Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Interne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten
CiteertitelInterne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de richtlijn interne klachten-regeling griffie en raad gemeente Bunschoten ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2011nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze regeling verstaat onder:

  • a.
  • b.

   klacht: een uiting van ontevredenheid over de wijze waarop de gemeenteraad of een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zich in een bepaalde aangelegenheid jegens iemand heeft gedragen

  • c.

   klager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de klacht heeft ingediend

  • d.

   gedraging: handelen of nalaten te handelen

  • e.

   klachtencoördinator: coördinerend ambtenaar die verantwoordelijk is voor de afstemming van de klachtenbehandeling en ondersteuning van de klachtbehandelaars

  • f.

   klachtbehandelaar: degene die verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht

  • g.

   griffie: de griffie van de gemeente Bunschoten

  • h.

   raad: de gemeenteraad van Bunschoten

Artikel 2 De klachtencoördinator

 • 1.

  Er is een klachtencoördinator, benoemd door het college, die is belast met de in lid 2 genoemde taken.

 • 2.

  De klachtencoördinator heeft de volgende taken:

  • a.

   het toetsen van schriftelijke klachten op ontvankelijkheid

  • b.

   zorg dragen voor het sturen van een ontvangstbevestiging naar de klager

  • c.

   doorgeleiden van de klacht naar de klachtbehandelaar, genoemd in artikel 5

  • d.

   bevorderen en bewaken van zorgvuldige en tijdige afdoening van de klacht

  • e.

   desgewenst ondersteunen van de klachtbehandelaar

  • f.

   registreren en archiveren van ingediende klachten

  • g.

   rapporteren (gevraagd of ongevraagd) aan de voorzitter van de raad, indien de afhandeling van een klacht niet op behoorlijke wijze plaatsvindt;

  • h.

   optreden als contactpersoon voor de ombudsman van de gemeente

  • i.

   het adviseren van de voorzitter van de raad naar aanleiding van de bevindingen van de gemeentelijke ombudsman

  • j.

   het opstellen van een jaarverslag

  • k.

   Het geven van voorlichting aan burgers

Artikel 3 Mondelinge klachten

 • 1.

  Bij een mondelinge klacht wordt door de betrokken ambtenaar van de griffie getracht deze informeel (mondeling) af te doen.

 • 2.

  Indien de klager hierom verzoekt is de betrokken ambtenaar verplicht de behandeling van de klacht over te dragen aan de griffier, die de klacht eveneens informeel (mondeling) tracht af te doen.

 • 3.

  Indien de klacht is gericht tegen de gemeenteraad, wordt door de voorzitter van de raad getracht deze informeel (mondeling) af te doen.

 • 4.

  De termijn waarbinnen een mondelinge klacht dient te worden afgehandeld bedraagt vier weken.

 • 5.

  De klager wordt er altijd op gewezen dat, indien de mondelinge klacht niet naar genoegen is afgehandeld, hij een schriftelijke klacht kan indienen, desgewenst daarbij geholpen door de klachtencoördinator van de gemeente.

 • 6.

  Mondelinge klachten worden door de klachtbehandelaar ter registratie gemeld bij de klachtencoördinator.

Artikel 4 Schriftelijke klachten

 • 1.

  Een schriftelijke klacht wordt direct ter kennis gebracht van de klachtencoördinator.

 • 2.

  Een ontvankelijke klacht wordt door de klachtencoördinator direct in handen gesteld van degene die op grond van artikel 5 met de afdoening is belast en deze licht degene op wie de klacht betrekking heeft direct daarover in.

 • 3.

  De klachtbehandelaar stelt de klager, alsmede degene op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Indien betrokkenen daarmee instemmen, kan hoor en wederhoor gelijktijdig plaatsvinden. Het horen vindt plaats in aanwezigheid van de klachtencoördinator, die hiervan een verslag maakt.

 • 4.

  De klachtbehandelaar tracht altijd eerst de klacht via bemiddeling af te doen. De termijn hiervoor bedraagt vier weken. Indien de klacht op deze manier naar tevredenheid van de klager wordt opgelost, vervalt de verplichting de klacht nog verder te behandelen. In dit geval meldt de klachtencoördinator de klacht en het resultaat van de bemiddeling schriftelijk aan de voorzitter van de raad.

 • 5.

  Indien het niet lukt om via bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen, dan wordt door de klachtbehandelaar in samenspraak met de klachtencoördinator schriftelijk advies uitgebracht aan de voorzitter van de raad, die vervolgens binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op de klacht. De klager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van de eventuele daaraan verbonden conclusies. De klager wordt tevens gewezen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de gemeentelijke ombudsman.

 • 6.

  In overleg met de klachtencoördinator kan de klachtbehandelaar in bijzondere gevallen de afhandeling van de klacht met ten hoogste vier weken verdagen. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld door de klachtencoördinator.

Artikel 5 Wie behandelt de schriftelijke klachten

 • 1.

  Een klacht over een gedraging van de gemeenteraad wordt behandeld door de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Een klacht over een gedraging van een persoon werkzaam op de griffie wordt behandeld door de griffier.

 • 3.

  Een klacht over een gedraging van de griffier wordt behandeld door de werkgeverscommissie.

Artikel 6 Jaarverslag

De klachtencoördinator doet jaarlijks geanonimiseerd verslag van het aantal ingekomen klachten in het afgelopen kalenderjaar, de aard van de klachten, de wijze van afdoening, de behandeltermijnen en de maatregelen die eventueel naar aanleiding van de klachten zijn getroffen. Dit overzicht wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad en wordt samengevat opgenomen in het burgerjaarverslag.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de raad.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de “Richtlijn interne klachtenbehandeling griffie en raad gemeente Bunschoten”.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Interne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 27 oktober 2011

A.S. Dijkstra M. van de Groep

griffier voorzitter