Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Treasurystatuut gemeente Kerkrade 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut gemeente Kerkrade 2008
CiteertitelTreausurystatuut gemeente Kerkrade 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut gemeente Kerkrade 2005. Deze regeling treedt in werking vanaf begrotingsjaar 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiele verordening Gemeente Kerkrade 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201001-01-2010Nieuwe regeling

19-01-2010

nvt

10Rb0004
25-06-200801-01-2010Nieuwe regeling

25-06-2008

nvt

08Rb021

Tekst van de regeling

Intitulé

TREASURYSTATUUT GEMEENTE KERKRADE 2008

 

 

 

Begrippenkader en doelstellingen van de treasuryfunctie

Artikel 1. Definities

In dit statuut wordt verstaan onder:

- Financiering

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;

- Geldstromenbeheer

Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);

- Intern liquiditeitsrisico

De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen;

- Kasgeldlimiet

Een bij aanvang van enig jaar op basis van de Wet Fido vastgestelde limiet ter beperking van de renterisico's op de vlottende schuld (korte termijn);

- Koersrisico

Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;

- Kredietrisico

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit;

- Liquiditeitenbeheer

Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;

- Liquiditeitenplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar tijdseenheid;

- Rating

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen. De rating wordt aangegeven door erkende ratingbureaus;

- Renterisico

Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen;

- Renterisiconorm

Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet Fido vastgestelde norm ter beperking van de renterisico's op de vaste schuld (lange termijn);

- Rentetypische looptijd

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beÏnvloedbare, constante rentevergoeding, met andere woorden de rentevaste periode;

- Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen van de gemeente;

- Rentevisie

Toekomstverwachting over de rente ontwikkeling;

- Solvabiliteitsratio van 0%

Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de Europese Unie c.q. in de Europese Economische Ruimte aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend;

- Treasurer

De beleidsmedewerker van de afdeling Financiën, die belast is met de treasury;

- Treasuryfunctie

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit meerdere deelfuncties: o.m. risicobeheer, gemeente financiering, kasbeheer. Belangrijk zijn tevens administratieve organisatie en interne controle, relevante verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.

Artikel 2 Doestellingen van de treasuryfunctie

 • Leidend voor de treasuryfunctie zijn:

 • 1.

  De bepalingen van de Wet Fido, de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en eventuele overige relevante regelgeving;

 • 2.

  De doelstellingen, opdrachten en richtlijnen zoals die door de raad zijn vastgesteld in de vigerende Financiële verordening gemeente Kerkrade ex artikel 212 GW;

  De treasuryfunctie van de gemeente dient voorts tot:

 • 3.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de vigerende regelgeving.

 

Additionele bepalingen en regels bij de onderscheidene taakgebieden en aandachtsvelden van de treasuryfunctie.

 

Risicobeheer

Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer

 • Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  De gemeente probeert de risico’s voor de treasury zoveel mogelijk te beperken;

 • 2.

  De door de gemeente aan te trekken middelen dienen de publieke taak;

 • 3.

  De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;

Artikel 4. Renterisicobeheer

 • 1.

  De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;

 • 2.

  De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido;

 • 3.

  Overschrijding van de limiet en norm uit lid 1 en 2 zullen enkel plaatsvinden na goedkeuring van de Provinciaal toezichthouder;

 • 4.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;

 • 5.

  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie, om een zo optimaal mogelijk renteresultaat te bereiken.

Artikel 5. Koersrisicobeheer

De gemeente beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito’s en stemt daarbij af op de liquiditeitenplanning.

Artikel 6. Intern liquiditeitsrisicobeheer

De gemeente beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 4 jaar.

Artikel 7. Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in Euro.

 

Gemeentefinanciering

Artikel 8. Langlopende uitzettingen

 • Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden;

 • 2.

  De gemeente vraagt bij ten minste 2 instellingen offertes op alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.

Artikel 9. Relatiebeheer

 • De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins onder toezicht van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte te vallen;

 • 2.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Stichting Toezicht Effecten-verkeer (STE) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

 

Kasbeheer

Artikel 10. Geldstromenbeheer

 • Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • 2.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk electronisch uitgevoerd via één bank;

Artikel 11. Saldo- en liquiditeitenbeheer

 • Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatie-circuit bij de bank met de gunstigste condities;

 • 2.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt - conform artikel 4 lid 1 de kasgeldlimiet, behoudens in het geval van permissie door de provinciaal toezichthouder, niet overschreden;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;

 • 4.

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen, deposito's;

 

Administratieve organisatie en interne controle

Artikel 12. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

 • In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze geregeld;

 • 2.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

  a. de uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

  b. de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen.

 • 3.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

 • 4.

  Transacties worden voorts onmiddellijk afzonderlijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten;

 • 5.

  De transactieregistratie en de transactiebevestigingen worden periodiek gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle.

Artikel 13. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in navolgende tabel gedefinieerd.

 

Functie

Verantwoordelijkheden

De raad

* Het vaststellen van treasurydoestellingen, het treasurybeleid, richtlijnen en limieten;

* Het vaststellen van de financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) in de begroting en de jaarrekening;

* Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;

* Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Vakcommissie

* Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de raad.

Het college

* Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);

* Het bekrachtigen van de afgesloten lange termijn transacties;

* Het rapporteren aan de raad over de uitvoering van het treasurybeleid, o.a. via de financieringsparagraaf.

De portefeuillehouder Financiën

*Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid)

Hoofd afdeling Financiën

* Het uitvoeren van de aan haar/hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en eventueel de financieringsparagraaf (treasuryparagraaf);

* Het zorg dragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactviteiten;

* Het rapporteren aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer;

* Het afleggen van verantwoording aan het college;

* Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;

* Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;

* Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college.

De organisatie-eenheden

* Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van de door de treasurer benodigde betrouwbare operationele informatie.

De beleidsmedewerker van de afdeling Financiën belast met treasury/Treasurer

* Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd afdeling Financiën;

* Het opstellen van de rentevisie;

* Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;

* Het beheren van de geldstromen;

* Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

* Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;

* Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier;

* Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

* Het voorbereiden van adviezen aan de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;

* Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;

* Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen activiteiten.

De kassier

* Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;

* Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;

* Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;

* Het rapporteren aan het clusterhoofd dat belast is met controle over de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen activiteiten.

Financiële administratie

* Het juist, volledig en tijdig administeren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen;

De medewerker van de afdeling Financiën belast met controle

* Het verrichten van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het hoofd van de afdeling Financiën;

De externe accountant

* Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut, mede op basis van de verrichte interne controle werkzaamheden.

Artikel 14. Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

 

 

Bevoegd functionaris

Autorisatie/informeren

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

 

 

Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening

Treasurer

Hoofd afd. Financiën

Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Treasurer

Hoofd afd. Financiën

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Kassier

Hoofd afd. Financiën

 

 

 

Bankrelatiebeheer

 

 

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Kassier

Hoofd afd. Financiën

Bankcondities en tarieven afspreken

Kassier

Hoofd afd. Financiën

 

 

 

Financiering en uitzetting

 

 

Het vaststellen van kredietfaciliteiten

Treasurer

Hoofd afdeling Financiën

Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen

Treasurer

Hoofd afdeling Financiën

Het uitzetten van middelen

Treasurer

Hoofd afdeling Financiën

Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

College

Raad, afhankelijk van het bedrag*

10.Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak

College

Raad, afhankelijk van het bedrag*

* Zie hiervoor ook de vigerende Financiële verordening gemeente Kerkrade ex artikel 212 GW.

Artikel 15. Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

 

Informatie

Frequentie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning

Kwartaal/ Incidenteel

Organisatie-eenheden

Treasurer

Liquiditeitenplanning

Kwartaal

Treasurer

Hoofd afd. Financiën

Beleidsplannen treasury in financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) van de begroting

Jaarlijks

College

Raad

Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) van de jaarrekening

Jaarlijks

College

Raad

Voortgang onderdelen financieringsparagraaf (treasuryparagraaf) via de tussentijdse rapportages

Voorzover aan de orde

College

Raad

Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in Wet fido.

Conform wet Fido/evt. aanvullende voorschriften toezichthouder

Treasurer

Derden

Lenings-/uitzettings-/garantiebesluiten, alsmede participaties

Binnen 14 dagen na besluit

College

Raad, afhankelijk van bedrag*/Provincie voorzover aan de orde

* Zie hiervoor ook de vigerende Financiële verordening gemeente Kerkrade ex artikel 212 GW.

 

Slotbepalingen

Artikel 16. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels en instructies geven, danwel afwijken van bepalingen in deze regeling. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit treasurystatuut treedt in werking vanaf begrotingsjaar 2008.

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam "Treasurystatuut gemeente Kerkrade 2008".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade in zijn vergadering van 20 mei 2008 en gewijzigd d.d. 19 januari 2010.

De burgemeester, de secretaris,

J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman