Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alblasserdam

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlblasserdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005
CiteertitelVerordening recht van herstraten 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2004Onbekend

28-10-2004

Klaroen, 2004-12-01

2004-09-21

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005

 

De raad van de gemeente Alblasserdam;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2004;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam recht van herstraten wordt een recht geheven voor het opbreken en herbestraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. het opnieuw aanbrengen van een verharding op een opgebroken gedeelte verharde weg.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene te wiens behoeve een gedeelte van een straat of verharde weg wordt opgebroken.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar het aantal vierkante meters opgebroken straat of weg.

Artikel 4 Tarief

Het tarief per vierkante meter bedraagt:

1.         voor het herstraten van opgebroken gedeelten straat:

            a.    indien 1 tot en met 10 m² wordt opgebroken

                   € 10,60 per m² opgebroken straat;

            b.    indien 11 tot en met 75 m² wordt opgebroken

                   € 10,60 per m² voor de eerste 10 m² opgebroken straat en

                   €   7,04 per m² voor de overige m² opgebroken straat;

            c.    indien meer dan 75 m² wordt opgebroken

                   € 10,60 per m² voor de eerste 10 m² opgebroken straat;

                   €   7,04 per m² voor de volgende 65 m² opgebroken straat en

                   €   6,68 per m² voor de overige m² opgebroken straat.

2.         Voor het verharden van opgebroken gedeelten verharde weg:

            a.    indien 1 tot en met 10 m² wordt opgebroken

                   € 30,07 per m² opgebroken weg;

            b     indien 11 tot en met 75 m² wordt opgebroken

                   € 30,07 per m² voor de eerste 10 m² opgebroken weg en

                   € 25,08 per m² voor de overige m² opgebroken weg;

            c.    indien meer dan 75 m² wordt opgebroken

                   € 30,07 per m² voor de eerste 10 m² opgebroken weg;

                   € 25,08 per m² voor de volgende 65 m² opgebroken weg en

                   € 23,92 per m² voor de overige m² opgebroken weg.  

 • 3.

  Bij de berekening van het verschuldigde recht worden gedeelten van een vierkante meter met een vierkante meter gelijkgesteld.

Artikel 5 Vrijstelling

 • 1.

  Het in artikel 1 bepaalde recht wordt, behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, niet geheven ingeval de straat of de verharde weg wordt opgebroken door of vanwege het daartoe bevoegde publiek gezag, indien dit gezag op eigen kosten en ten genoegen van burgemeester en wethouders de gedeelten opgebroken straat of weg zo nodig met door hem bij te leveren materialen bestraat en tweemaal herstraat, respectievelijk opnieuw verhardt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving vermeld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen het model van de kennisgeving vast.

Artikel 7 Tijdstip van betalen

Het recht moet worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het recht.

Artikel 10  

 • 1.

  De "Verordening recht van herstraten gemeente Alblasserdam 2003-1", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2002 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening recht van herstraten 2005".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam,

d.d. 28 oktober 2004.

 

 

de griffier,                                                                     de voorzitter,