Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregels invordering Kerkrade 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels invordering Kerkrade 2009
CiteertitelBeleidsregels invordering Kerkrade 2009
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels invordering Kerkrade 2008 en is vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Kerkrade.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160, 1e lid onder b, 249, 250, 252-257
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  3. Leidraad invordering voor gemeentelijke belastingen van de VNG
  4. Belastingverordeningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010Nieuwe regeling

29-10-2008

Zuid-Limburger 24-12-2008

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS INVORDERING KERKRADE 2009

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar van de gemeente Kerkrade, verder te noemen de invorderingsambtenaar;

 

Gelet op het bepaalde in de:

- artikelen 160, eerste lid, onderdeel b, 249, 250, 252 tot en met 257 van de Gemeentewet;

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Leidraad invordering voor gemeentelijke belastingen van de VNG; - belastingverordeningen;

 

Besluit: vast te stellen de volgende beleidsregels ter zake van de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregels gelden bij de invordering van de gemeentelijke belastingen, waaronder mede begrepen de door de gemeente geheven rechten.

Artikel 2 Algemene bepalingen

  • 1.

    De invordering van de gemeentelijke belastingen geschiedt met overeenkomstige toepassing van de Leidraad invordering voor gemeentelijke belastingen van de VNG (hierna: Leidraad VNG), voor zover in de hierna volgende artikelen geen afwijkende of aanvullende regels zijn gesteld.

  • 2.

    Onder de aanslag wordt mede begrepen de met toepassing van artikel 239 van de Gemeentewet op één aanslagbiljet samengevoegde aanslagen.

Artikel 3 Rechthebbende automatische kwijtschelding

Particulieren die zijn aangeslagen voor de gemeentelijke heffingen voor afvalstoffen, rioolrechten en onroerende zaakbelasting kunnen in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding indien zij:

a. op het moment van de dagtekening van de aanslag een bijstandsuitkering ontvangen en

b. in de twee voorafgaande belastingjaren volledige kwijtschelding hebben ontvangen en

c. hun vermogen niet meer bedraagt dan de vermogensgrenzen zoals die gelden in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Particulieren die niet in aanmerking komen voor de automatische kwijtschelding kunnen uiterlijk vóór de laatste vervaldatum van de aanslag via een daartoe bestemd aanvraagformulier een aanvraag indienen voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in artikel 3:42 Awb voorgeschreven wijze doch niet eerder dan 1 januari 2009. 

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels invordering Kerkrade 2009”.

Kerkrade, de invorderingsambtenaar voornoemd,

H.J. Bejas