Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanvullende subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven 2012/Subsidieregeling Veiligheid Grote Bedrijven 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven 2012/Subsidieregeling Veiligheid Grote Bedrijven 2012
CiteertitelSubsidieregeling veiligheid bedrijven 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven VKB2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2012nieuwe regeling

24-01-2012

IJssel- en Lekstreek van 01-02-2012

431991

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

overwegende dat:

 

 • -

  criminaliteit een steeds groter probleem wordt voor ondernemers;

 • -

  naast overheidsinspanningen het nemen van veiligheidsmaatregelen door de ondernemers zelf noodzakelijk is;

 • -

  ondernemers vaak pas maatregelen nemen nadat er iets is gebeurd;

 • -

  ondernemers gestimuleerd moeten worden om pro-actief veilgheidsmaatregelen te treffen;

 • -

  om die reden het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidieregeling hebben ingesteld voor kleine bedrijven (regeling Veiligheid Kleine Bedrijven VKB2012);

 • -

  daarnaast een gemeentelijke regeling een extra stimulans is voor de ondernemers.

b e s l u i t :

vast te stellen: de regeling

 

Aanvullende subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven

2012/Subsidieregeling Veiligheid Grote Bedrijven 2012.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ondernemer kleine bedrijven: MKB-ondernemer die deelneemt aan de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven 2012, waarvan de betrokken vestiging is gevestigd in Capelle aan den IJssel.

 • 2.

  Ondernemer grotere bedrijven: MKB-ondernemer met een vestiging in Capelle aan den IJssel, met meer dan 10 fte’s aan medewerkers.

 • 3.

  Landelijke regeling: Hoofdstuk 9 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

   

Artikel 2 Kleine bedrijven

 

 • 1.

  De gemeente verstrekt op aanvraag van de ondernemer kleine bedrijven een aanvullende subsidie op de door hem toegekende subsidie op grond van de landelijke regeling.

 • 2.

  De subsidie voor veiligheidsmaatregelen bedraagt 50% van subsidiabele kosten boven het drempelbedrag van de landelijke regeling (€ 1.400,--), maar niet meer dan € 500,--.

 • 3.

  Bij beëindiging van de landelijke regeling voor 31 december 2012 wegens het bereiken van het landelijke subsidieplafond bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 1.200,--.

 

Artikel 3 Grotere bedrijven

 

 • 1.

  De gemeente verstrekt op aanvraag van de ondernemer grote bedrijven, ten behoeve van de vestiging in Capelle aan den IJssel, een subsidie voor het uitvoeren van een veiligheidsscan, als bedoeld in de landelijke regeling en de veiligheidsmaatregelen overeenkomstig deze veiligheidsscan.

 • 2.

  De subsidie voor de veiligheidsscan en veiligheidsmaatregelen bedraagt 50% van subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 750,--.

 • 3.

  De veiligheidscan dient te worden uitgevoerd door een adviseur als bedoeld in de landelijke regeling.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 

 • 1.

  Voor subsidie komen, overeenkomstig de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven 2012, in aanmerking:

 • a.

  de rechtstreeks aan de veiligheidsmaatregelen toe te rekenen gemaakte kosten van derden;

 • b.

  de periodiek terugkerende kosten van de koop van zaken ter uitvoering van de veiligheidsmaatregelen;

 • c.

  de overige periodiek terugkerende kosten met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen voor het eerste jaar.

 • 2.

  Onderhoudskosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  In geval van toepassing van artikel 2, derde lid en artikel 3 komen ook de kosten voor het opstellen van een veiligheidsscan voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Aanmelden

 

De ondernemer dient uiterlijk 31 december 2012 bij de gemeente te melden dat hij gebruik wenst te maken van deze regeling.

 

Artikel 6 Concerncontrol

De ondernemer dient uiterlijk 1 augustus 2013 de definitieve aanvraag voor de aanvullende subsidie te hebben ingediend.

Artikel 7 Subsidieplafond

 

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling is het subsidieplafond vastgesteld op € 70.000,--.

 • 2.

  Aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 8 Uitgesloten van deelneming

 

Ondernemers die in 2011 hebben deelgenomen aan de Aanvullende subsidieregeling Kleine Bedrijven 2011 kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “subsidieregeling veiligheid bedrijven 2012”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2012.

Capelle aan den IJssel, 24 januari 2012.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.