Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Incassoreglement gemeentelijke heffingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeentelijke heffingen 2010
CiteertitelIncassoreglement gemeentelijke heffingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. gemeentelijke belastingverordeningen
 3. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201008-12-200905-01-2017nieuwe regeling

08-12-2009

IJsselpost, 6 janauri 2010

B&W-besluitenlijst van 8 december 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeentelijke heffingen 2010

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990 en de belasting-verordeningen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regels met betrekking tot deincasso van de gemeentelijke heffingen.

 

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • 2.

  Afschrijvingstijdvak: de periode van tien kalendermaanden die volgt op de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  Belastingschuldige: natuurlijk- of rechtspersoon, die is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Capelle aan den IJssel, niet zijnde een eigenaar van meer dan drie woningen.

 • 4.

  Woning: onroerende zaak, object dat in hoofdzaak tot bewoning dient.

 • 5.

  Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan gemeentelijke belastingen, ter zake van gebruik en/of eigendom van een woning, die op een aanslagbiljet vermeld zijn.

 • 6.

  Incassant: de door het college van burgemeester en wethouders op de voet van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van tien maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In aanmerking voor automatische incasso komen uitsluitend de aanslagen onroerende zaakbelastingen voor het eigenarendeel van woningen (particulieren huishoudens),

Rioolheffing eigenaren- en gebruikersdeel voor woningen, hondenbelasting alsmede combinaties van bovengenoemde belastingsoorten.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Alleen particuliere huishoudens kunnen aan automatische incasso deelnemen.

 • 2.

  Automatische incasso is niet mogelijk in die gevallen, waarin de dagtekening van de aanslag ligt op een na het verstrijken van het belastingjaar gelegen datum.

 • 3.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 4.

  Indien niet wordt deelgenomen aan automatische incasso, is de vervaldatum op het aanslagbiljet bepalend.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door een daarvoor bestemde machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan de incassant.

 • 2.

  Wie gebruik wil maken van automatische incasso kan zich het gehele jaar door aanmelden door het inleveren de machtigingskaart.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid over het aantal resterende maanden binnen het afschrijvingstijdvak ingaande circa vier weken na verwerking van de machtiging.

 • 2.

  De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De eerste afschrijving zal, met inachtneming van wat geregeld is in het derde lid, plaatsvinden op of omstreeks het einde van de maand volgende op de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De incassant zal het maandelijkse termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van de desbetreffende maand.

Artikel 10 Opheffing automatische incasso door Gemeentebelastingen

 • 1.

  Indien geen automatische incasso kan plaatsvinden zonder dat sprake is van een opdracht tot terugstorting door de belastingschuldige, geeft de Invorderingsambtenaar de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het betreffende bedrag bij de volgende termijn door middel van automatische incasso zal worden geïncasseerd.

 • 2.

  Indien gedurende twee al dan niet opeenvolgende termijnen geen automatische incasso kan plaatsvinden, wordt de belastingschuldige schriftelijk kenbaar gemaakt dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van binnen één week na dagtekening dient te worden voldaan. Dit geldt ook voor situaties waarin de verstrekte machtiging een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer betreft.

 • 3.

  Indien gedurende de laatste betalingstermijn geen automatische incasso kan plaatsvinden, wordt de belastingschuldige schriftelijk te kennen gegeven dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen binnen één week na dagtekening dient te worden voldaan.

 • 4.

  Indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren, geeft de Invorderingsabtenaar de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen terstond dienen te worden voldaan.

Artikel 11 Overlijden

Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige aan de incassant zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging bankgiro-incasso

Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen terstond en schriftelijk te worden gemeld aan de taakgroep invordering van de afdeling Administraties van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 15 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door binnen 30 dagen na incasso de gele terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart, of een schriftelijke en ondertekende mededeling aan incassant, mits 14 dagen voor de eerstvolgende incassotermijn.

 • 2.

  Een terugstorting als bedoeld in art. 15, lid 1, wordt aangemerkt als het opheffen van de automatische incasso door het inzenden van een rode kaart als bedoeld in lid 1. Indien de belastingschuldige alsnog een betalingsregeling wenst, dient hij daartoe terstond na het storneren contact op te nemen met de taakgroep Invordering van de afdeling Administraties van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Incassoregelement gemeentelijke heffingen 2010”.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Capelle aan den IJssel, 08 december 2009.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.J. van Doorne.