Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregel ten aanzien van op straat geplaatste inboedels bij woning-ontruimingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ten aanzien van op straat geplaatste inboedels bij woning-ontruimingen
CiteertitelBeleidsregel ten aanzien van op straat geplaatste inboedels bij woning-ontruimingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, artikel 2.1.5.1.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2002Nieuwe regeling

15-01-2002

Zuid-Limburger 27-02-2002

02n00012

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ten aanzien van op straat geplaatste inboedels bij woning-ontruimingen

gelet op het bepaalde in de artikelen 4:81 e.v. en 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede in artikel 2.1.5.1. van de Algemene plaatselijke verordening;

 

gezien de nota van de directeur van de toenmalige sector Burgers d.d. 22 april 1999, met bijbehorende notitie van de Afdeling openbare orde en veiligheid d.d. 26 maart 1999;

 

gezien nota en voorstel van de directeur van de sector Samenleving d.d. 13 december 2001

 

BESLUITEN

 

in hun vergadering van 15 januari 2002 de navolgende beleidsregel vast te stellen voor de wijze waarop gebruik zal worden gemaakt van de aan de Burgemeester en Wethouders toekomende bevoegdheid tot

* beslissing op aanvragen om vergunning voor het op de openbare weg plaatsen van inboedels/huisraad in geval van ontruiming van een woning;

* het met toepassing van bestuursdwang doen verwijderen van onrechtmatig op de openbare weg geplaatste inboedels/huisraad in geval van ontruiming van een woning.

De beleidsregel treedt in werking op 1 maart 2002.

I Weigering/verlening vergunning ex artikel 2.1.5.1. Apv

Ter voorkoming van het ontstaan van gevaar voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, zal geen vergunning worden verleend voor het op de openbare weg plaatsen van inboedels in het kader van de ontruiming van woningen, ook niet als die ontruiming geschiedt ingevolge een daartoestrekkend rechterlijk vonnis.

II Toepassing bestuursdwang

Inboedels die toch op de openbare weg worden aangetroffen (en dus zonder dat voor plaatsing aldaar een vergunning ex artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening is verleend), zullen op grond van de aan Burgemeester en wethouders toekomende bestuursdwangbevoegdheid van de openbare weg worden verwijderd. Vervolgens zullen deze tijdelijk worden opgeslagen en nadien teruggeven aan de rechthebbende, dan wel vernietigd of vervreemd, een en ander strikt overeenkomstig de voorschriften hieromtrent in de Algemene wet bestuursrecht.

III Verhaal van kosten

Alle kosten van de bestuursdwangtoepassing zullen op de overtreder worden verhaald. Als overtreder wordt aangemerkt, diegene op wiens verzoek de ontruiming van een woning plaats heeft.

Burgemeester en wethouders van Kerkrade,             De secretaris,

F. Krasovec (Loco-burgemeester)                          mr. C.M. Kuikman