Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Kerkrade 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordeing gemeente Kerkrade 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201104-04-2019Nieuwe regeling

17-05-2011

Zuid Limburger 14 september 2011

11n00579

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2011 KERKRADE

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a.verordening: Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Kerkrade;

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te Kerkrade.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening kunnen worden aangewezen:

  • a.

   de door Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 via aanbesteding verkregen onderaannemers voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieuparken;

  • b.

   verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens,

  • c.

   scholen en detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen (KCA)

  • d.

   apotheken belast met de inzameling van geneesmiddelen (KCA)

  • e.

   maximaal 5 charitatieve instellingen per jaar voor de inzameling van textiel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld (groente-, fruit- en tuinafval van een beperkte omvang dat het kan worden gecomposteerd);

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties;

 • 5.

  kunststofverpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: afvalstoffen die ongescheiden vrijkomen bij het door particuliere huishoudens verbouwen of renoveren van de eigen woning en/of andere bij de woning behorende gebouwen en bouwwerken inclusief terreinverhardingen. Bouw- en sloopafval afkomstig van activiteiten die doorgaans door bedrijven w orden uitgevoerd vallen, ongeacht of die nu door een aannemer of in eigen beheer door de zelfklussende particulier worden uitgevoerd, onder de categorie bedrijfsafval en als zodanig buiten de werking van de afvalstoffenverordening en van dit uitvoeringsbesluit. Bij twijfelgevallen wordt verwezen naar de indicatieve lijst bouw- en sloopafval (zie bijlage A);

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd ter bescherming tegen schimmels, micro-organismen en insecten. Blank, geverfd of gelakt hout of verlijmd hout (planken, platen of balken) vallen hier niet onder;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige (of organische afvalstoffen) door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen. Niet tot grof tuinafval behoren: grote stronken en boomstammen, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geimpregneerd of anderszins bewerkt hout, GFT afval, onkruid, gras, bladeren, aarde, balken en hout. De scheidingsregel voor grof tuinafval is gericht op het composteerbare tuinafval dat te groot of te zwaar is om de in de GFT container te worden aangeboden (o.a. dikkere takken met een grotere doorsnede dan 10 cm);

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: producten, materialen of restanten hiervan waarin asbest is verwerkt.

  a) Asbesthoudende voorwerpen die tot huishoudelijk afval gerekend kunnen worden zijn o.a. asbest bloembakken, onderzetters, asbest (in totaal maximaal 35m2), huishoudelijke apparaten waarin asbest is verwerkt, asbesthoudende vloerbedekking.

  b) Asbesthoudende voorwerpen die in verband met;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • 14.

  voor gedetailleerde uitwerking van de hiervoor genoemde afvalstromen zie bijlage A.

Artikel 4. Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

A. om als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening aan te wijzen:

 • 1.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

 • 2.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval voor iedere gebruiker van een groep van percelen behorende tot de categorie hoogbouwwoningen en stapelbouwwoningen in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

 • 3.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en /of groente-, fruit- en tuinafval voor gebruikers van een groep van percelen behorende tot de categorie hoogbouwwoningen en stapelbouwwoningen in principe de:

  • -

   hiertoe geplaatste ondergrondse verzamelcontainer aan te wijzen;

  • -

   hiertoe van gemeentewege verstrekte gekenmerkte afvalzak aan te wijzen;

  • -

   hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

 • 4.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of groente-, fruit- en tuinafval bij percelen waarbij geen ruimte is de geplaatste ondergrondse restafvalcontainer aan te wijzen;

 • 5.

  Voor de inzameling van verpakkingsglas (wit en bont) de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

 • 6.

  Voor de inzameling van textiel de van gemeentewege geplaatste ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

 • 7.

  Voor de huis aan huis inzameling van textiel in principe de hiertoe van inzamelaar verstrekte plastic textielzak 1) aan te wijzen;

 • 8.

  Voor de inzameling van papier en karton de van gemeentewege geplaatste boven en- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra aan te wijzen;

 • 9.

  Voor de inzameling van het kunststofverpakkingsafval de door de stichting NEDVANG verstrekte afvalzakken aan te wijzen;

 • 11.

  Voor alle in artikel 3 van de Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen de regionale milieuparken, onder de op grond van artikel 16, tweede lid vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4“ gestelde voorwaarden, aan te wijzen.

   

1)indien niet kan worden volstaan met een textielzak of heeft men geen textielzak ontvangen, mag het textiel ook, onder dezelfde gestelde voorwaarden ex artikel 16, derde lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade in een

vuilniszak worden aangeboden

Artikel 5. Inzamelfrequentie van bepaalde categorieën huishoudelijk afval

Op grond van artikel 5, zesde lid, van de verordening kan het college nadere regels stellen omtrent

de inzamelfrequentie van bepaalde categorieën huishoudelijk afval.

 • 1.

  Oud papier en karton

  Oud papier en karton wordt tenminste 12 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens de frequentie en het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Kerkrade wordt verspreid.

 • 2.

  Textiel

  Textiel wordt afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel 5 maal per jaar ingezameld door een daartoe krachtens artikel 2, lid 2, van de Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade aangewezen inzamelaar.

 • 3.

  Elektrische en elektronische apparatuur

  Elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed) wordt in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

 • 4.

  Grof tuinafval

  Grof tuinafval wordt, na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Kerkrade wordt verspreid.

 • 5.

  Kerstbomen

  Kerstbomen worden 1 maal per jaar in januari afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Kerkrade wordt verspreid.

 • 6.

  Grof huishoudelijk restafval

  Grof huishoudelijk afval wordt afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

 • 7.

  Kringloopgoederen

  Kringloopgoederen worden afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

 • 8.

  Houtafval

  Houtafval wordt afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

 • 9.

  Kunststofverpakkingsafval

  Het kunststofverpakkingsafval wordt tenminste 12 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel ingezameld.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, tweede lid, kan het college de inzameldienst of andere inzamelaars aanwijzen aan wie op basis van het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ter inzameling aangeboden moeten worden:

 • 1.

  de op grond van artikel 2, eerste lid aangewezen inzameldienst;

 • 2.

  de op grond van artikel 2, tweede lid aangewezen inzamelaars.

Artikel 7.1 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   Dat alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval die zijn voorzien van een chip ter lediging mogen worden aangeboden.

  • b.

   Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton:

   • -

    dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton in een inzamelmiddel ordelijk dient te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade vastgestelde inzameldag:

   • -

    op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

   • -

    waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

   • -

    waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s) dient te zijn gedaan;

   • -

    waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

   • -

    waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

   • -

    waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

   • -

    waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

   • -

    afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de inzamelmiddel te worden verwijderd;

  • c.

   Indien door de inzameldienst geen locatie alsmede aanbiedingswijze wordt aangewezen dient het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton in minicontainer(s) ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade vastgestelde inzameldag:

   • -

    op het voetpad, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg, met het handvat naar de rijweg.

   • -

    waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

   • -

    waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s)dient te zijn gedaan;

   • -

    waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

   • -

    waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

   • -

    waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

   • -

    waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

  • d.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht van de gekenmerkte afvalzak(ken):

   Het overdragen van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval in afvalzak(ken) moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

   • -

    de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

   • -

    de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

   • -

    bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

  • e.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht van het kunststofverpakkingsafval:

   • -

    de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

   • -

    de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

   • -

    bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

  • f.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieden van textiel:

   • -

    dat het overdragen of aanbieden van textiel in de daartoe door de inzamelaar ex artikel 2 van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade, verstrekte textielzak(ken)1) dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de aangekondigde inzameldag:

   • -

    op het voetpad, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

   • -

    waarbij de afvalzak(ken) goed gesloten moet zijn.

    1) indien niet kan worden volstaan met een textielzak of heeft men geen textielzak ontvangen, mag het textiel ook, onder dezelfde gestelde voorwaarden, in een vuilniszak worden aangeboden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor de wijze of overdracht van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   wijze van overdracht of aanbieding van minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton;

   • -

    dat het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer(s) (inclusief eigen gewicht) niet zwaarder mag zijn dan 80 kilogram;

  • b.

   wijze van overdracht of aanbieding van gekenmerkte afvalzak:

   • -

    Dat de inhoud van de afvalzak niet zwaarder mag zijn dan 12 kg;

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kan het wenselijk zijn om aanvullende regels te stellen omtrent het gebruik en reinigen van het inzamelmiddel ten behoeve van huishoudelijke afvalstoffen door de gebruiker van een perceel;

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • j.

   Het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

  • k.

   Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk afval restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd;

  • l.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan;

  • m.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten.

  • n.

   Het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval papier en karton alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

  • o.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, dient deze in belang van hygiëne regelmatig te reinigen;

  • p.

   Het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

   q De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor gft-afval geen kunststofzakken deponeren.

 • 4.

  Overwegende dat het wenselijk is om categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, zesde lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade ter inzameling kunnen worden aangeboden;

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn:

  • a.

   papier en karton

  • b.

   grof huishoudelijk restafval

  • c.

   kringloopgoederen

  • d.

   grof tuinafval

  • e.

   kerstbomen

  • f.

   houtafval

 • 5.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, zesde lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  • a.

   dat oud papier en karton kan worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade vastgestelde inzameldag:

   * waarbij het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

   * waarbij het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier – door de wind – niet mogelijk is;

   * waarbij het aangeboden oud papier en karton op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

   * waarbij het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

   * waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

  • b.

   dat grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

   * waarbij het grof huishoudelijk restafval op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

   * waarbij het aan te bieden grof huishoudelijk restafval – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

  • c.

   dat kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

   * waarbij de kringloopgoederen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

   * waarbij de aan te bieden kringloopgoederen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

  • d.

   dat grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

   * waarbij het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

   * waarbij het grof tuinafval goed wordt gebundeld en wel zodanig dat verspreiding van het grof tuinafval niet mogelijk is.

  • e.

   dat kerstbomen kunnen worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade vastgestelde inzameldag:

   * waarbij de kerstbomen op de reguliere inzamelplaats (het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, voor 07.00 uur aan de kant van de rijweg) dienen te worden aangeboden;

   * waarbij de kerstbomen niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen aangeboden mogen worden;

   * waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij van kerstversieringen dienen te zijn;

   * waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij dienen te zijn een eventuele pot of plastic verpakking om de stronk;

   * waarbij de aangeboden kerstbomen op een zodanige wijze worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

   * waarbij het aangeboden kerstbomen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst worden;

  • f.

   dat houtafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

   * waarbij het houtafval op de afgesproken dag voor 07.00 uur het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

   * waarbij het houtafval goed wordt gebundeld dan wel wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het houtafval niet mogelijk is;

   * waarbij het aangeboden houtafval op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

   * waarbij het aangeboden houtafval niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

   * waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden houtafval worden achtergelaten.

   • 6.

    Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent het maximale gewicht, de afmetingen en het volume van de huishoudelijke afvalstoffen welke zonder inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel aangeboden kunnen worden als bedoeld in artikel 10, zesde lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  • g.

   Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden oud papier en karton niet zwaarder mag zijn dan 12 kilogram per bundel of doos;

  • h.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet meer mag zijn dan 1m3;

  • i.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval hanteerbaar moet zijn;

  • j.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

  • k.

   Het ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  • l.

   Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram per bundel;

  • m.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet meer mag zijn dan 3m3;

  • n.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval hanteerbaar moet zijn;

  • o.

   Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  • p.

   Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

  • q.

   De aangeboden kerstboom mag geen dikkere stam hebben dan 10 cm in doorsnede;

  • r.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag niet meer zijn dan 1m3;

  • s.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval moet hanteerbaar zijn;

  • t.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

  • u.

   Het ter inzameling aangeboden houtafval mag niet langer zijn dan 150 cm.

   • 7.

    Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden;

  • a.

   Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval:

Dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en in ondergrondse verzamelcontainer(s) ordelijk dient geschieden waarbij:

* door de gebruiker alleen afval in de daartoe volgens artikel 10 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade, opgestelde verzamelcontainer(s) mag worden gedeponeerd;

* geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

* de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

 • b.

  Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in afvalvoorzieningen op wijkniveau (straatvoorzieningen voor papier en karton, textiel en glas):

  dat het overdragen of aanbieden van het papier en karton, textiel en glas in een boven- of ondergrondse wijkvoorzieningen (straatvoorzieningen) dient te geschieden waarbij:

  * alleen afvalcomponenten afzonderlijk in de daartoe, volgens artikel 9 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade, opgestelde verzamelcontainer(s) (herkenbaar via tekst) mag worden gedeponeerd;

  • ·

   geen andere afvalcomponenten in de verzamelcontainer(s) mogen worden achtergelaten

  • ·

   geen afval (inclusief de afvalcomponenten) op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

  • ·

   verpakkingsglas op kleur gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

 • c.

  Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval op de regionale milieuparken:

  dat de onder artikel 3, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade genoemde afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de regionale milieuparken overeenkomstig de in het “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van Reinigingsdiensten Rd4” genoemde voorwaarden.

Artikel 7.2 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   Dat de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden aangegeven op de afvalstoffenrooster welke ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel;

  • b.

   De aan te bieden afvalstoffen (glas, textiel, papier en karton) bij de straatvoorzieningen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden mogen worden;

  • c.

   Dat de aan te bieden minicontainer(s) of gekenmerkte huisvuilzakken voor restafval, groente- tuin- en fruitafval en papier en karton de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur mogen worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

  • d.

   Dat de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen ledigingdag voor desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

  • e.

   De onder a gestelde bepaling is niet van toepassing op de minicontainers die in het kader van de klachtenroute van de reinigingsdiensten Rd4 alsnog ter lediging worden aangeboden;

  • f.

   Dat de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

  • g.

   Dat voor wat betreft de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken verwezen naar het, op grond van artikel 10 zesde lid, vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”. (zie bijlage C)

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het college kan volgens artikel 12 van de verordening nadere regels omtrent bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1.

  Overwegende dat het wenselijk is om categorieën bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die door de inzameldienst worden ingezameld;

  • a.

   Restafval, welke in aard, hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met het huishoudelijk afval, als categorie bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die gelijktijdig met de inzameling van het huishoudelijk afval in Kerkrade door de inzameldienst mag worden ingezameld.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde

regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • b.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de

gemeente Kerkrade”.

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 13 september 2011.

De secretaris, de burgemeester

mr CM Kuikman, JJM Som