Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Peilbesluit Gat van de Ham

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Gat van de Ham
CiteertitelPeilbesluit Gat van de Ham
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1.1 Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201920-12-2018wijziging

12-12-2018

wsb-2019-13287

29-12-201019-12-2019nieuwe regeling

08-12-2010

waterschapsblad

10IT008351

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Gat van de Ham

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

overwegende dat:

 • in verband met de gewenste waterbeheersing in het gebied Gat van de Ham het noodzakelijk wordt geacht het peil van de waterstanden vast te stellen;

 • in artikel 6.1.1. van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 was bepaald dat voor het bovengenoemde gebied een peilbesluit diende te worden vastgesteld;

 • gelet op het verstrijken van de herzieningsdatum van het in 1996 door zijn rechtsvoorganger, de Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap Land van Nassau, genomen besluit tot vaststelling van het peilbesluit Land van Nassau 1996, het noodzakelijk was de peilen in het gebied Gat van de Ham te herzien;

 • op 2 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op grond van artikel 6.1.7 van de Verordening watershuishouding Noord-Brabant 2005 vrijstelling is verleend van de verplichting het peilbesluit te herzien tot uiterlijk 2010;

 • bij de onderhavige herziening van de peilen een afweging is gemaakt op basis van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR) een en ander uitgewerkt in het peilenplan Gat van de Ham dat dient ter onderbouwing van het herziene peilbesluit;

 • bij de voorbereiding van het peilbesluit conform de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005/Verordening water Noord-Brabant overleg heeft plaatsgevonden met het besturen van gemeente Drimmelen/Made, gemeente Oosterhout, gemeente Moerdijk en gemeente Geertruidenberg, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de betrokken hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders binnen het gebied waarop het besluit betrekking heeft;

 • op 22 december 2009 de Waterwet in werking is getreden alsmede de verordening water Noord-Brabant, en gelijktijdig de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 is ingetrokken

gezien:

 • het rapport peilenplan Gat van de Ham d.d. september 2010

 • de nota van inspraak peilbesluit Gat van de Ham inclusief bijlagen d.d. augustus 2010;

gelet op artikel hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de verordening Water Noord-Brabant;

B E S L U I T :

vast te stellen het Peilbesluit Gat van de Ham

 

Artikel 1
 • a)

  Dit peilbesluit geldt voor het gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening(en).

 • b)

  Binnen het gebied als bedoeld onder a worden aparte peilvakken onderscheiden, de begrenzing ervan is eveneens aangegeven op de tekeningen als bedoeld onder a.

Artikel 2

Voor de peilvakken worden de volgende peilen met bijbehorende marges, waarbinnen zowel onder- als overschrijdingen van het peil kunnen voorkomen, vastgesteld:

peilvak

Definitief peil (m NAP)

beheersmarge (cm)

nr.

naam

Winterpeil

Zomerpeil

OA01

Oudland van Zevenbergen

-1,20

-0,85

10

OA02

De Hillen

-1,10

-1,00

10

OA03

Crauwelgorsche polder

-1,65

-1,40

10

OA04

Crauwelgorsche polder noord

-1,30

-0,90

10

OA05

Ophoging langs Zuiddijk (oost)

0,40

0,40

10

OA06

Ophoging langs Zuiddijk (west)

-0,30

-0,10

10

OA07

Blaak

-0,45

-0,10 tot +0,15

10

OA08

Afgebrande hoef

-1,20

-0,90

10

OA09

Spiepolder

-1,90

-1,50

15

OA10

Hokkenberg

-1,15

-0,95

15

OA11

Bosselaar

-1,90

-1,90

15

OA12

Stedelijk water Zevenbergen

-1,30

-1,20

10

OB01

Koekkoekpolder

-1,60

-1,60

15

OB02

Arenberg-schenkeldijkse polder

-1,60

-1,25

15

OB03

Blokpolder

-1,85

-1,50

10

OB04

Koekoeksedijk Barel

-1,65

-1,50

15

OB05

Barel hoog

-1,50

-1,30

10

OB06

Blokpolder zuid-west

-1,60

-1,30

10

OB07

Klaverpolder Ketelpolder

-2,20

-1,80

15

OB08

Kern Moerdijk

-1,60

-1,60

10

OC01

Landekes Polder

-1,50

-1,20

10

OC03a

Hooglandse Polder

-1,65

-1,40

10

OC03b

Jonkershoef

-1,75

-1,55

10

OC04

Moerdijkpolder

-2,20

-1,80

10

OC05

Oudland

-2,00

-1,70

10

OC06a

Nieuwlandse Polder

-2,20

-2,10

10

OC06b

Oude Weg

-2,30

-2,10

10

OC06c

Kern Lage Zwaluwe

-1,60

-1,60

10

OC07

Schuddenbeursepolder

-2,50

-2,30

15

OD01a

De Bruin Laag

-1,30

-1,10

10

OD01b

Harmonie fietspad

-1,10

-0,70

10

OD02

Steenplaats

-1,40

-1,20

10

OD03

Nieuw Zwaluwe polder

-2,15

-1,75

15

OE01

Ruilverkavelingsweg West

-1,40

-1,10

10

OE02

Brandpolder (laag)

-1,85

-1,55

15

OE03

Ruilverkavelingsweg Oost

toegevoegd aan OF02

-

 

OF01

Vloedspui

-0,65

-0,55

10

OF02

Koekoek

-1,20

-0,80

15

OG02

Vinkenland

-1,15

-0,80

10

OG03

Drimmelen

-1,10

-1,00

10

OG04

Zandvaart

-1,00

-0,70

10

OG06

Dahliastraat

-1,00

-0,70

10

OG07

Oud Drimmelen

-1,50

-1,00

10

OG08

Doorbraak

-1,75

-1,45

10

OG09

Malleland

-1,45

-1,10

10

OG10

Zanddijk

-1,30

-0,95

10

OG11

Helkantse dijk

-1,20

-1,00

10

OG12

Oude Moeren

-1,60

-1,30

10

OG13

Polder Moerbos

-1,95

-1,70

15

OH02a

Moerstraat

0,15

0,50

10

OH02b

Eind van den Hout

0,40

0,80

10

GPG00292

Contreie en Vrachelen

0,50

0,50

20

GPG00293

Houtsche Steeg noordwest

0,75

0,95

10

OH05

Proostensteeg

-0,05

0,20

10

OH06a

Herstelpolder

-0,80

-0,80

15

OH06b

Weststadweg

-0,30

0,00

10

OH07

Plukmade

-0,80

-0,60

15

OI01

Houtsche Akkers

-0,10 tot +0,15

-0,10 tot +0,15

10

OI02

Brandestraat

-0,50

-0,20

10

OI03

Zuidveren

-0,60

-0,30

10

OI04

Hoog Zonzeel

-1,05

-0,80

10

OI05

Schuivenoordse Polder

-1,25

-0,90

15

OI06

Bergboezem Laakdijk

-1,10

-0,70

10

OI07

Zwemput/Kerkstraat

-0,90

-0,90

10

OI08

Conservering

-0,25

-0,05

10

OJ01

De Bergen

-0,50

-0,10 tot +0,15

10

OJ02

Klein Munnikenhof

-0,65

-0,40

10

OJ03

Witteweg noord-west

-0,80

-0,40

10

OJ04

Witteweg zuid-west

-0,50

-0,20

10

OJ05

Witte Weg

-1,05

-0,80

10

OJ06

Schimmer

-1,30

-1,00

10

OJ07

Munnikenhof

-1,45

-1,10

10

OJ08

Terheijden (oost)

-0,90

-0,80

10

OJ09

Binnenpolder (kooibos)

-1,90

-1,90

10

OJ10

Rode Weel

-0,95

-0,75

10

OJ11

Zeggepolder Noord

-0,75

-0,55

10

OJ12

Zeggepolder

-1,50

-1,20

10

OJ13

Lage weg

-1,55

-1,40

10

OJ14

Vaartkant

-1,10

-0,90

10

OJ14a

Lageweg/Fietstunnel

-1,30

-1,10

10

OJ15

De Laak

-2,40

-2,30

15

OJ16a

Heiligen Geest

-2,10

-2,00

15

OJ16b

Zeggepolder Zuid

-1,80

-1,70

10

OJ16c

Schimmerlseweg

-1,80

-1,70

10

OJ17a

Terheijden (west)

0,15

-0,10

10

OJ17b

Terheijden (schaatsbaan)

ijsbaan

-0,10

10

OK01a

Derde Weg

-1,15

-0,80

10

GPG00236

Blauwe Sluis

-1,25

-1,00

10

OK01c

HSL wijk

-0,50

-0,50

10

OK02

Honderd Roeden

-1,45

-1,00

10

OK03a

Domimeeseweg

-1,65

-1,35

10

OK03b

De Wetering

-1,70

-1,50

10

OK04

Zuurbrood Reeweg

-1,75

-1,55

10

OK05

Zuurbrood Pootweg

-1,45

-1,00

10

OK06

Zuurbrood spoor

-1,75

-1,40

10

GPG00220

Vrije Kavelen

-1,70

-1,40

10

OK08

Staatsbosbeheer Reeweg

-1,40

-1,50

10

GPG00257

Staatsbosbeheer Zoutendijk

-1,70

-1,30

0

GPG00219

Laag Zonzeel

-1,90

-1,70

15

OK11

Boezem Hooge Zwaluwe

-1,20

-1,20

10

OK12

Wiel Hooge Zwaluwe

-1,70

-1,70

10

OK13

Kwaaien Hoek

-1,80

-1,60

10

OL01

Standhazensedijk

-0,80

-0,80

10

OL02

Middelschans

-0,95

-0,65

15

OL03

De Vest

-0,05

-0,05

10

Artikel 3

De omschakeling van het winter- naar het zomerpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 1 april tot 15 mei. De omschakeling van het zomer- naar het winterpeil zal geleidelijk plaatsvinden in de periode 15 augustus tot 1 oktober.

Artikel 4

Onverminderd de marges op grond van artikel 2 zullen de peilen worden gehandhaafd op de vastgestelde peilen waarbij een extra over- en onderschrijden van de peilen kan voor komen in geval van:

 • a)

  Het beschikbaar hebben van extra water ten behoeve van de nachtvorstbestrijding in de bloesemtijd bij fruitteelt. Hierbij geldt een overschrijding met maximaal 20 centimeter ten opzichte van het vastgestelde peil;

 • b)

  Indien kan worden geanticipeerd op verwachte weersomstandigheden (zoals droogte of hevige neerslag). Hierbij geldt een over- of onderschrijding met maximaal 20 centimeter ten opzichte van het vastgestelde peil.

Artikel 5
 • a)

  Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:

  • ·

   extreme klimatologische omstandigheden;

  • ·

   calamiteiten;

  • ·

   situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

 • b)

  eveneens kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde peilen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken of wanneer er sprake is van bloesemtijd voor 1 april en kans op dreigende nachtvorst.

 • c)

  te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door het dagelijks bestuur is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van een deel van het Peilbesluit Land van Nassau van 1996. Het ander deel zal bij de goedkeuring van Peilbesluit Moerdijk worden ingetrokken.