Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2013
CiteertitelVerordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.In artikel 10 van de verordening is bepaald dat de Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

10-12-2012

IJssel- en Lekstreek van

Verseonnr. 476522
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

10-12-2012

IJssel- en Lekstreek van

Verseonnr. 476522

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zijn op grond van artikel 255 van de Gemeentewet, de bepalingen in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling 1990, overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2 Toepassing

1.De kwijtscheldingsregeling vindt alleen toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

1.In afwijking van het eerste lid, worden, bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent waarbij de gemeentelijke heffingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 3 Heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is

Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk van:

 • a.

  de afvalstoffenheffing;

 • b.

  de rioolheffing gebruikersdeel;

 • c.

  de hondenbelasting terzake van de eerste hond.

Artikel 4 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 3.

Artikel 5 Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering (bijstandsnorm).

Artikel 6 Geautomatiseerde kwijtschelding

 • 1.

  Voor degene die in het voorafgaande belastingjaar in aanmerking is gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, kan door middel van bestandvergelijking tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW) worden nagegaan of betrokkene voor het lopende jaar wederom in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

 • 2.

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale zaken komt op basis van bestandsuitwisseling in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding.

 • 3.

  Degene die in aanmerking komt voor de geautomatiseerde kwijtschelding, zoals bedoeld in het eerste lid, dient voorafgaande aan de toetsing schriftelijk toestemming te verlenen om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te (laten) stellen.

 • 4.

  Over de toewijzing of afwijzing van automatische kwijtschelding wordt betrokkene schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

 • 5.

  Bij een afwijzing via automatische kwijtschelding is het voor betrokkene alsnog mogelijk een schriftelijk kwijtscheldingsverzoek te doen.

Artikel 7 Aanvraagformulier

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier en onder de gelijktijdige verstrekking van de voor de beoordeling van het verzoek benodigde gegevens en bescheiden.

 • 2.

  Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde gegevens en/of bescheiden niet zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal schriftelijk in de gelegenheid gesteld de stukken alsnog te completeren en wel binnen twee weken. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt het verzoek zonder verdere beoordeling buiten behandeling gesteld.

 • 3.

  Worden na een besluit als bedoeld in het tweede lid alsnog de aanvullende gegevens en/of bescheiden geleverd, wordt pas een beslissing over kwijtschelding genomen nadat daartoe eerst een nieuw verzoek is ingediend .

Artikel 8 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven omtrent de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2013.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012" van 12 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken om kwijtschelding die vóór die datum zijn ingediend.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10/11 december 2012,

de griffier, de voorzitter,