Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
CiteertitelDelegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

art. 2, leden 1 en 2 gewijzigd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 77 Waterschapswet
 2. artikel 84 Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-202015-07-2020wijziging art. 2, lid 1 en lid2

08-07-2020

wsb-2020-7938

91541
11-10-201801-10-201816-07-2020wijziging

26-09-2018

wsb-2018-9949

18IT035277
15-09-201611-10-2018wijziging

13-07-2016

Waterschapsblad 2016, nr 7386

16IT027414
13-09-201614-09-2016wijziging

20-04-2016

Waterschapsblad 2016, nr 7359

16IT04171
01-11-201512-09-2016wijziging

14-10-2015

Waterschapsblad 2015, nr 8378

15IT025436
01-02-201531-10-2015wijziging

21-01-2015

Waterschapsblad 2015, 611

14IT029047
08-09-201131-01-2015wijziging

31-08-2011

waterschapsblad

11IT010401
07-07-201007-09-2011nieuwe regeling

09-06-2010

waterschapsblad

10IT001358

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 april 2010, nummer 10IT001895

Overwegende dat:

 • ingevolge artikel 77 van de Waterschapswet de bevoegdheid tot regeling en bestuur bij het algemeen bestuur rust;

 • het dagelijks bestuur op grond van artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet belast is met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap;

 • omwille van een duidelijke taakverdeling en uit doelmatigheidsoverwegingen het gewenst is verschillende bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur;

gelet op artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder delegatie wordt verstaan het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 2 Delegatie

Het algemeen bestuur delegeert de volgende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur:

 • 1.a.

  het besluiten tot anticiperende- of strategische aankoop of vervreemding van gronden, indien deze aankoop of vervreemding binnen de voorwaarden van de grondportefeuille past, zij dat voor een strategische aankoop of vervreemding een limiet geldt van € 1.000.000,- per aankoop of vervreemding;

 • 1.b.

  het besluiten tot gerichte aankoop of vervreemding van gronden;

 • 2.

  het besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken, voor zover niet vallend onder het eerste lid van dit artikel, tot een bedrag van maximaal € 300.000,- per onroerende zaak;

 • 3.

  het besluiten tot het vestigen, overdragen, aanvaarden of afstand doen van beperkte rechten op onroerende zaken;

 • 4.

  het besluiten op verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voorzover het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij het algemeen bestuur;

 • 5.

  het vaststellen van leggers als bedoeld in de Waterschapswet en de Waterwet;

 • 6.

  het maken van bezwaar, het aangaan en het voeren van bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen, alsmede het aangaan en het voeren van gedingen voor buitengerechtelijke instanties, het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze bezwaarprocedures en (rechts)gedingen en het instellen van rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend;

 • 7.

  het vaststellen van de bestekken van aanbestedingen van voor het waterschap uit te voeren werken en te verrichten leveringen en diensten;

 • 8.

  het houden van alle aanbestedingen van werken, diensten, leveringen en verkopen, tenzij het algemeen bestuur anders heeft beslist;

 • 9.

  het vaststellen of wijzigen van projectplannen ingevolge artikel 5.4. van de Waterwet voor de aanleg of wijziging van:

  • a.

   een schouwpadduiker of dam met duiker;

  • b.

   een poort, afrastering of vergelijkbare afsluiting op een waterstaatswerk;

  • c.

   een stuw, afsluiters, terugslagkleppen, krooshekreiniger, e.d.;

  • d.

   beschoeiing in oppervlaktewaterlichaam, bodem- en oeververdediging;

  • e.

   kabels, (peil)buizen en leidingen onder of in oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen;

  • f.

   een brug, gemaal of sluis;

  • g.

   voorzieningen ten behoeve van inlaten van maaiboot of verzamelen maaisel;

  • h.

   een oppervlaktewaterlichaam;

  • i.

   een waterstaatswerk door grondboringen;

  • j.

   andere functioneel vergelijkbare waterstaatswerken;

  • mits de uitvoering van de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk valt binnen de exploitatie-uitgaven ofis aan te merken als een door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde instandhoudingsinvestering.

 • 10.

  het besluiten tot aanwijzing van een archiefbewaarplaats ingevolge artikel 36 van de Archiefwet 1995;

 • 11.

  het besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de waterschapsarchivaris, zoals bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Archiefwet 1995;

 • 12.

  het besluiten tot vaststelling van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling voor Waterschapspersoneel;

 • 13.

  het vaststellen of wijzigen van het generiek sociaal statuut;

 • 14.

  het aangaan van geldleningen, kasgeldleningen, rekening-courantovereenkomsten en het uitzetten van geldmiddelen.

Artikel 3 Voorwaarden

Aan de gedelegeerde bevoegdheden worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  indien er voor (de uitvoering van) een besluit, dat is genomen op grond van bovenstaande gedelegeerde bevoegdheid, kosten voortvloeien, moeten de middelen hiervoor door het algemeen bestuur ter beschikking zijn gesteld, in de vorm van een post op de begroting;

 • b.

  besluiten genoemd onder artikel 2 worden gedelegeerd onder de voorwaarde dat deze passen binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid.

Artikel 4 Verantwoording

Het dagelijks bestuur meldt de op basis van artikel 2 genomen besluiten jaarlijks bij de vaststelling van de Jaarrekening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

 • 2.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het door het waterschap Brabantse Delta genomen delegatiebesluit van 25 juni 2008.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.