Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling stimulering groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling stimulering groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012
CiteertitelRegeling stimulering groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling stimulering groene daken Capelle aan den IJssel 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201201-01-201201-02-2017nieuwe regeling

27-11-2012

IJssel- en Lekstreek van 12-12-2012

463590

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling stimulering aanleg groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet de verlenging van het milieubeleid voor de periode 2013-2014;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Regeling stimulering aanleg groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012

 

Artikel 1 Begrippenlijst

 • 1.

  Voor de toepassing van deze Regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Beleidsdoelen: aanleg van groene daken en of verticaal groen, teneinde een financiële bijdrage te leveren aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van CO2 door energiebesparing, het binden van fijnstof, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit.

  • b.

   Verticaal groen: niet-grondgebonden groen tegen de gevel grenzend aan de openbare weg waarbij een watergeefsystemen zoals druppelbevloeiing nodig is.

  • c.

   Openbare weg: de openbare weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

  • d.

   Groene daken: een begroeid dak ten minste bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat en een vegetatielaag.

  • e.

   Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw of woning te dragen en de wind-/, regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie.

  • f.

   Extensief groendak: een groendak waarvan de begroeiingen zich grotendeels zelf in stand houden en verder ontwikkelen en beperkt is tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen. Het gewicht van deze daken is relatief gering, 20 tot 200 kg/m2, waardoor ze vaak geen aanpaste dakconstructie vergen en ook op bestaande gebouwen of woningen aangelegd kunnen worden.

  • g.

   Intensief groendak: intensieve groene daken zijn - in de meest uitgebreide vorm - vergelijkbaar met wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en eventueel bomen. Naast een begroeiing kunnen ook andere elementen zoals paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver aanwezig zijn. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn deze groene daken min of meer vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg/m2 en vergt een aangepaste dragende constructie.

  • h.

   Voorzieningen: onderdelen die bestemd zijn voor de aanleg en instandhouding van het begroeide deel van het groene dak, ten minste bestaande uit de onderdelen zoals benoemt onder lid d.

  • i.

   Eigenaar van een pand: onder eigenaar wordt mede verstaan: degene die het recht van erfpacht heeft en houder van het recht van opstal.

  • j.

   Organisatie: natuurlijke personen en rechtspersoon zonder winstoogmerk.

  • k.

   Groenvoorziening: een groendak of vertikaal groen.

 • 2.

  Onder de kosten van de voorzieningen worden begrepen: de kosten die ter zake worden gemaakt van:

  • a.

   de aanneemsom;

  • b.

   de ontwerpkosten;

  • c.

   de verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het college kan op basis van deze Regeling aan de eigenaar, bewoner of huurder van een pand in Capelle aan den IJssel, conform artikel 4:23, lid 3 sub d Awb een incidentele financiële bijdrage verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van een groen dak en/of groene gevel, indien de eigenaar, bewoner of huurder, met schriftelijke toestemming van de eigenaar, een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage heeft ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in artikel 3.

Artikel 3 Voorwaarden stimuleringsregeling aanleg groene daken

Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in artikel 2 genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier, zie bijlage A bij deze regeling;

 • b.

  de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar, geautoriseerde bewoner of huurder van een gebouw of pand of organisatie zonder winstoogmerk binnen de gemeente Capelle aan de IJssel;

 • c.

  het groene dak heeft op grond van artikel 1, sub b, de volgende lagen: een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag;

 • d.

  de minimale oppervlakte van het groene dak, exclusief terrassen of paden, of verticaal groen, exclusief ramen en deuren, bedraagt 6 m2;

 • e.

  ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak en of verticale groen dienen deugdelijk en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd. Het groene dak en verticaal groen dient na ontvangst van het subsidiebedrag ten minste vier jaar in goede staat te blijven;

 • f.

  de aanleg van het groene dak en of verticale groen is in overeenstemming met het geldende bouwrecht;

 • g.

  de beoordeling of de constructie van een gebouw of woning voldoende draagkracht bezit om het vertikaal groen en of het groene dak te dragen; of het dak in de juiste staat verkeert en of de afwatering voldoet, is altijd nodig en moet gebeuren door een deskundige. Een verklaring van deze deskundige moet aan de aanvraag worden toegevoegd. Wanneer meerdere eigenaren met aangrenzende daken een financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen zij volstaan met een constructieve berekening. De eigenaar van het gebouw of de woning blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid;

 • h.

  de kosten van de voorzieningen dienen in een redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • i.

  voor herstel, reparatie of extra aanplant bij sterfte wordt geen financiële bijdrage verstrekt;

 • j.

  uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de eigenaar;

 • k.

  binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de aanleg van een groen dak gestart, tenzij naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het beleidsdoel bedraagt voor de gehele looptijd van de regeling € 82.000,--.

 • 2.

  De verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  De verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het subsidiebedrag voorradig is.

Artikel 5 Hoogte bijdrage en verantwoording

 • 1.

  De bijdrage voor een groen dak bedraagt € 25,-- en voor een verticale gevel € 50,-- per m2.

 • 2.

  De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden tot een maximum van € 250,-- vergoed.

 • 3.

  Het maximale subsidiebedrag inclusief kosten voor bouwkundig onderzoek bedraagt:

  • a.

   Particulier € 1.500,-- per aangevraagd object.

  • b.

   Organisatie € 10.000,-- per aangevraagd object.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90% van de totale kosten van de aanleg van een groen dak en of verticaal groen en voor een organisatie 50% van de totale kosten voor de aanleg van een groen dak of vertikaal groen.

Tabel 1 overzicht subsidiebedragen

 

Minimum oppervlakte

Bedrag/m2

Max. subsidie bedrag

Percentage van de totale kosten van de aanleg van een groene gevel of dak

Groen dak

Groene gevel

Particulier

6 m2

€ 25,00

€ 50,00

€ 1.500,00

90%

Organisatie

6 m2

€ 25,00

€ 50,00

€10.000,00

50%

Artikel 6 Verantwoording

Indien vier jaar na ontvangst van het subsidiebedrag en de bouw van het groene dak blijkt dat de activiteiten in overeenstemming met de "Regeling aanleg groene daken Capelle aan den IJssel zoals gewijzigd" heeft plaatsgevonden, ontvangt de aanvrager de definitieve vaststellingsbeschikking.

Een lagere vaststelling van het subsidiebedrag is mogelijk op grond van artikel 4:46 Awb.

Artikel 7 Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als: Regeling stimulering aanleg groene daken en gevels Capelle aan den IJssel 2012.

Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze Regeling treedt een dag na de bekendmaking in werking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2014.

 

 

Capelle aan den IJssel, 27 november 2012.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.