Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent seniorenconvent Verordening op het seniorenconvent 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent seniorenconvent Verordening op het seniorenconvent 2012
CiteertitelVerordening seniorenconvent 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2018artikel 1, 2, 7

29-01-2018

gmb-2018-32960

22-06-201223-02-2018Nieuwe regeling

11-06-2012

Postiljon, 21 juni 2012

2012-002401

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent seniorenconvent Verordening op het seniorenconvent 2012

 

 

 

Verordening op het seniorenconvent 2012

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  seniorenconvent: het door de raad ingestelde orgaan overlegplatform bestaande uit fractievoorzitters ter bespreking van zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de raad, of diens plaatsvervanger;

 • c.

  fractievoorzitter: de voorzitter van een politieke groepering uit de gemeenteraad of diens plaatsvervanger;

 • d.

  griffier: de griffier van de raad, tevens griffier van het seniorenconvent, of diens vervanger.

 • e.

  secretaris: de gemeentesecretaris, als bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet

Artikel 2: Taken

 • 1.

  Het seniorenconvent fungeert als overlegplatform namens de raad voor politiek gevoelige, vertrouwelijke en spoedeisende kwesties.

 • 2.

  Het seniorenconvent doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van het presidium.

Artikel 3: Samenstelling

 • 1.

  Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het seniorenconvent.

 • 2.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het seniorenconvent.

 • 3.

  Elke fractievoorzitter kan zich bij afwezigheid laten vervangen door een ander raadslid van zijn fractie, bij voorkeur de plaatsvervangend fractievoorzitter, dan wel laten vertegenwoordigen door een andere aanwezige fractievoorzitter.

 • 4.

  Met uitzondering van de burgemeester is een lid van het seniorenconvent niet tevens lid van het presidium.

 • 5.

  Het seniorenconvent wordt bijgestaan door de griffier.

 • 6.

  Het seniorenconvent kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 4: Vergaderfrequentie en –plaats

 • 1.

  Het seniorenconvent vergadert telkens wanneer de voorzitter of ten minste 3 leden dit wensen.

 • 2.

  De vergaderingen van het seniorenconvent worden in het Stadhuis gehouden, tenzij de leden van het seniorenconvent besluiten elders te vergaderen.

Artikel 5: Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het seniorenconvent zijn besloten.

 • 2.

  Het seniorenconvent kan besluiten dat een vergadering of een deel daarvan in openbaarheid plaats vindt.

Artikel 6: Oproep

De voorzitter stuurt ten minste 5 dagen voor een bijeenkomst de leden een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de bijeenkomst. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst verzonden. In spoedeisende gevallen kunnen deze termijnen worden verkort tot 24 uur voor de bijeenkomst.

Artikel 7: Agenda en besluitenlijst

 • 1.

  Bij aanvang van de bijeenkomst stelt het seniorenconvent de agenda vast

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.

 • 3.

  De concept besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van het seniorenconvent definitief vastgesteld.

 • 4.

  De besluitenlijst van een openbare vergadering of een openbaar deel van de vergadering van het seniorenconvent wordt na vaststelling openbaar gemaakt.

Artikel 8: Quorum en advisering buiten de vergadering

 • 1.

  Een vergadering van het seniorenconvent kan alleen doorgaan als meer dan de helft van het aantal leden of hun plaatsvervangers aanwezig is.

 • 2.

  Als het quorum niet aanwezig is, verzoekt de voorzitter de leden in geval van een vraag of adviesverzoek binnen 24 uur per e-mail te reageren

 • 3.

  Het seniorenconvent kan ook buiten vergadering adviezen uitbrengen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten.

Artikel 9: Stemming

Alle adviezen worden uitgebracht bij gewone meerderheid van stemmen. Van minderheidsstandpunten wordt desgewenst melding gemaakt.

Artikel 10: Verantwoording

Het seniorenconvent is voor zijn handelingen en zijn beleid verantwoording schuldig aan de raad en geeft hem alle verlangde inlichtingen.

Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het seniorenconvent op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de inwerkingtreding vervalt de verordening op het seniorenconvent vastgesteld bij raadsbesluit 11 oktober 2010.

 • 3.

  Over deze verordening kan geen referendum worden gehouden aangezien het een organisatorische aangelegenheid van de raad betreft.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening seniorenconvent 2012’.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 11 juni 2012.

de griffier, de voorzitter,

dr. M.J.E.M. van Dam drs. J.B. Waaijer