Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013
CiteertitelRe-integratieverordening WWB
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRe-integratieverordening WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 7
 2. Wet werk en bijstand, art. 8
 3. Wet werk en bijstand, art. 10, lid 2
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 36
 7. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 34
 8. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35
 9. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Peel en Maas, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013

De raad van Venray,

 

gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012,

 

gelezen het advies van B en W van 6 november 2012, nr.      , inzake Verordeningen Wet werk en bijstand,

 

gelezen het advies van de commissie Welzijn van 29 november 2012,

 

gelet op de artikelen 149 en 156 Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10 lid 2 Wet werk en bijstand , de artikelen 34, 35 en 36 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 34, 35 en 36 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 

 

overwegende, dat het streven van het Rijk naar een hoge mate van participatie van de ingezetenen in de maatschappij wordt onderschreven,

 

besluit vast te stellen de

 

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

  • b.

   uitkeringsgerechtigde: een persoon met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • c.

   Anw-er: een persoon die een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet ontvangt en die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf;

  • d.

   niet-uitkeringsgerechtigde (nugger): een persoon als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a WWB, die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf;

  • e.

   doelgroep: de personen aan wie op grond van artikel 7 lid 1 onder a WWB door het college ondersteuning kan worden geboden;

  • f.

   belanghebbende: een persoon die behoort tot de doelgroep en die aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden;

  • g.

   voorziening: de voorziening bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a WWB. Een instrument binnen een traject, dat ingezet wordt om belemmeringen bij aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid weg te nemen;

  • h.

   subsidie: de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

  • i.

   premie: financiële beloning ter bevordering van arbeidsinschakeling;

  • j.

   algemeen geaccepteerde arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB;

  • k.

   gesubsidieerde arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 10 lid 2 WWB.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de WWB en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Hoofdstuk 2 – Beleid en financiën

Artikel 2 – Opdracht college

 • 1.

  Ingevolge artikel 7 WWB biedt het college ondersteuning aan leden van de doelgroep en zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van voorzieningen. Het college houdt daarbij rekening met de aard en omvang van de verschillende binnen de doelgroep te onderscheiden groepen en voorzieningen die het geschiktst zijn voor de leden van die groepen.

 • 2.

  Het college kan bij het bepalen van het aanbod van voorzieningen prioriteiten stellen in verband met de financiële mogelijkheden dan wel de maatschappelijke, economische of conjuncturele ontwikkelingen.

Artikel 3 – Plan

 • 1.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een plan vast, waarin de doelstellingen, soorten voorzieningen en de beoogde resultaten worden aangegeven.

 • 2.

  Het college doet eenmaal per jaar verslag aan de gemeenteraad over de doeltreffendheid en de resultaten van het beleid. Dit verslag wordt vormgegeven conform het verslag als bedoeld in artikel 77 lid 1 WWB.

Artikel 4 – Subsidie- of budgetplafonds betreffende voorzieningen

 • 1.

  Het college kan in het plan een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen.

 • 2.

  Het college kan in het plan tevens een plafond instellen voor het aantal personen, dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

 • 3.

  Een door het college ingesteld plafond vormt enkel een weigeringsgrond bij de aanspraak op de desbetreffende specifieke voorziening.

Hoofdstuk 3 – Aanspraken van de doelgroep

Artikel 5 – Aanspraak en ondersteuning

 • 1.

  Leden van de doelgroep hebben aanspraak op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde ondersteuning kan bestaan uit:

  • a.

   ondersteuning bij de verwerving van arbeid;

  • b.

   ondersteuning bij het behoud van arbeid; alsmede

  • c.

   een voorziening als bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

Artikel 6 – Voorzieningen

 • 1.

  Het college kan een persoon binnen de doelgroep een voorziening aanbieden. Een voorziening wordt slechts aangeboden voor zover het college deze noodzakelijk acht voor de arbeidsinschakeling van de desbetreffende persoon.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde voorziening kan bestaan uit:

  • a.

   ondersteuning bij het verwerven en behouden van arbeid;

  • b.

   ondersteuning bij het verbeteren of behouden van de positie op de arbeidsmarkt of binnen de maatschappij;

  • c.

   ondersteuning bij het wegnemen van belemmeringen voor de arbeidsinschakeling;

  • d.

   ondersteuning bij de verwerving van een dienstverband als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wet sociale werkvoorziening; en

  • e.

   gesubsidieerde arbeid.

 • 3.

  Onverminderd lid 2 kan een voorziening tevens betrekking hebben op:

  • a.

   de noodzakelijke kosten samenhangende met de deelname aan een voorziening;

  • b.

   de kosten ter bepaling van de noodzakelijkheid en inhoud van een voorziening;

  • c.

   de noodzakelijke kosten in verband met loonvormende arbeid.

Artikel 7 – Verruiming doelgroep

In afwijking van artikel 5 lid 1 van deze verordening kan het college de aanspraak op bepaalde vormen van ondersteuning ook openstellen voor:

 • a.

  personen die in de gemeente Venray hun woonplaats hebben;

 • b.

  uitkeringsgerechtigden zonder adres als bedoeld in artikel 1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, die staan ingeschreven op een door het college aangewezen postadres.

Artikel 8 – Uitvoeringsbesluit

 • 1.

  Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de verschillende vormen van ondersteuning, met inachtneming van hetgeen daarover in het plan is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   aan wie, onder welke voorwaarden, welke vorm van ondersteuning kan worden aangeboden;

  • b.

   de weigeringsgronden;

  • c.

   de beëindigingsgronden.

 • 2.

  Daarnaast kunnen de regels bedoeld in lid 1 tevens betrekking hebben op:

  • a.

   de verstrekking van subsidies;

  • b.

   de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of –vaststelling;

  • c.

   de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies en premies;

  • d.

   de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;

  • e.

   het vragen van een eigen bijdrage;

  • f.

   overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies.

Hoofdstuk 4 – Verplichtingen van de doelgroep en premies

Artikel 9 – Verplichtingen

 • 1.

  Een uitkeringsgerechtigde is verplicht van de hem/haar aangeboden vorm van ondersteuning gebruik te maken.

 • 2.

  Elke persoon die deelneemt aan een voorziening is daarnaast gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WWB, IOAW, IOAZ, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen en deze verordening.

 • 3.

  Het college kan in aanvulling op de in lid 2 genoemde verplichtingen voor een deelnemend persoon extra verplichtingen aan een voorziening verbinden. Deze persoon is dan ook aan deze verplichtingen gehouden.

 • 4.

  Indien een uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan de in de leden 2 en 3 genoemde verplichtingen, kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening op basis van artikel 8 lid 1 onder b WWB.

 • 5.

  Indien een persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan de in lid 2 en lid 3 genoemde verplichtingen, kan het college de kosten van de ondersteuning en/of voorziening geheel of gedeeltelijk van hem/haar terugvorderen.

Artikel 10 – Premies

 • 1.

  Indien een uitkeringsgerechtigde een vorm van gesubsidieerde arbeid verricht, kan het college een premie verstrekken.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot de hoogte van de premie als bedoeld in lid 1.

Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

Artikel 11 – Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien de toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 – Situaties waarin deze verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 – Inwerkingtreding en intrekking bestaande verordeningen

 • 1.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de “Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 gemeente Venray” en de “Verordening re-integratie subsidies gemeente Venray” ingetrokken.

Artikel 14 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Re-integratieverordening WWB.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2012

, voorzitter , raadsgriffier