  GEGEVENSSET Sociale werkvoorziening

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Leerplicht (ouders)

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Dispensatie niet openbare archiefstukken

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  51 PERSOON

  51.01.10 1 A-nummer persoon

  51.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  51.02.10 1 Voornamen persoon

  51.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  51.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  51.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  GEGEVENSSET Naamswijziging

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

  01.02.40 1 Geslachts)naam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel (geslachts)naam kind

  09.02.40 1 (Geslachts)naam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  GEGEVENSSET Pensioenen gemeentepersoneel

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.20 1 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.81.10 3 Registergemeente akte

  05.81.20 3 Aktenummer

  05.82.10 3 Gemeente ontlening

  05.82.30 3 Beschrijving document

  55 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  55.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.81.10 3 Registergemeente akte

  55.81.20 3 Aktenummer

  55.82.10 3 Gemeente ontlening

  55.82.30 3 Beschrijving document

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  06.08.20 1 Plaats overlijden

  06.08.30 1 Land overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  09.03.20 1 Geboorteplaats kind

  09.03.30 1 Geboorteland kind

  GEGEVENSSET Wachtgelden gemeentepersoneel

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  02.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  02.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  03.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  03.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partne

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  09.03.20 1 Geboorteplaats kind

  09.03.30 1 Geboorteland kind

  GEGEVENSSET GBA

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.03.30 1 Geboorteland persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  01.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  01.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  01.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

  01.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

  01.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie persoon

  51 PERSOON

  51.01.10 1 A-nummer persoon

  51.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  51.02.10 1 Voornamen persoon

  51.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  51.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  51.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  51.03.10 1 Geboortedatum persoon

  51.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  51.03.30 1 Geboorteland persoon

  51.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  51.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  51.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  51.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

  51.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

  51.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie persoon

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  02.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  02.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  02.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  02.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

  02.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

  02.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  Ouder1

  52 OUDER1

  52.01.10 1 A-nummer Ouder1

  52.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  52.02.10 1 Voornamen Ouder1

  52.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder1

  52.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  52.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  52.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  52.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  52.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  52.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  52.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

  52.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

  52.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  03.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  03.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  03.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  03.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

  03.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

  03.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

  53 OUDER2

  53.01.10 1 A-nummer Ouder2

  53.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  53.02.10 1 Voornamen Ouder2

  53.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder2

  53.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  53.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  53.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  53.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  53.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  53.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  53.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

  53.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

  53.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  04.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

  04.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

  04.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie nationaliteit

  54 NATIONALITEIT

  54.05.10 1 Nationaliteit

  54.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  54.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

  54.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

  54.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie nationaliteit

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.20 1 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

  05.04.10 1 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.06.20 1 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.06.30 1 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.20 1 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.30 1 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.40 1 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.81.10 3 Registergemeente akte

  05.81.20 3 Aktenummer

  05.82.10 3 Gemeente ontlening

  05.82.30 3 Beschrijving document

  05.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

  55 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  55.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  55.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.20 1 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

  55.04.10 1 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

  55.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.06.20 1 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.06.30 1 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.20 1 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.30 1 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.40 1 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.81.10 3 Registergemeente akte

  55.81.20 3 Aktenummer

  55.82.10 3 Gemeente ontlening

  55.82.30 3 Beschrijving document

  55.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.68.10 3 Datum eerste inschrijving GBA

  07.69.10 3 Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  07.87.10 3 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  58.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  09.03.20 1 Geboorteplaats kind

  09.03.30 1 Geboorteland kind

  09.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  09.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  09.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

  09.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

  09.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie kind

  59 KIND

  59.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  59.02.10 1 Voornamen kind

  59.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  59.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  59.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  59.03.10 1 Geboortedatum kind

  59.03.20 1 Geboorteplaats kind

  59.03.30 1 Geboorteland kind

  59.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  59.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  59.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

  59.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

  59.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie kind

  GEGEVENSSET Burgerlijke stand

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  01.03.30 1 Geboorteland persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  01.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  01.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

  01.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon

  ontleend zijn

  01.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  Persoon

  51 PERSOON

  51.01.10 1 A-nummer persoon

  51.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  51.02.10 1 Voornamen persoon

  51.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  51.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  51.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  51.03.10 1 Geboortedatum persoon

  51.03.20 1 Geboorteplaats persoon

  51.03.30 1 Geboorteland persoon

  51.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  51.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  51.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

  51.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

  51.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

  01.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie persoon

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  02.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  02.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  02.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  02.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

  02.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

  02.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  02.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie

  Ouder1

  52 OUDER1

  52.01.10 1 A-nummer Ouder1

  52.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  52.02.10 1 Voornamen Ouder1

  52.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder1

  52.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  52.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  52.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  52.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  52.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  52.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  02.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

  52.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

  52.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

  52.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder 1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  03.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  03.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  03.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  03.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

  03.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

  03.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  03.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder 2

  53 OUDER2

  53.01.10 1 A-nummer Ouder2

  53.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  53.02.10 1 Voornamen Ouder2

  53.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder2

  53.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  53.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  53.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  53.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  53.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  53.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  53.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

  53.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

  53.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

  53.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder 2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  04.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

  04.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

  04.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

  54 NATIONALITEIT

  54.05.10 1 Nationaliteit

  54.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  54.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

  54.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

  54.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationalieit

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.20 1 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

  05.04.10 1 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.06.20 1 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.06.30 1 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.20 1 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.30 1 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.07.40 1 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  05.81.10 3 Registergemeente akte

  05.81.20 3 Aktenummer

  05.82.10 3 Gemeente ontlening

  05.82.30 3 Beschrijving document

  05.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

  55 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  55.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  55.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.20 1 Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  55.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

  55.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

  55.04.10 1 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

  55.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.06.20 1 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.06.30 1 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  55.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.20 1 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.30 1 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.07.40 1 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  55.81.10 3 Registergemeente akte

  55.81.20 3 Aktenummer

  55.82.10 3 Gemeente ontlening

  55.82.30 3 Beschrijving document

  55.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.68.10 3 Datum eerste inschrijving GBA

  07.69.10 3 Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  07.87.10 3 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  58.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  09 KIND

  09.01.10 1 A-nummer kind

  09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  09.02.10 1 Voornamen kind

  09.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  09.03.10 1 Geboortedatum kind

  09.03.20 1 Geboorteplaats kind

  09.03.30 1 Geboorteland kind

  09.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  09.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  09.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

  09.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

  59 KIND

  59.01.10 1 A-nummer kind

  59.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  59.02.10 1 Voornamen kind

  59.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  59.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  59.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  59.03.10 1 Geboortedatum kind

  59.03.20 1 Geboorteplaats kind

  59.03.30 1 Geboorteland kind

  59.81.10 3 Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  59.81.20 3 Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

  59.82.10 3 Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

  59.82.30 3 Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  GEGEVENSSET Koninklijke onderscheidingen

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  GEGEVENSSET Veteranendag

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  GEGEVENSSET huwelijksjubilea

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  GEGEVENSSET 4 mei

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  GEGEVENSSET Meldingen openbare ruimte

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  GEGEVENSSET Administratie persoonsgegevens raadsleden

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  GEGEVENSSET Grafrechten

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

  08.13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

  08.13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

  GEGEVENSSET Wet Inburgering Nieuwkomers

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  06.08.10 1 Datum overlijden

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

  58 VERBLIJFPLAATS

  58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  58.10.20 1 Gemeentedeel

  58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  58.11.10 1 Straatnaam

  58.11.20 1 Huisnummer

  58.11.30 1 Huisletter

  58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  58.11.60 1 Postcode

  58.12.10 1 Locatiebeschrijving

  10 VERBLIJFSTITEL

  10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  60 VERBLIJFSTITEL

  60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

  60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

  60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

  60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

  11 GEZAGSVERHOUDING

  11.33.10 1 Indicatie curateleregister

  GEGEVENSSET Regiopolitie 1

  01 PERSOON

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  12 REISDOCUMENTEN

  12.35.10 1 Soort Nederlands reisdocument

  12.35.20 1 Nummer Nederlands reisdocument

  12.35.30 1 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

  12.35.40 1 Autoriteit afgifte Nederlands reisdocument

  12.35.50 1 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

  12.35.60 1 Datum inhouding/vermissing

  12.35.70 1 Aanduiding inhouding/vermissing

  GEGEVENSSET Regiopolitie 2

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  02 OUDER1

  02.01.10 1 A-nummer Ouder1

  02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

  02.02.10 1 Voornamen Ouder1

  02.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder1

  02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

  02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

  02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

  02.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

  02.03.30 1 Geboorteland Ouder1

  02.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  03 OUDER2

  03.01.10 1 A-nummer Ouder2

  03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

  03.02.10 1 Voornamen Ouder2

  03.02.20 1 Adellijke titel/predikaat Ouder2

  03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

  03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

  03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

  03.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

  03.03.30 1 Geboorteland Ouder2

  03.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

  05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

  07 INSCHRIJVING

  07.70.10 3 Indicatie geheim

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Locatiebeschrijving

  59 KIND

  59.01.10 1 A-nummer kind

  59.01.20 1 Burgerservicenummer kind

  59.02.10 1 Voornamen kind

  59.02.20 1 Adellijke titel/predikaat kind

  59.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

  59.02.40 1 Geslachtsnaam kind

  59.03.10 1 Geboortedatum kind

  59.03.20 1 Geboorteplaats kind

  59.03.30 1 Geboorteland kind

  12 REISDOCUMENTEN

  12.35.10 1 Soort Nederlands reisdocument

  12.35.20 1 Nummer Nederlands reisdocument

  12.35.30 1 Datum uitgifte Nederlands reisdocument

  12.35.40 1 Autoriteit afgifte Nederlands reisdocument

  12.35.50 1 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

  12.35.60 1 Datum inhouding/vermissing

  12.35.70 1 Aanduiding inhouding/vermissing

  GEGEVENSSET Statistiek

  01 PERSOON

  01.01.10 1 A-nummer persoon

  01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  • 01.

   03.10 1 Geboortedatum persoon

  • 01.

   03.30 1 Geboorteland persoon

  • 01.

   02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  02 OUDER1

  • 02.

   01.10 1 A-nummer Ouder1

  • 02.

   03.30 1 Geboorteland Ouder1

  • 02.

   04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

  03 OUDER2

  • 03.

   01.10 1 A-nummer Ouder2

  • 03.

   03.30 1 Geboorteland Ouder2

  • 03.

   04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

  04 NATIONALITEIT

  04.05.10 1 Nationaliteit

  04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

  05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

  05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

  06 OVERLIJDEN

  013.08.10 1 Datum overlijden

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  • 08.

   09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

  • 08.

   10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  • 08.

   11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  • 08.

   11.60 1 Postcode

  08.12.10 1 Land waarnaar vertrokken

  08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

  21 VERWIJZING

  21.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  21.09.20 1 Datum inschrijving

  GEGEVENSSET NAW

  01 PERSOON

  01.02.10 1 Voornamen persoon

  01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

  01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

  01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

  01.03.10 1 Geboortedatum persoon

  01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

  01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

  08 VERBLIJFPLAATS

  08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

  08.10.20 1 Gemeentedeel

  08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

  08.11.10 1 Straatnaam

  08.11.20 1 Huisnummer

  08.11.30 1 Huisletter

  08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

  08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

  08.11.60 1 Postcode

GEGEVENSSET DDS4all

01 PERSOON

 • 01.

  01.10 1 A-nummer persoon

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

 • 01.

  02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

 • 01.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

 • 01.

  02.40 1 Geslachtsnaam persoon

 • 01.

  03.10 1 Geboortedatum persoon

 • 01.

  04.10 1 Geslachtsaanduiding

 • 01.

  61.10 1 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

 • 02.

  01.10 1 A-nummer Ouder1

 • 02.

  01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

 • 02.

  02.10 1 Voornamen Ouder1

 • 02.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

 • 02.

  02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

 • 02.

  03.10 1 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

 • 03.

  01.10 1 A-nummer Ouder2

 • 03.

  01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

 • 03.

  02.10 1 Voornamen Ouder2

 • 03.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

 • 03.

  02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

 • 03.

  03.10 1 Geboortedatum Ouder2

04 NATIONALITEIT

 • 04.

  05.10 1 Nationaliteit

 • 04.

  65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 • 05.

  01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 • 05.

  07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 1 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 3 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 • 08.

  10.10 1 Funktie adres

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode

 • 08.

  12.10 1 Locatiebeschrijving

 • 08.

  13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

 • 08.

  12.10 1 Land waarnaar vertrokken

 • 08.

  13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

 • 08.

  13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

 • 08.

  13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

 • 08.

  14.20 1 Datum vestiging in Nederland

09 KIND

 • 09.

  01.10 1 A-nummer kind

 • 09.

  01.20 1 Burgerservicenummer kind

 • 09.

  02.10 1 Voornamen kind

 • 09.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

 • 09.

  02.40 1 Geslachtsnaam kind

 • 09.

  03.10 1 Geboortedatum kind

10 VERBLIJFSTITEL

 • 10.

  39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

 • 10.

  39.20 1 Datum einde verblijfstitel

 • 10.

  39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

 • 10.

  85.10 1 Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel

11 GEZAGSVERHOUDING

 • 11.

  32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

 • 11.

  33.10 1 Indicatie curateleregister

13 KIESRECHT

13.38.10 2 Aanduiding uitgesloten kiesrecht

13.38.20 2 Einddatum uitsluiting kiesrecht

GEGEVENSSET GHS4all

01 PERSOON

 • 01.

  01.10 1 A-nummer persoon

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

 • 01.

  02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

 • 01.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

 • 01.

  02.40 1 Geslachtsnaam persoon

 • 01.

  03.10 1 Geboortedatum persoon

 • 01.

  04.10 1 Geslachtsaanduiding

 • 01.

  61.10 1 Aanduiding naamgebruik

02 OUDER1

 • 02.

  01.10 1 A-nummer Ouder1

 • 02.

  01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

 • 02.

  02.10 1 Voornamen Ouder1

 • 02.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

 • 02.

  02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

 • 02.

  03.10 1 Geboortedatum Ouder1

03 OUDER2

 • 03.

  01.10 1 A-nummer Ouder2

 • 03.

  01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

 • 03.

  02.10 1 Voornamen Ouder2

 • 03.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

 • 03.

  02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

 • 03.

  03.10 1 Geboortedatum Ouder2

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 • 05.

  01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

 • 05.

  06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 • 05.

  07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 1 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 3 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 • 08.

  10.10 1 Funktie adres

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode

 • 08.

  12.10 1 Locatiebeschrijving

 • 08.

  13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

 • 08.

  12.10 1 Land waarnaar vertrokken

 • 08.

  13.30 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

 • 08.

  13.40 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

 • 08.

  13.50 1 Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

GEGEVENSSET GWS4all

01 PERSOON

 • 01.

  01.10 1 A-nummer persoon

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

 • 01.

  02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

 • 01.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

 • 01.

  02.40 1 Geslachtsnaam persoon

 • 01.

  03.10 1 Geboortedatum persoon

 • 01.

  04.10 1 Geslachtsaanduiding

 • 01.

  61.10 1 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 1 Nationaliteit

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 • 08.

  10.10 1 Funktie adres

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode

 • 08.

  12.10 1 Locatiebeschrijving

 • 08.

  14.20 1 Datum vestiging in Nederland

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

GEGEVENSSET G4LPA

01 PERSOON

 • 01.

  01.10 1 A-nummer persoon

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

 • 01.

  02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

 • 01.

  02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

 • 01.

  02.40 1 Geslachtsnaam persoon

 • 01.

  03.10 1 Geboortedatum persoon

 • 01.

  04.10 1 Geslachtsaanduiding

 • 01.

  61.10 1 Aanduiding naamgebruik

04 NATIONALITEIT

04.05.10 1 Nationaliteit

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 • 08.

  10.10 1 Funktie adres

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode

 • 08.

  12.10 1 Locatiebeschrijving

 • 08.

  14.20 1 Datum vestiging in Nederland

10 VERBLIJFSTITEL

10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

GEGEVENSSET Melddesk

01 PERSOON

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 1 Geboortedatum persoon

01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

08.10.20 1 Gemeentedeel

08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 1 Straatnaam

08.11.20 1 Huisnummer

08.11.30 1 Huisletter

08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 1 Postcode

GEGEVENSSET WebNext

01 PERSOON

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 1 Geboortedatum persoon

01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode

GEGEVENSSET WKO

01 PERSOON

 • 01.

  01.20 1 Burgerservicenummer persoon

 • 01.

  02.10 1 Voornamen persoon

01.02.20 1 Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 1 Geboortedatum persoon

08 VERBLIJFPLAATS

 • 08.

  09.10 1 Gemeente van inschrijving

 • 08.

  10.20 1 Gemeentedeel

 • 08.

  11.10 1 Straatnaam

 • 08.

  11.20 1 Huisnummer

 • 08.

  11.30 1 Huisletter

 • 08.

  11.40 1 Huisnummertoevoeging

 • 08.

  11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 • 08.

  11.60 1 Postcode