Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchebesluit Warenmarkten Kerkrade
CiteertitelBranchebesluit warenmarkten Kerkrade
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Kerkrade 2012, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021wijziging branchepatroon Eygelshoven

30-11-2021

gmb-2021-459965

21m01135
18-12-201923-12-2021wijziging branchepatroon markt Eygelshoven onder punt 20

10-12-2019

gmb-2019-307791

19m00916
08-11-201818-12-2019wijziging branchepatronen

23-10-2018

gmb-2018-231169

18n00104
29-03-201808-11-2018wijziging branchepatroon ivm vervallen aparte subbranche champignons 1.2

06-03-2018

gmb-2018-52931

18n00104
13-12-201729-03-2018wijziging bijlage branchebesluit Eygelshoven

05-12-2017

gmb-2017-220057

17M00948
23-08-201713-12-2017wijziging bijlage markt Eygelshoven

25-07-2017

Elektronisch gemeenteblad 15-08-2017

17n00401
16-01-201523-08-2017wijziging ivm verkeerde nummering in bijlage

22-07-2014

Elektronisch gemeenteblad 08-01-2015

14n00433
28-06-201216-01-2015nieuwe regeling

12-06-2012

Zuid-Limburger 20-06-2012

12n000378

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade

 

Overwegende, dat het college op grond van artikel 2 van de “Marktverordening Kerkrade 2012” bevoegd is tot het vaststellen van een branche-indeling, teneinde de weekmarkten in Kerkrade voor de consument zo aantrekkelijk mogelijk te maken;

 

Gehoord het advies van de Marktcommissie van de gemeente Kerkrade;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen het navolgende branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit branchebesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  branche: een door het college te bepalen soort of assortiment van waren of

  artikelen;

 • b.

  branchepatroon: de aanwijzing per markt van de door ons vastgestelde

  hoofdbranches en subbranches met inbegrip van het aantal standplaatsen per hoofd/subbranche alsmede het maximum aantal strekkende meters per standplaats;

 • c.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon die een vergunning heeft voor een vaste

  standplaats of een dagplaats op de warenmarkt toegewezen heeft gekregen;

 • d.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkten zoals vermeld in het Marktreglement Kerkrade 2012

Artikel 2. Branchering

 • 1.

  Op de markt mag uitsluitend een soort of assortiment van waren of artikelen worden verhandeld uit de hoofdbranches en bijbehorende subbranches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de markt, zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2.

  Per branche wordt aan vergunninghouders niet meer dan het in het branchepatroon van de markt voor die branche vastgestelde maximum aantal verkoopmeters uitgegeven.

 • 3.

  De vergunninghouder mag slechts in één hoofd/subbranche actief zijn. Deze branche wordt vermeld op de vergunning van de vergunninghouder. Vermenging van branches is niet toegestaan.

 • 4.

  Bij opvolging conform de artikelen 8 en 10 van het Marktreglement Kerkrade 2012, dient de opvolger in dezelfde branche actief te zijn als waarin de voormalige vergunninghouder actief was.

Artikel 3. Brancheoverschrijdende waren of artikelen

Indien een bepaald artikel of product kan worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde branches, dan is uitsluitend de meest specifieke branche van toepassing.

Artikel 4. Branchewijziging

Indien een vaste standplaatshouder een branchewijziging wenst dient hij dit schriftelijk bij het college aan te vragen.

Artikel 5. Herijking

Minimaal eenmaal per twee jaar zal het college het branchepatroon toetsen op basis van vraag en aanbod met het doel te komen tot een attractieve markt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de 8e dag na de dag van publicatie.

 • 2.

  De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor vergunninghouders van vaste standplaatsen van wie de vergunning voor de inwerkingtreding van dit besluit:

   

  • a.

   branches vermeldt die ingevolge dit besluit en het bijbehorende branchepatroon branchevermenging opleveren.

    

  • b.

   leidt tot een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade van 12 juni 2012 en gewijzigd op 25 juli 2017, op 05 december 2017, op 06 maart 2018, op 23 oktober 2018 op 10 december 2019 en op 30 november 2021.

De Burgemeester, De Secretaris,

J.J.M. Som C.M. Kuikman

 

Algemene toelichting

Een attractieve warenmarkt dient een voldoende divers productaanbod te hebben dat aansluit bij de wensen en behoeften van consumenten. Dat kan al naar gelang de aantrekkingskracht van de markt en de doelgroep van de betreffende warenmarkt verschillen. De mate waarin een bepaalde (sub-)branche op een warenmarkt is vertegenwoordigd wordt dan ook met name bepaald door de behoefte die klaarblijkelijk bij de bezoekers van de betreffende warenmarkt aanwezig kan worden geacht; daarbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de beschikbare ruimte voor het inrichten van de warenmarkt.

 

In het kader van de in 2018 doorgevoerde algemene herziening van het Branchebesluit en met name de daarbij behorende branchepatronen is om meerderlei redenen ingezet op vereenvoudiging van regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan het aan de ondernemers bieden van meer mogelijkheden tot inspelen op de steeds wisselende behoeften en wensen van consumenten, het minimaliseren van bij invulling van vrijgevallen plaatsen ervaren drempels, alsook de wens om zoveel mogelijk voldoende basis te bieden aan de in het door de Centrale Vereniging van Ambulante Handel aangeboden rapport “Proeven en ontmoeten” omschreven ontwikkelingen, kort samen te vatten als “nog meer ruimte voor vers, food, proeven en verblijven, sfeer en beleving”. Daarbij wordt de branchering sterk vereenvoudigd (van 45 naar 20 subbranches), maar blijft deze evenwel op hoofdlijnen wel bestaan om te kunnen sturen op voldoende diversiteit in het aanbod. De markthandelaren wordt op deze manier voldoende gelegenheid geboden om een breder productassortiment te presenteren en binnen de voor hen geldende kaders te veranderen. Op deze manier wordt tevens meer aansluiting gezocht bij het steeds wisselende aanbod binnen de detailhandel.

 

Bijlage BRANCHEPATROON WARENMARKT KERKRADE-CENTRUM 2018, versie 23 oktober 2018

 

Branchering

Toelichting

Omvat uit oude indeling

Aantal standplaatshouders

Maximaal toegestaan aantal

strekkende meters

1

Aardappelen, groente

en fruit

Inclusief peulvruchten,

champignons, paddenstoelen, vers

geperste sappen en bewerkte en/of

ingepakte groente en fruit

1.1. aardappelen, groente en fruit

3

20

2

Vis

Inclusief schaal-en schelpdieren

1.3 vis en visproducten, gebakken vis en diepvriesvis

2

12

3.

Slagerij

Vlees- en vleeswaren inclusief

poeliers-waren en vleeskruiden

1.4 poelierswaren, waaronder gegrilde hanen, alsmede vlees- en vleeswaren

2

12

4.

Brood- en banket

Zowel voorverpakt als vers, inclusief

oliebollen en (stroop-)wafels

1.7 brood en banket

1

12

5.

Zuivel

 

1.11 zuivel en overige levensmiddelen

2

12

6.

Snoep, chocolaterie, suikerwerken

 

1.8 snoep, chocolaterie, suikerwerken

1

8

7.

Noten en verduurzaamde zuidvruchten

 

1.10 noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

8

8.

Horeca/snacken

Voor consumptie ter plaatse,

inclusief ijs, belegde broodjes,

patat-frites, (gefrituurde) snacks,

warme worst, pannenkoeken,

reibekuchen, non-alcoholische drankjes

1.5 consumptie-ijs

1.6 andere voor consumptie ter plaatse te bereiden artikelen

6

8

9.

Uitheemse specialiteiten

 

1.9.1 Zuid-Europese specialiteiten

1.9.2 Oosterse specialiteiten

1.9.3 Andere specialiteiten

6

8

10.

Fashion/kleding

Inclusief bovenkleding,

kinderkleding, onder- en

nachtkleding, lingerie, sportkleding,

zwemkleding, , beenkleding en

kledingaccessoires

2.1 Bovenkleding

2.2. Onder- en nachtkleding, lingerie, beenkleding, tregging, legging en jegging

2

12

11.

Confectie-stoffen

Stoffen inclusief fournituren,

garens, naalden en sluitingen voor

het maken en/of herstellen van

kledingstukken

2.3 Confectie-stoffen

2.4 Kleinvak-artikelen

2

8

12.

Textiel overig

Huishoudtextiel, gordijnen,

interieurstoffen en overige

textielgoederen die niet tot de

categorie 10 en 11 kunnen worden

gerekend

2.5 huishoudtextiel

2.6 gordijnen/interieurstoffen

2.7 overige textielgoederen

3

8

13.

Lederwaren

Schoenen, tassen, riemen,

portemonnees, etuis etc.

3.1 Schoeisel

3.2 Lederwaren, tassen enz.

2

8

14.

Groei en bloei

Snijbloemen, bloemstukken, kamer-

en tuinplanten, zaden, bloembollen,

(kerst-)bomen, heesters, inclusief

bijbehorend glas- en aardewerk

6.1 zaden, bloembollen en pootgoed

6.2 bomen, heesters, perkplanten, snijbloemen, pot- en kamerplanten

4

12

15.

Verfraaiïngs- en bezigheidsartikelen, alsmede uurwerken

Inbegrepen speelgoed, lectuur,

posters, beeld-, geluid- en andere

informatiedragers inclusief

accessoires, cosmetica, parfumerie-

en schoonheidsproducten,

horloges, klokken, wekkers,

bijouterieën, lijfsieraden,

overige decoratie- en hobby-artikelen

4.1 speelgoed

4.2 lectuur

4.3 beeld-, geluids- en andere informatiedragers

4.4 cosmetica, parfumerie- en andere schoonheidsproducten

4.5 horloges, klokken en wekkers

4.6 bijouterieën en lijfsieraden

4.7 overige decoratie-artikelen

4.8 hobby-artikelen

8

8

16.

Technische en huishoudelijke artikelen

Inclusief handgereedschappen en

ijzerwaren met bijbehorende

artikelen en motorische

onderdelen, rijwielen,

rijwielaccessoires en –onderdelen,

overige technische artikelen en

huishoudelijke artikelen

5.1 handgereedschappen en ijzerwaren

5.2 rijwielen, accescoires en onderdelen

5.3 technische artikelen

5.4 huishoudelijke artikelen

4

8

17.

Huisinrichting

Verlichtingsartikelen, glas,

porselein, aardewerk en overige

huisinrichtingsartikelen

7.1 verlichtingsartikelen

7.2 glas, porselein, aardewerk

2

8

18.

Streekproducten

 

Nieuwe categorie

3

8

19.

Diversen

Inclusief campingartikelen,

sportartikelen, diervoeders,

dierenbenodigdheden, stenen en

andere metalen voorwerpen met

heilzame werking

8.1 camping- en sportartikelen

8.2 diervoeders en –benodigdheden

8.3 stenen/metalen voorwerpen met heilzame werking

3

8

20.

Nieuwe categorie

Niet eerder genoemde producten

Nieuwe categorie

3

8

Bijlage BRANCHEPATROON WARENMARKT EYGELSHOVEN 2018, versie 30 november 2021

 

Branchering

Toelichting

Omvat uit oude indeling

Aantal standplaatshouders

Maximaal toegestaan aantal

strekkende meters

1

Aardappelen, groente

en fruit

Inclusief peulvruchten,

champignons, paddenstoelen, vers

geperste sappen en bewerkte en/of

ingepakte groente en fruit

1.1 aardappelen, groenten en fruit

4

32

2

Vis

Inclusief schaal- en schelpdieren

1.3 vis en visproducten, gebakken vis en diepvriesvis

3

28

3

Slagerij

Vlees- en vleeswaren inclusief

poeliers-waren en vleeskruiden

1.4 poelierswaren, waaronder gegrilde

hanen, alsmede vlees- en vleeswaren

2

20

4

Brood- en banket

Zowel voorverpakt als vers, inclusief

oliebollen en (stroop-)wafels

1.7 brood en banket

2

16

5

Zuivel

 

1.11 zuivel en overige levensmiddelen

3

16

6

Snoep, chocolaterie,

suikerwerken

 

1.7.2 verpakte koekjes

1.8 snoep, chocolaterie, suikerwerken

2

12

7

Noten en verduurzaamde

zuidvruchten

 

1.10 noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

8

8

Horeca/snacken

Voor consumptie ter plaatse,

inclusief ijs, belegde broodjes,

patat-frites, (gefrituurde) snacks,

warme worst, pannenkoeken,

reibekuchen, non-alcoholische

drankjes

1.5 consumptie-ijs

1.6 andere voor consumptie ter plaatse te bereiden artikelen

6

12

9

Uitheemse specialiteiten

 

1.9.1 Zuid-Europese specialiteiten

1.9.2 Oosterse specialiteiten

1.9.3 Andere specialiteiten

6

12

10

Fashion/kleding

Inclusief bovenkleding,

kinderkleding, onder- en

nachtkleding, lingerie, sportkleding,

zwemkleding, , beenkleding en

kledingaccessoires

2.1 Bovenkleding

2.2. Onder- en nachtkleding, lingerie,

beenkleding, tregging, legging en

jegging

4

20

11

Confectie-stoffen

Stoffen inclusief fournituren,

garens, naalden en sluitingen voor

het maken en/of herstellen van

kledingstukken

2.3 Confectie-stoffen

2.4 Kleinvak-artikelen

2

16

12

Textiel

Huishoudtextiel, gordijnen,

interieurstoffen en overige

textielgoederen die niet tot de

categorie 10 en 11 kunnen worden

gerekend

2.5 huishoudtextiel

2.6 gordijnen/interieurstoffen

2.7 overige textielgoederen

3

8

13

Lederwaren

Schoenen, tassen, riemen,

portemonnees, etuis etc.

3.1 Schoeisel

3.2 Lederwaren, tassen enz

3

16

14

Groei en bloei

Snijbloemen, bloemstukken, kamer-

en tuinplanten, zaden, bloembollen,

(kerst-)bomen, heesters, inclusief

bijbehorend glas- en aardewerk

6.1 zaden, bloembollen en pootgoed

6.2 bomen, heesters, perkplanten, snijbloemen, pot- en kamerplanten

4

12

15

Verfraaiïngs- en

bezigheidsartikelen,

alsmede uurwerken

Inbegrepen speelgoed, lectuur,

posters, beeld-, geluid- en andere

informatiedragers inclusief

accessoires, cosmetica, parfumerie-

en schoonheidsproducten,

horloges, klokken, wekkers,

bijouterieën, lijfsieraden, overige

decoratie- en hobby-artikelen

4.1 speelgoed

4.2 lectuur

4.3 beeld-, geluids- en andere informatiedragers

4.4 cosmetica, parfumerie- en andere schoonheidsproducten

4.5 horloges, klokken en wekkers

4.6 bijouterieën en lijfsieraden

4.7 overige decoratie-artikelen

4.8 hobby-artikelen

8

8

16

Technische en

huishoudelijke artikelen

Inclusief handgereedschappen en

ijzerwaren met bijbehorende

artikelen en motorische

onderdelen, rijwielen,

rijwielaccessoires en –onderdelen,

overige technische artikelen en

huishoudelijke artikelen

5.1 handgereedschappen en ijzerwaren

5.2 rijwielen, accessoires en onderdelen

5.3 technische artikelen

5.4 huishoudelijke artikelen

4

12

17

Huisinrichting

Verlichtingsartikelen, glas,

porselein, aardewerk en overige

huisinrichtingsartikelen

7.1 verlichtingsartikelen

7.2 glas, porselein, aardewerk

2

8

18

Streekproducten

 

Nieuwe categorie

3

8

19

Diversen

Inclusief campingartikelen,

sportartikelen, diervoeders,

dierenbenodigdheden, stenen en

andere metalen voorwerpen met

heilzame werking

8.1 camping- en sportartikelen

8.2 diervoeders en –benodigdheden

8.3 stenen/metalen voorwerpen met heilzame werking

3

8

20

Nieuwe categorie

Niet eerder genoemde producten

Nieuwe categorie

Seizoensartikelen (19m00916/10-12-2019)

Diepvriesproducten (19m00916/10-12-2019)

3

8

Bijlage BRANCHEPATROON WARENMARKT KERKRADE-WEST 2018, versie 23 oktober 2018

 

Branchering

Toelichting

Omvat oude indeling

Aantal standplaatshouders

Maximaal toegestaan aantal

strekkende meters

1

Aardappelen, groente

en fruit

Inclusief peulvruchten,

champignons, paddenstoelen, vers

geperste sappen en bewerkte en/of

ingepakte groente en fruit

1.1. aardappelen, groeten en fruit

2

20

2

Vis

Inclusief schaal- en schelpdieren

1.3 vis en visproducten, gebakken vis en

diepvriesvis

1

12

3

Slagerij

Vlees- en vleeswaren inclusief

poeliers-waren en vleeskruiden

1.4 poelierswaren, waaronder gegrilde

hanen, alsmede vlees- en vleeswaren

1

12

4

Brood-en banket

Zowel voorverpakt als vers,

inclusief oliebollen en (stroop-)wafels

1.7 brood en banket

1

8

5

Zuivel

 

1.11 zuivel en overige levensmiddelen

1

8

6

Snoep, chocolaterie,

suikerwerken

 

1.8 snoep, chocolaterie, suikerwerken

1

8

7

Noten en

verduurzaamde

zuidvruchten

 

1.10 noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

8

8

Horeca/snacken

Voor consumptie ter plaatse,

inclusief ijs, belegde broodjes,

patat-frites, (gefrituurde) snacks,

warme worst, pannenkoeken,

reibekuchen, non-alcoholische drankjes

1.5 consumptie-ijs

1.6 andere voor consumptie ter plaatse te bereiden artikelen

6

8

9

Uitheemse

specialiteiten

 

1.9.1 Zuid-Europese specialiteiten

1.9.2 Oosterse specialiteiten

1.9.3 Andere specialiteiten

6

8

10

Fashion/kleding

Inclusief bovenkleding,

kinderkleding, onder- en

nachtkleding, lingerie, sportkleding,

zwemkleding, , beenkleding en

kledingaccessoires

2.1 Bovenkleding

2.2. Onder- en nachtkleding, lingerie,

beenkleding, tregging, legging en

jegging

2

8

11

Confectie-stoffen

Stoffen inclusief fournituren,

garens, naalden en sluitingen voor

het maken en/of herstellen van

kledingstukken

2.3 Confectie-stoffen

2.4 Kleinvak-artikelen

2

8

12

Textiel overig

Huishoudtextiel, gordijnen,

interieurstoffen en overige

textielgoederen die niet tot de

categorie 10 en 11 kunnen worden

gerekend

2.5 huishoudtextiel

2.6 gordijnen/interieurstoffen

2.7 overige textielgoederen

3

8

13

Lederwaren

Schoenen, tassen, riemen,

portemonnees, etuis etc.

3.1 Schoeisel

3.2 Lederwaren, tassen enz.

2

8

14

Groei en Bloei

Snijbloemen, bloemstukken, kamer-

en tuinplanten, zaden, bloembollen,

(kerst-)bomen, heesters, inclusief

bijbehorend glas- en aardewerk

6.1 zaden, bloembollen en pootgoed

6.2 bomen, heesters, perkplanten, snijbloemen, pot- en kamerplanten

 

2

8

15

Verfraaiïngs- en bezigheidsartikelen, alsmede uurwerken

Inbegrepen speelgoed, lectuur,

posters, beeld-, geluid- en andere

informatiedragers inclusief

accessoires, cosmetica, parfumerie-

en schoonheidsproducten,

horloges, klokken, wekkers,

bijouterieën, lijfsieraden, overige

decoratie- en hobby-artikelen

4.1 speelgoed

4.2 lectuur

4.3 beeld-, geluids- en andere informatiedragers

4.4 cosmetica, parfumerie- en andere schoonheidsproducten

4.5 horloges, klokken en wekkers

4.6 bijouterieën en lijfsieraden

4.7 overige decoratie-artikelen

4.8 hobby-artikelen

8

8

16

Technische en

huishoudelijke artikelen

Inclusief handgereedschappen en

ijzerwaren met bijbehorende

artikelen en motorische

onderdelen, rijwielen,

rijwielaccessoires en –onderdelen,

overige technische artikelen en

huishoudelijke artikelen

5.1 handgereedschappen en ijzerwaren

5.2 rijwielen, accessoires en onderdelen

5.3 technische artikelen

5.4 huishoudelijke artikelen

4

8

17

Huisinrichting

Verlichtingsartikelen, glas,

porselein, aardewerk en overige

huisinrichtingsartikelen

7.1 verlichtingsartikelen

7.2 glas, porselein, aardewerk

2

8

18

Streekproducten

 

Nieuwe categorie

2

8

19

Diversen

Inclusief campingartikelen,

sportartikelen, diervoeders,

dierenbenodigdheden, stenen en

andere metalen voorwerpen

met heilzame werking

8.1 camping- en sportartikelen

8.2 diervoeders en –benodigdheden

8.3 stenen/metalen voorwerpen met heilzame werking

3

8

20

Nieuwe categorie

Niet eerder genoemde producten

Nieuwe categorie

3

8