Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregel verwijdering voertuigwrakken van de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verwijdering voertuigwrakken van de weg
CiteertitelBeleidsregel verwijdering voertuigwrakken van de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, artikel 5.1.4.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2001Nieuw regeling

16-10-2001

Zuid-Limburger 24-10-2001

01n01006

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL VERWIJDERING VOERTUIGWRAKKEN VAN DE WEG

 

 

Verwijdering van wrakken e.d.

Voertuigwrakken of andere objecten die door de politie in strijd met het bepaalde in artikel 5.1.4 Algemene plaatselijke verordening op de openbare weg worden aangetroffen (hierna aangeduid als <<de objecten>>), en als zodanig aan de gemeente worden gemeld, zullen op last van Burgemeester en Wethouders worden verwijderd. Verwijdering heeft plaats op grond van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang ingevolge artikel 125 Gemeentewet in verbinding met de artikelen 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Waarschuwing aan de overtreder

In alle gevallen wordt pas tot verwijdering overgegaan, nadat overtreder schriftelijk is gewaarschuwd en gedurende vier weken alsnog in de gelegenheid is gesteld om aan de overtreding een einde te maken. Waarschuwing vindt zo mogelijk plaats door het uitbrengen van een bestuursdwangbeschikking aan het adres van de overtreder en in ieder geval door het aanbrengen van een sticker op het object. Voertuigen zonder kentekenplaten, die niet voldoen aan de definitie van voertuigwrak en waarvan niet kan worden vastgesteld dat het kenteken door de wettelijk bevoegde instantie is ingetrokken, komen pas in aanmerking voor een bestuursdwang-aankondiging, nadat de overtreding tenminste gedurende een tijdstip van twee maanden heeft voortgeduurd.

 

Bewaring

De verwijderde objecten zullen gedurende drie maanden ter beschikking worden gehouden van rechthebbende, alvorens te worden vernietigd, dan wel in eigendom te worden overgedragen aan derden. Gedurende deze bewaringstermijn wordt een object terug gegeven aan de rechthebbende die daar om verzoekt, evenwel slechts tegen betaling door deze van kosten van verwijdering en bewaring.

Objecten waarvan vast wordt gesteld dat alleen al de kosten van verwijdering hoger zijn dan de waarde van het object, kunnen terstond na verwijdering worden vernietigd.

 

Verhaal van kosten op de overtreder

De kosten van de bestuursdwangtoepassing worden verhaald op de overtreder, tenzij deze kan aantonen dat de overtreding hem niet kan worden aangerekend vanwege de afwezigheid bij hem van elke schuld of nalatigheid.

 

Wie is overtreder, wie is rechthebbende?

Als overtreder, alsmede als rechthebbende op een object worden aangemerkt: de (laatstelijk geregistreerde) eigenaar en/of houder van het voertuig.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 november 2001.

Kerkrade, 16 oktober 2001,

Burgemeester en wethouders van Kerkrade,     

De burgemeester, De secretaris,

J.J.M. Som              mr. C.M. Kuikman