Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Akerstraat e.o

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Akerstraat e.o
CiteertitelAanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Akerstraat e.o
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit is d.d. 2 november 1993 vastgesteld en na inwerkingtreding van de nieuwe APV opnieuw vastgesteld d.d. 18-09-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, artikel 2.5.8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2001nieuwe regeling

18-09-2001

Zuid-Limburger 26-09-2001

01n00844

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ARTIKEL 5.2.8. AKERSTRAAT E.O.

Burgemeester en wethoudres van Kerkrade;

 

gelezen het rapport d.d. 18 oktober 1993, kenmerk 18/10/93-47, van de regio-politie Limburg-Zuid, district Kerkrade, inzake overlast van verslaafden in en nabij het winkelcentrum in de wijk Spekholzerheide;

 

overwegende, dat deze overlast zich ondermeer manifesteert in de vorm van het zich hinderlijk ophouden in portieken en op voor publiek toegankelijke plaatsen, het urineren op en aan de openbare weg en het lastigvallen en bedreigen van passanten, winkelend publiek en personeel van ter plaatse gevestigde winkels;

 

dat de bovenomschreven overlast blijkens het rapport van politie alsook anderszins verkregen informatie mede het gevolg is van het nuttigen van alcoholhoudende drank;

 

dat het wenselijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde in het algemeen en meer in het bijzonder het woon- en leefklimaat, het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank en de daaruit voortvloeiende overlast te beperken;

 

dat artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening aan hen de mogelijkheid beidt een gebied aan te wijzen alwaar het op de openbare weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat gelet op de ingekomen klachten omtrent overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik, toepassing van dit artikel alleszins gerechtvaardigd moet worden geacht;

 

gelet op de Algemene plaatselijke verordening;

 

besluiten:

het gebied, globaal begrensd door, Pleinstraat, Graverstraat, Heerlenersteenweg, Akerstraat, Kampstraat, Romeinenstraat, Ons Limburgstraat, Willem Sophiaplein, Sophiastraat, Kleingraverstraat, Carboonstraat, Industriestraat, Plein, Grachterstraat, Hamstraat, Elisagracht, Frederikagracht, Gerardagracht en Calbertsweg, zoals nader aangegeven op bijgevoegde kaart, aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Kerkrade, 02 november 1993.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

Hernieuwd vastgesteld d.d. 18 september 2001.