Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alblasserdam

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlblasserdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artt. 3b, 96 en 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2010Onbekend

24-03-2010

Klaroen, 201-04-07

2010-019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Alblasserdam

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de artikelen 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2  

 • 1.

  1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 11 september 2003 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 maart 2010

De griffier,                   De voorzitter,

Mevr. D. Zandvliet        de heer A.B. Blase